งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ คุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาห้อง กบ.201 ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ คุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาห้อง กบ.201 ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ คุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาห้อง กบ.201 ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

2 ในปัจจุบันนี้ความคาดหวังของสังคม และบุคลากรหลายระดับที่หวังให้ครูมี บทบาทหน้าที่สำคัญและมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็น กลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศและ พัฒนาพลเมืองของชาติให้มีความ เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศทั้ง ทาง ด้านคุณธรรม ความรู้ และ ความสามารถต่าง ๆ แต่ก็ยังมีครูบางคน ที่พยายามประพฤติ ปฏิบัติตนผิดวินัย จรรยาบรรณของครูที่ดี เป็นที่เสื่อมเสียต่อ สถาบันวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก ผู้วิจัย สนใจและต้องการทราบความคิดเห็นและ ความต้องการของนักเรียน ว่าครูผู้สอนที่พึง ประสงค์ควรมีคุณลักษณะอย่างไร

3 เพื่อทราบถึงคุณลักษณะครูผู้สอนที่พึง ประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษา วัตถุปร ะสงค์

4 ประชากรในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ห้อง กบ.201 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบสอบถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะของครูที่พึง ประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผู้วิจัยได้กำหนดคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ไว้ ทั้งหมด 5 ด้าน แบบสอบถามมี 25 ข้อ มีลักษณะ เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คะแนนเรียงตามลำดับจนถึงต่ำสุดคือ 1 คะแนน นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของ เนื้อหา เพื่อให้แน่ใจว่าได้สอบถามตรงกับประเด็นที่ ต้องการศึกษา ตารางหรือผัง สรุปสำคัญ

5 กรอบแนวความคิด ในการวิจัย ตัวแปรต้น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ครู 5 ด้าน คือ 1. ด้านการสอน ได้แก่ การใช้ สื่อการสอนของครู วิธีการสอน 2. ด้านวิชาการ ได้แก่ ความรู้ ของครู การวัดผล 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การปฏิบัติตัวของครูต่อ นักศึกษา 4. ด้านสุขภาพกายและจิต ได้แก่ สุขภาพของครู และ การควบคุมอารมณ์ของครู 5. ด้านบุคลิกลักษณะ ได้แก่ การแต่งกายและการวางตัวของ ครู ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของ นักศึกษา ที่มีต่อ คุณลักษณะของครู ที่พึงประสงค์

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาวิจัย “ ศึกษาความพึงพอใจคุณลักษณะครูผู้สอนที่ พึงประสงค์ของนักศึกษาห้อง กบ.201” สาขาบัญชี วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต เป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงคุณลักษณะครูผู้สอนที่พึง ประสงค์ตามทัศนะของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ วิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการวางแผนปรับปรุง พฤติกรรมของผู้สอนทั้ง 5 ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ คุณลักษณะของครูที่พึง ประสงค์ ค่าเฉ ลี่ย ระดับ คุณลัก ษณะ ลำดับ คุณลัก ษณะ 1. ด้านการสอน 4.72 มาก ที่สุด 1 2. ด้านวิชาการ 4.28 มาก 4 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 4.37 มาก 3 4. ด้านสุขภาพกายและจิต 4.43 มาก 2 5. ด้านบุคลิกลักษณะ 4.27 มาก 5 รวม 4.41 มาก

7 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจคุณลักษณะครูผู้สอน ที่พึงประสงค์ของนักศึกษาห้อง กบ.201 วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต ปีการศึกษา 2556 ด้านการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านสุขภาพกายและจิต ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านวิชาการ ด้าน บุคลิกลักษณะ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีต่อคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ เป็นรายข้อ ในแต่ละด้าน พบว่า 1. ด้านการสอน นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูเข้าสอนตรง เวลาและครูนำผู้เรียนไปเรียนนอกห้องเรียนเพื่อให้เห็นของจริง เป็นอันดับที่ 1 2. ด้านวิชาการ นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูให้ผู้เรียนมี การศึกษาค้นคว้าทางเว๊บไซด์ เป็นอันดับที่ 1 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูพูดจา สุภาพกับผู้เรียน เป็นอันดับที่ 1 4. ด้านสุขภาพกายและจิต นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครู ใจเย็นไม่โกรธง่าย เป็นอันดับที่ 1 5. ด้านบุคลิกลักษณะ นักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ครูว่องไว กระฉับกระเฉง เป็นอันดับที่ 1 สรุป ผลการวิจัย

8 ข้อเสนอแนะ ควรนำผลการวิจัยครั้งนี้ไป จัดทำโครงการหรือกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาครูผู้สอนในวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและคุณค่า สูงขึ้นกว่าเดิม

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจ คุณลักษณะครูผู้สอนที่พึงประสงค์ของ นักศึกษาห้อง กบ.201 ผู้วิจัย นางสาวจันทรา แซ่หลิม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google