งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนา ทักษะการทำงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ในรายวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนา ทักษะการทำงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ในรายวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนา ทักษะการทำงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ในรายวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพ ในองค์กร ผู้วิจัย อาจารย์กัมพล ติปิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่

2 Company Logo ปัญหาการวิจัย จากปรัชญาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม ผู้เรียนขาด ความ กระตือรือร้น ผู้เรียนขาด การ ปฏิสัมพันธ์กับ เพื่อน ผู้เรียนขาด ทักษะใน การทำงาน ผู้เรียนอาจ เครียดใน การเรียน

3 Company Logo วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส 1/2 ที่เรียนในรายวิชาการเพิ่ม ประสิทธิภาพในองค์กร ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โดยการสอนแบบกระบวนการ กลุ่ม

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ Company Logo สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาก่อนเรียน ดำเนินการสอนโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล ตามแผนการ จัดการเรียนรู้ วิเคราะห์แบบ ประเมินผลความพึง พอใจของนักศึกษา วิเคราะห์คะแนนแบบ ทักษะการทำงาน นักศึกษา

5 ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนแบบกลุ่ม  หน่วยการเรียนที่ 2 องค์กรและการจัดองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10- 11 คน 2. ให้ผู้เรียนวาดรูปสัตว์ที่ตนเองอยากเป็นมากที่สุด พร้อมทั้งอธิบายจุดเด่นที่อยากเป็นเพราะเหตุใด 3. จากนั้นให้ผู้เรียนจัดโครงสร้างขององค์กรโดย นำรูปสัตว์มาจัดอยู่ในตำแหน่งไหน เพราะเหตุใด สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ 4. ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งอธิบาย เหตุผล ว่าทำไมจึงนำสัตว์มารับตำแหน่งนั้นๆ เพราะ เหตุใด

6 ตัวอย่าง โครงสร้างขององค์กร ประธาน บริษัท หัวหน้าฝ่าย การตลาด หัวหน้าฝ่าย บัญชี หัวหน้าฝ่าย ผลิต หัวหน้าฝ่าย บุคคล

7 สรุปผลการวิจัย 1. จากนักศึกษา จำนวน 31 คนมีพฤติกรรม ทักษะการทำงานก่อนเรียนคะแนน เฉลี่ยที่ 12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 25 คะแนน ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบ กลุ่ม ทำให้นักศึกษามีคะแนนทักษะเพิ่มขึ้น คะแนนเฉลี่ยที่ 17.9 คะแนน และ มีคะแนนความก้าวหน้า เฉลี่ยที่ 5.19 คะแนน 2. นักศึกษามีความคิดเห็น ที่มีความพึงพอใจใน การจัดการเรียนการสอนโดย ใช้กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ที่สุด คะแนนเฉลี่ยที่ 4.47 คะแนน จากระดับคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด ที่ 4.5-5 คะแนน

8 ประโยชน์ที่ได้รับจาการวิจัย Company Logo 1. ประโยชน์ที่มีต่อผู้เรียน 1.1. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 1.2. ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียนที่ดีขึ้น 1.3. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความสุขใน การเรียนเพิ่มมากขึ้น 2. ประโยชน์ที่มีต่อผู้สอน 2.1. ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษา 2.2. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน ที่สามารถนำไปใช้ กับการเรียนในรายวิชาอื่นได้ 3. ประโยชน์ที่มีต่อสถานศึกษา สถานศึกษาได้ผู้เรียนที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะทางสังคม ซึ่งตรงตามปรัชญาของวิทยาลัย

9 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป Company Logo การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนา ทักษะการทำงาน ควรหากิจกรรม ที่มีความแปลกใหม่ ความทันสมัย และความสนุกสนาน เพื่อให้ ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ กระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนา ทักษะทางด้านอื่น ๆ ของผู้เรียน เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการ นำเสนอ ทักษะการให้บริการ เป็นต้น

10 Company LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนา ทักษะการทำงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ในรายวิชาการเพิ่มประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google