งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย. ปัญหาการ วิจัย จากการเรียนการสอนในวิชาการบัญชี สินค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช. 2) ในหน่วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย. ปัญหาการ วิจัย จากการเรียนการสอนในวิชาการบัญชี สินค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช. 2) ในหน่วยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย

2 ปัญหาการ วิจัย จากการเรียนการสอนในวิชาการบัญชี สินค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช. 2) ในหน่วยการ เรียนรู้เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือ จำนวน 49 คน พบว่านักเรียนจะสนใจในการ พูดคุยไม่สนใจเรียนสนใจแต่เพื่อนในขณะที่ ครูสอน จึงทำให้ไม่สามารถตีราคาสินค้า คงเหลือ ได้ ผู้สอนจึงนำปัญหานักเรียนที่ไม่สนใจเรียน สนใจแต่เพื่อนมาทำการวิจัยเพื่อพัฒนาให้ นักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถในการตีราคา สินค้าคงเหลือ ได้ดียิ่งขึ้นตาม พ. ร. บ. การศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3 ปัญหาการ วิจัย จากที่กล่าวมาผู้วิจัยมีความสนใจแก้ปัญหา เรื่อง การศึกษาผลการสอนโดยชุดฝึกทักษะการตี ราคาสินค้าคงเหลือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีสินค้าของนักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2 PMS 2/3 ภาคปกติ

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนก่อนและหลังสอน วิชาการบัญชีสินค้า โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การตีราคาสินค้าคงเหลือ

5 ตารางสรุป ผลการวิจัย เลข ที่ การประเมินผล DD2D2 ก่อน เรียน หลังเรียน 1813525 2914525 3614864 441511121 551611121 661711121 781810100 8715864 941713169 10816864 1131411121 12613749 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง ใช้ชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือ เลข ที่ การประเมินผล DD2D2 ก่อน เรียน หลังเรียน 1341410100 14513864 1541612144 1671811121 1751510100 18614864 193 16256 20813525 2141511121 2261812144 2371811121 24614864

6 ตารางสรุป ผลการวิจัย เลข ที่ การประเมินผล DD2D2 ก่อน เรียน หลังเรียน 2541410100 26915636 27817981 28211981 2941814196 3071710100 N = 30 X = 5.77 S.D. = 1.91 X = 15.37 S.D. = 1.99 ∑D = 288 ∑ D 2 = 2,96 2 ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง ใช้ชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือ

7 ตารางสรุป ผลการวิจัย ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการ ประเมินผลของการสอนโดยชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้า คงเหลือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้า การ ประเมินผล N∑D∑ D 2 t-test ผลการ เปรียบเทียบ 302882,96220.164** เมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนการประเมินผล ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย t-test พบว่า t = 20.164 ซึ่ง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99%

8 สรุปผลการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลของการ สอนโดยชุดฝึกทักษะการตีราคาสินค้า คงเหลือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีสินค้า ของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 รอบเช้า วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ เพชรเกษม เขตหนองแขม จังหวัด กรุงเทพฯ จำนวน 30 คน เกิดจากความคิดที่ อยากจะพัฒนาผู้เรียนให้มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น จึงสนใจที่จะใช้ รูปแบบการสอนเป็นการใช้ชุดฝึกทักษะการ ตีราคาสินค้าคงเหลือเพื่อให้นักเรียนเกิด ความชำนาญ ความถูกต้องและแม่นยำใน การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือ และนำ รูปแบบนี้ใปทดลองใช้ในการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

9 อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัยของการสอนโดยชุดฝึก ทักษะการตีราคาสินค้าคงเหลือที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีสินค้า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 รอบเช้า สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ.01 ทั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนมีความพึงพอใจในการ เรียนโดยชุดฝึกทักษะเรื่อง “ การตีราคา สินค้าคงเหลือ ” ทำให้นักเรียนมีความสนใจ ในการเรียนมากขึ้น

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายวิโรจน์ บุณยสิทธิ์พิชัย. ปัญหาการ วิจัย จากการเรียนการสอนในวิชาการบัญชี สินค้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 ( ปวช. 2) ในหน่วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google