งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
การศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้ใบงานใน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

2 ปัญหาการวิจัย กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมีการวัดและการประเมินผลอย่างหลากหลายโดยคำนึงถึงความแตก ต่างระหว่างบุคคลและผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงตรวจสอบว่าผู้เรียนมีความรอบรู้ มีทักษะที่สำคัญตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใด โดยใช้ใบงานหรือแบบทดสอบเป็นตัววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏว่า นักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จึงสนใจที่จะหาประสิทธิภาพของใบงานที่ใช้ในการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ปีที่ 2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80 / 80

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างใบงานวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80 / เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อใบงานวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ปีที่ 2

4 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (N)
ตารางผลการวิจัย การทดสอบ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (N) คะแนนเต็ม (A) และ(B) ผลรวมคะแนน เฉลี่ย ( ) คะแนนใบงานที่ 1-4 50 40 1,715 คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียน 1,781

5 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (= ±1.6425)
ตารางผลการวิจัย * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ (= ±1.6425) การทดสอบ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (N) คะแนนเต็ม (A) และ (B) ผลรวมคะแนน เฉลี่ย ( ) คะแนนก่อนเรียน (4 ใบงาน) 50 40 1,687 คะแนนหลังเรียน ค่าคำนวณจากตาราง t – test =

6 ตารางผลการวิจัย รายการการประเมิน ค่า และ ลำดับที่ ระดับ
ค่า และ ลำดับที่ ระดับ ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง 4.37 และ 12.77 4 มาก ด้านภาพ และภาษา 4.41 และ 12.54 3 มากที่สุด ด้านตัวอักษรและสี 4.51 และ 14.16 2 ด้านใบงาน 4.57 และ 13.96 1 รวม 4.47 และ 13.36 -

7 สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของใบงาน
1. การหาประสิทธิภาพของใบงานตัวแรก ค่าประสิทธิภาพของใบงานในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของใบงานตัวแรกที่กำหนดไว้คือ การหาประสิทธิภาพของใบงานตัวหลัง ค่าประสิทธิภาพของใบงานในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพของใบงานตัวหลังที่กำหนดไว้คือ 80

8 สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนกตามคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

9 สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อใบงานวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D = 13.25) แต่พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 6 รายการ อยู่ในระดับมาก จำนวน 11 รายการ สำหรับ รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในใบงาน ( = 4.64, S.D = 14.97) ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค์ ( = 4.24, S.D = 13.17) และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อใบงานทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D = 13.36)

10 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อใบงานวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 รายการ อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 รายการ สำหรับ รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมทางด้านใบงาน ( = 4.57, S.D = 13.96) ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ( = 4.37, S.D = 12.77)


ดาวน์โหลด ppt นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google