งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้ใบ งานใน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้ใบ งานใน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้ใบ งานใน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ( อี. เทค )

2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องอาศัย เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ต้องมีการวัดและการ ประเมินผลอย่างหลากหลายโดยคำนึงถึงความแตก ต่างระหว่างบุคคลและผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของผู้เรียน ผู้วิจัยจึงตรวจสอบว่าผู้เรียน มีความรอบรู้ มีทักษะที่สำคัญตรงตามจุดมุ่งหมายของ หลักสูตรมากน้อยเพียงใด โดยใช้ใบงานหรือ แบบทดสอบเป็นตัววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล ปรากฏว่า นักศึกษาที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จึงสนใจที่จะ หาประสิทธิภาพของใบงานที่ใช้ในการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ปีที่ 2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80 / 80 ปัญหาการวิจัย

3 1. เพื่อสร้างใบงานวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1 / E2 = 80 / 80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ปีที่ 2 ก่อน เรียนและหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อใบงานวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ปีที่ 2 วัตถุประสงค์

4 ตารางผลการวิจัย การทดสอบจำนวน นักศึกษา ทั้งหมด (N) คะแนนเต็ม (A) และ (B) ผลรวม คะแนน เฉลี่ย ( ) คะแนนใบงานที่ 1- 4 50401,715 คะแนนผลสัมฤทธิ์ การเรียน 50401,781

5 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (= ±1.6425) ตารางผลการวิจัย การทดสอบจำนวน นักศึกษา ทั้งหมด (N) คะแนนเต็ม (A) และ (B) ผลรวม คะแนน เฉลี่ย ( ) คะแนนก่อนเรียน (4 ใบงาน ) 50401,687 คะแนนหลังเรียน 5040 ค่าคำนวณจากตาราง t – test = -2.223

6 ตารางผลการวิจัย รายการการประเมินค่า และ ลำดับ ที่ ระดับ ด้านเนื้อหาและการ ดำเนินเรื่อง 4.37 และ 12.77 4 มาก ด้านภาพ และภาษา 4.41 และ 12.54 3 มากที่สุด ด้านตัวอักษรและสี 4.51 และ 14.16 2 มากที่สุด ด้านใบงาน 4.57 และ 13.96 1 มาก รวม 4.47 และ 13.36 - มาก

7 1. การหาประสิทธิภาพของใบงานตัวแรก ค่าประสิทธิภาพของใบงานในการเรียนการสอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 85.75 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพของใบงานตัวแรกที่กำหนดไว้คือ 80 2. การหาประสิทธิภาพของใบงานตัวหลัง ค่าประสิทธิภาพของใบงานในการเรียนการสอน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 89.05 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพของใบงานตัวหลังที่กำหนดไว้คือ 80 สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของ ใบงาน

8 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำแนก ตามคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน

9 ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.45, S.D = 13.25) แต่พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน 6 รายการ อยู่ในระดับมาก จำนวน 11 รายการ สำหรับ รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในใบงาน ( = 4.64, S.D = 14.97) ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค์ ( = 4.24, S.D = 13.17) และเมื่อพิจารณาความ พึงพอใจต่อใบงานทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D = 13.36) สรุปผลการวิจัย ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

10 เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่สุด จำนวน 2 รายการ อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 รายการ สำหรับ รายการที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมทางด้านใบงาน ( = 4.57, S.D = 13.96) ส่วนรายการที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน เนื้อหาและการดำเนินเรื่อง ( = 4.37, S.D = 12.77) สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2


ดาวน์โหลด ppt การศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้ใบ งานใน รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 นายสุชาติ ประวัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google