งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง ด้วยการใช้สื่อ CAI โดยนางสาว หนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์

2 ปัญหาของการวิจัย ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูงและทักษะ ในการออกแบบเว็บเพจด้วยภาษา PHP ด้วย การใช้สื่อ CAI สื่อ CAI หรือสื่อประเภทที่เป็นวีดีโอ มีส่วน ในการเพิ่มความสนใจ และนักศึกษาสามารถ ศึกษาสื่อนั้นได้ด้วยตนเองนอกจากการเรียน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ทักษะของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บเพจ ชั้นสูง

4 1. ทดสอบก่อนเรียน 2. สอนในห้องเรียน ประกอบการใช้สื่อ CAI หรือวีดีโอ 3. นักศึกษานำสื่อไปศึกษา เพิ่มเติม หลังจากการเรียน 4. ทดสอบหลังการเรียน ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ นักศึกษา

5 การ ทดสอบ จำนวน ผู้เรียน (n) คะแนน เต็ม S.D.t ก่อนเรียน หลังเรียน 48 30 13.63 16.21 2.17 3.13 12.25* ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วย วิธีการใช้สื่อการสอน CAI

6 การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบเว็บ ด้วยภาษา PHP ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ด้วยวิธีการใช้สื่อ CAI สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยใช้สื่อ CAI สูงกว่าก่อนเรียนด้วยวิธีการใช้สื่อ CAI ที่ระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่.05

7 ขาดการควบคุมและติดตามการนำสื่อไปใช้ ของนักศึกษา และนักศึกษาบางคนอาจจะใช้สื่อเพิ่มเติมหลังจากเรียนในห้องไปแล้ว แต่บางคนอาจจะไม่ได้นำไปศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ได้ผลวิจัยคลาดเคลื่อนไปได้

8 ขอขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google