งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 โดยนางสาว หนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์
นำเสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง ด้วยการใช้สื่อ CAI โดยนางสาว หนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์

7 ปัญหาของการวิจัย ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูงและทักษะในการออกแบบเว็บเพจด้วยภาษาPHP ด้วยการใช้สื่อ CAI สื่อ CAI หรือสื่อประเภทที่เป็นวีดีโอ มีส่วนในการเพิ่มความสนใจ และนักศึกษาสามารถศึกษาสื่อนั้นได้ด้วยตนเองนอกจากการเรียน

8 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง

9 การสอนโดยใช้สื่อ CAI หรือวีดีโอ
กรอบแนวคิดในการวิจัย การสอนโดยใช้สื่อ CAI หรือวีดีโอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 1. ทดสอบก่อนเรียน 2. สอนในห้องเรียนประกอบการใช้สื่อ CAI หรือวีดีโอ 3. นักศึกษานำสื่อไปศึกษาเพิ่มเติม หลังจากการเรียน 4. ทดสอบหลังการเรียน

10 ผลการวิเคราะห์มูลสำคัญ
ตารางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยวิธีการใช้สื่อการสอน CAI การทดสอบ จำนวนผู้เรียน (n) คะแนนเต็ม S.D. t ก่อนเรียน หลังเรียน 48 30 13.63 16.21 2.17 3.13 12.25*

11 สรุปผลการศึกษาวิจัย การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบเว็บด้วยภาษา PHP ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิชา การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) ด้วยวิธีการใช้สื่อ CAI สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยใช้สื่อ CAI สูงกว่าก่อนเรียนด้วยวิธีการใช้สื่อ CAI ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

12 ข้อเสนอแนะ ขาดการควบคุมและติดตามการนำสื่อไปใช้ ของนักศึกษา และนักศึกษาบางคนอาจจะใช้สื่อเพิ่มเติมหลังจากเรียนในห้องไปแล้ว แต่บางคนอาจจะไม่ได้นำไปศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ได้ผลวิจัยคลาดเคลื่อนไปได้

13 ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google