งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้ CAI กับแบบเรียนตาม ศักยภาพในการสอนนักศึกษาซ่อม เสริมในรายวิชาธุรกิจทั่วไป ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 แผนกพณิชยการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้ CAI กับแบบเรียนตาม ศักยภาพในการสอนนักศึกษาซ่อม เสริมในรายวิชาธุรกิจทั่วไป ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 แผนกพณิชยการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้ CAI กับแบบเรียนตาม ศักยภาพในการสอนนักศึกษาซ่อม เสริมในรายวิชาธุรกิจทั่วไป ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 แผนกพณิชยการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นาเชียงใหม่ นายชนิศกร ผลศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายชนิศกร ผลศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการสอน ภาคเรียนฤดู ร้อน ปีการศึกษา 2553 รายวิชาที่เรียน ซ่อมเสริม วิชาธุรกิจทั่วไป ซึ่งรายวิชา ดังกล่าวนักศึกษาต้องศึกษาจาก หนังสือแบบเรียนเอง โดยที่จะมี อาจารย์ประจำวิชาเป็นที่ปรึกษา และ นักศึกษาอาจจะไม่มีความเข้าใจใน เนื้อหาและในการทำแบบฝึกหัด จึงได้ ให้นักศึกษา ศึกษากับโปรแกรม CAI เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ 1. ผลของการมาติดตามรับงานไปทำเองและการนำ งานทที่สั่งมาส่งตรงตามเวลา และ ความ ถูกต้องของงานที่นำมาส่ง เพราะเป็น แบบเรียนตามศักยภาพ 2. ผลของคะแนนทดสอบย่อยจำนวน 2 ครั้ง - ทดสอบครั้งที่ 1 สอบหลังจากที่ส่งงานแล้วยังไม่ มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน - ทดสอบครั้งที่ 2 สอบหลังจากที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเสร็จสิ้นแล้ว 3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบเรียน ตามศักยภาพ ว่ามีความเหมาสมต่อการเรียนด้วย ตนเองหรือไม่ 1. ผลของการมาติดตามรับงานไปทำเองและการนำ งานทที่สั่งมาส่งตรงตามเวลา และ ความ ถูกต้องของงานที่นำมาส่ง เพราะเป็น แบบเรียนตามศักยภาพ 2. ผลของคะแนนทดสอบย่อยจำนวน 2 ครั้ง - ทดสอบครั้งที่ 1 สอบหลังจากที่ส่งงานแล้วยังไม่ มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน - ทดสอบครั้งที่ 2 สอบหลังจากที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเสร็จสิ้นแล้ว 3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบเรียน ตามศักยภาพ ว่ามีความเหมาสมต่อการเรียนด้วย ตนเองหรือไม่

4 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาซ่อมเสริม ธุรกิจทั่วไป ภาค เรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 สาขาวิชาพณิชยการฯ วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 5 คน โดย แบ่งเป็น ชาย 1 คน และหญิง 4 คน

5 ตัวแปรที่ทำการศึกษา ตัวแปรต้นแบบฝึกหัดรายวิชาธุรกิจ ทั่วไป โปรแกรมช่วยสอน CAI ธุรกิจ ทั่วไป ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนที่ได้จากการทำ แบบฝึกหัด ตัวแปรต้นแบบฝึกหัดรายวิชาธุรกิจ ทั่วไป โปรแกรมช่วยสอน CAI ธุรกิจ ทั่วไป ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนที่ได้จากการทำ แบบฝึกหัด

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 1. แบบเรียนรายวิชาธุรกิจทั่วไป 2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จำนวน 10 บท รายวิชา ธุรกิจ ทั่วไป 3. แบบสอบถามผลการใช้โปรแกรม ช่วยสอน CAI กับแบบเรียน ตามปกติ 4. แบบทดสอบย่อย ทั้งก่อนใช้และ หลังใช้โปรแกรมช่วยสอน CAI 1. แบบเรียนรายวิชาธุรกิจทั่วไป 2. แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน จำนวน 10 บท รายวิชา ธุรกิจ ทั่วไป 3. แบบสอบถามผลการใช้โปรแกรม ช่วยสอน CAI กับแบบเรียน ตามปกติ 4. แบบทดสอบย่อย ทั้งก่อนใช้และ หลังใช้โปรแกรมช่วยสอน CAI

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ตาราง ร้อยละของค่าเฉลี่ยของผลการ ทดสอบย่อย ทั้ง 2 ครั้งโดยที่ ครั้งที่ 1 เป็นการ ทดสอบก่อนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และครั้งที่ 2 หลังจากที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย สอนใน รายวิชา ธุรกิจทั่วไป แล้ว

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ จะเห็นได้ว่าการสอบครั้งที่ 1 ผลคะแนนของนักศึกษาทั้งหมดคิด เป็น ( ร้อยละ 72) มีผลของคะแนนสอบ อยู่ในระดับดี แต่พอหลังจากการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เข้ามา มีส่วนช่วย ในการเรียนการสอนแล้วผล การสอบครั้งที่ 2 พบว่า ผลคะแนนของ นักศึกษาทั้งหมด คิดเป็น ( ร้อยละ 86) มีผลของคะแนนสอบอยู่ในระดับดีมาก จะเห็นได้ว่าการสอบครั้งที่ 1 ผลคะแนนของนักศึกษาทั้งหมดคิด เป็น ( ร้อยละ 72) มีผลของคะแนนสอบ อยู่ในระดับดี แต่พอหลังจากการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เข้ามา มีส่วนช่วย ในการเรียนการสอนแล้วผล การสอบครั้งที่ 2 พบว่า ผลคะแนนของ นักศึกษาทั้งหมด คิดเป็น ( ร้อยละ 86) มีผลของคะแนนสอบอยู่ในระดับดีมาก

9 สรุปผลการศึกษา ผลการใช้โปรแกรมช่วยสอน ( CAI ) กับแบบเรียนในรายวิชาธุรกิจ ทั่วไป ภาคเรียน ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ในการเรียนซ่อมเสริม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียของนักศึกษา คือทำแบบฝึกหัดทั้ง 10 บทได้ดีขึ้น และผลคะแนนสอบย่อยหลังใช้ โปรแกรมช่วยสอน อยู่ในระดับดีมาก

10 ภาพประกอบการวิจัย การตอบแบบสอบถาม การทำแบบทดสอบย่อย การตอบแบบสอบถาม การทำแบบทดสอบย่อย


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้ CAI กับแบบเรียนตาม ศักยภาพในการสอนนักศึกษาซ่อม เสริมในรายวิชาธุรกิจทั่วไป ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 แผนกพณิชยการฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google