งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมงคล ธัญฤชุ พงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กราฟิกแอนนิเมชั่น โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมงคล ธัญฤชุ พงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กราฟิกแอนนิเมชั่น โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมงคล ธัญฤชุ พงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กราฟิกแอนนิเมชั่น โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STAD การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กราฟิกแอนนิเมชั่น โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STAD

2 ที่มาและความสำคัญ ของปัญหา 1. การเรียนการสอนที่ไม่ได้ฝึก กระบวนการคิด และการแก้ปัญหาด้วย ตนเอง 2. การเรียนการสอนที่ไม่ได้มุ่งเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ผู้เรียนไม่กล้าแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ เรียน และไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี 4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ใน รูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความหลากหลาย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กราฟิกแอนนิเมชั่น สมมติฐานการวิจัย  การจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับสูงขึ้น ใน รายวิชาปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิ เมชั่น เรื่องการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวแบบ Classic Tween

4  แบบเก็บค่าคะแนนฐาน (Base Score) เครื่องมือในการวิจัย  แบบเก็บคะแนนการพัฒนาตนเอง (Improvement Point)  แบบทดสอบย่อย  แบบวัดผลท้ายหน่วยการเรียน  ตารางเทียบค่าการคิดคะแนน พัฒนา

5 วิธีดำเนินการวิจัย ก่อนทดลอง ชี้แจง เก็บข้อมูลผลการเรียน เก็บค่าคะแนนฐาน ทดลอ ง แบ่งกลุ่ม เสนอบทเรียนตามเนื้อหา และดำเนิน กิจกรรม ทดสอบย่อย หาค่าคะแนนการพัฒนา หลังทดลอง ทดสอบหลังกิจกรรม ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ

6 สรุปผล

7 กลุ่มควบคุมกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบระดับผล คะแนน (%) คะแน น

8 กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง เปรียบเทียบผู้ที่ผ่านการ วัดผล ( ร้อยละ 60)

9 อภิปรายผล ผลการวิจัย พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมี คะแนนการสอบวัดผลหลังจากร่วมกิจกรรมสูง กว่ากลุ่มควบคุม และเมื่อได้เปรียบเทียบกับ กลุ่มควบคุม พบว่าจำนวนร้อยละของผู้ผ่าน เกณฑ์การวัดผล ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม ควบคุม แสดงว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STAD ของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 แผนก คอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กราฟิกแอนนิเมชั่น ช่วยให้นักศึกษามีการ พัฒนาด้านผลการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง กับผลการศึกษาของ สมสวาท โพธิ์กฎ (2552 : 87) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน

10


ดาวน์โหลด ppt นายมงคล ธัญฤชุ พงศ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กราฟิกแอนนิเมชั่น โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google