งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STAD นายมงคล ธัญฤชุพงศ์

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
1.การเรียนการสอนที่ไม่ได้ฝึกกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 2.การเรียนการสอนที่ไม่ได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.ผู้เรียนไม่กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียน และไม่เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี 4.พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดความหลากหลาย

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น สมมติฐานการวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบ STAD มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูงขึ้น ในรายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Classic Tween

4 เครื่องมือในการวิจัย
แบบเก็บค่าคะแนนฐาน (Base Score) แบบเก็บคะแนนการพัฒนาตนเอง (Improvement Point) ตารางเทียบค่าการคิดคะแนนพัฒนา แบบทดสอบย่อย แบบวัดผลท้ายหน่วยการเรียน

5 วิธีดำเนินการวิจัย ทดลอง ชี้แจง เก็บข้อมูลผลการเรียน เก็บค่าคะแนนฐาน
ก่อนทดลอง ชี้แจง เก็บข้อมูลผลการเรียน เก็บค่าคะแนนฐาน ทดลอง แบ่งกลุ่ม เสนอบทเรียนตามเนื้อหา และดำเนินกิจกรรม ทดสอบย่อย หาค่าคะแนนการพัฒนา หลังทดลอง ทดสอบหลังกิจกรรม ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ

6 สรุปผล

7 เปรียบเทียบระดับผลคะแนน (%)
1 คะแนน 1 2 2 3 3 กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

8 เปรียบเทียบผู้ที่ผ่านการวัดผล (ร้อยละ 60)
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม

9 อภิปรายผล ผลการวิจัย พบว่านักศึกษากลุ่มทดลองมีคะแนนการสอบวัดผลหลังจากร่วมกิจกรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุม และเมื่อได้เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าจำนวนร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การวัดผล ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ STAD ของนักศึกษาระดับ ปวส.ปีที่ 1 แผนกคอมพิวเตอร์ รายวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น ช่วยให้นักศึกษามีการพัฒนาด้านผลการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมสวาท โพธิ์กฎ (2552 : 87) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google