งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2 รูปแบบการสอน CSDCS Creation การสร้างสรรค์คำถามที่เกิด จากการสังเกต Search สืบค้นรวบรวมข้อมูล Doing ลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างองค์ ความรู้ Conclusion การสรุปคำตอบของปัญหา และอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ Sharing การนำความรู้ไปใช้

3 สื่อ วิธีการวัดผล-ประเมินผล วิธีการวัดผล-ประเมินผล ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบฝึก สื่อ GSP สื่อ GSP ทดสอบ ชิ้นงาน การบูรณาการ การบูรณาการ วิถีประชาธิปไตย หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

4 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน เวลาเรียน 12 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อหน่วย กราฟของฟังก์ชัน วิชา คณิตศาสตร์ GSP 1 รหัสวิชา ค 30201.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google