งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้ กลุ่มวัยมัธยมปลายผ่านกระบวนการเรียนการสอน ม. ต้นมีองค์ความรู้ที่หลากหลายวิชา และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังขาดทักษะการทำงานแบบบูรณาการ ต่อยอดทั้งศาสตร์และศิลปะ บ้านดินมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาบนโลกใบนี้หลายพันปี เป็นประโยชน์ด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน ลดโลกร้อนหาได้ง่ายท้องถิ่น กระบวนการ และวิธีการก่อสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อน ราคาไม่แพง เติมแต่งจินตนาการสร้างสรรค์ได้ไร้ขีดจำกัด เป็นแรงบันดาลใจที่ดีต่อผู้เรียนต่อการแก้ปัญหาชีวิต ครอบครัวและการอยู่อาศัยอย่างพอเพียงในอนาคต ภาพโครงการทดลองสร้างบ้านด้วยผู้อยู่อาศัย อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

2 จำนวนชั่วโมง 10 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญ การค้นคว้าและลงมือปฏิบัติทดลองทำบ้านดินเป็นกระบวนการเรียนรู้จุดเริ่มต้นของการริ เริ่มสร้างสรรค์ นำไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) ส่งเสริมทักษะการทำบ้านด้วยวัสดุดิน และวัสดุท้องถิ่นลดต้นทุน 2) มีความคิดสร้างสรรค์ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วม 3) มีความรู้ความเข้าใจการเทคนิกการก่อสร้างอาคารด้วยวัสดุท้องถิ่น เข้าใจวัสดุและโครงสร้าง 4) มีการนำเสนอแนวคิดร่วมกันและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบมีความ พร้อมลงพื้นที่อาสาโครงการบ้านดิน 3. ตัวชี้วัด การนำเสนอข้อมูลค้นคว้า แนวคิดและรูปแบบการทำบ้านดิน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยการทำงานร่วมกัน

3

4 1 หน่วยการเรียนรู้ 10 ชั่วโมง 10 คาบๆล่ะ 1 ชั่วโมง มีแผน 5. ขั้นตอนสู่ต้นแบบ บ้านดินเพื่อท้องถิ่น ภาพโครงการเรียนรู้สร้างร. ร. ในฝัน อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร 1. ผู้เรียนม.4-6 ชายและหญิง จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 5 คน ด้วยวิธีจับฉลากออกแบบบ้านในฝันเบื้องต้น นำเสนอหน้าชั้น 1 คาบ 2. เตรียมวัสดุและวางแผนออกแบบนำเสนอแนวคิด คำนวณรายจ่ายงบประมาณ หาผู้สนับสนุน ออกแบบหนังสือขอทุน 3 คาบ 3. สำรวจความต้องการพื้นที่สร้างต้นแบบในชุมชนท้องถิ่นที่มีความเป็นไปได้ จัดทำแบบสอบถาม ความต้องการผู้อยู่อาศัยค้นคว้ากรณีศึกษา บ้านดินนำเสนอ 2 คาบ 4. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มการจัดทำรูปเล่มกรณีศึกษา แนวคิดการออกแบบ และการจัดทำสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างทัศนคติและสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 2 คาบ 5. สอบประเมินความรู้และความเข้าใจ ก่อนลงพื้นที่อาสาสร้างต้นแบบบ้านดินเพื่อชุมชน ด้วยการนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม สร้างแบบจำลองแนวคิด หุ่นจำลอง และแบบบ้านในฝันที่พัฒนาแล้วระบบโครงสร้างและวัสดุ ที่ใช้และการวางผัง 2 คาบ การใช้สอยด้วยการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 6.2 สอบประเมินความรู้และความเข้าใจ ก่อนลงพื้นที่อาสาสร้างต้นแบบบ้านดินเพื่อชุมชน ด้วยการนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม สร้างแบบจำลองแนวคิด หุ่นจำลอง และแบบบ้านที่พัฒนาแล้วระบบโครงสร้างและวัสดุ ที่ใช้และการวางผังการใช้สอยด้วยการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ 2 คาบ ภาพตัวอย่างการเตรียมนำเสนอผลงานออกแบบ แนวคิดการนำเสนอของกลุ่มบ้านดิน

19 กลุ่มเป้าหมาย ม.4-6 จำนวน 50 คนเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำ สถานที่ห้องสมุด โรงเรียน ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง 1. วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ประเมินตามความเป็นจริงจากสมุดบันทึก และคำบอกเล่าบุคคลรอบข้างและที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจและการบูรณาการที่เหมาะสม มีทักษะการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน 3. บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้ …… สมรรถนะของผู้เรียน …… พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ………………………… ปัญหาและอุปสรรค …… แนวทางแก้ไข …… ความเห็นผู้บริหาร ……


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google