งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

2 ระดับ ชั้น ช่วง ชั้น การจัดการ เรียนการสอน หลักสู ตร การวางแผนการ จัดการเรียนการสอน การวางแผนการ ประเมินผล จัดการเรียนการสอน ตามแผน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ทดสอบ วิเคราะห์ผล การสอบ นำเสนอ วางแผน พัฒนาปรับปรุง

3 เอกสาร ส่วนบุคคล เอกสารกลุ่ม สาระ ฯ แผนการวัดผลประเมินผล แบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ งานวิจัยในชั้นเรียน เอกสารเกี่ยวกับ นักเรียน SA R เอกสารการวัดผลประเมินผล สื่อการสอน แผนการจัดการ เรียนการสอน สรุปผลการ สอน

4 เอกสารกลุ่ม สาระ ฯ หลักสูตรแฟ้มการจัดทำ หลักสูตร แฟ้มตัวอย่างการจัดการเรียนการ สอน แฟ้มสรุปผลการเรียนสถิติผลการ ทดสอบ O-NET กิจกรรมพิเศษ เช่น นร. GIF, ค่าย คณิต SAR กลุ่ม สาระฯ แฟ้มการพัฒนาครู ผลการ สอบแข่งขันต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google