งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีครับ. สวัสดีครับ รายวิชา ง40204 คอมพิวเตอร์เสริม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีครับ. สวัสดีครับ รายวิชา ง40204 คอมพิวเตอร์เสริม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีครับ

3 รายวิชา ง40204 คอมพิวเตอร์เสริม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป หน่วยเวลา 8 คาบ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 4 นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์สร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ

5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที่ ๑ นักเรียนบอกและวิเคราะห์ความสามารถของโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเพื่องานตกแต่งภาพได้ถูกต้อง ข้อที่ ๒ นักเรียนอธิบายรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตกแต่งภาพได้ถูกต้อง ข้อที่ ๓ นักเรียนปฏิบัติงานใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตกแต่งภาพขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง ข้อที่ ๔ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งภาพได้ถูกต้อง

6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้ การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS ที่มาและลักษณะเด่นของโปรแกรม คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้งาน ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม การเปิดไฟล์ภาพเพื่อการตกแต่ง การใช้เลเยอร์กับภาพ

7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้ การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS การกำหนด Selection กับภาพ และเทคนิคการตกแต่ง การสร้างตัวอักษรและรูปประกอบภาพ การตกแต่งภาพสำหรับการใช้งานบนเวบ การแปลงไฟล์นำไปใช้งานบนเวบด้วย Image Ready การสร้าง Web Gallery

8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป แนวทางการจัดเรียนรู้ อธิบาย Course Outline แบ่งกลุ่มค้นหาข้อมูลตามหัวเรื่อง นำเสนอผลการค้นหา ศึกษาเนื้อหาในภาคปฏิบัติ สร้างชิ้นงาน วัดผลและประเมินผล

9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การวัดผลประเมินผล จากการสังเกตและติดตามผลการปฏิบัติงานประจำคาบ จากรายงานการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักเรียน จากผลงานการฝึกปฏิบัติการตกแต่งภาพของนักเรียน จากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน

10 ชิ้นงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานตกแต่งภาพ
แบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่อไปนี้ ไฟล์รูปภาพชนิดต่างๆ (ยกเว้น 3 ประเภทที่ใช้งานบนเว็บ) ไฟล์รูปภาพที่ใช้งานบนเว็บ (3 ประเภท หรือมากกว่า) โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ (3 โปรแกรม) เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ (10 เว็บ) โปรแกรมที่ใช้ในการทำภาพเคลื่อนไหว (2 โปรแกรม) เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรมทำภาพเคลื่อนไหว (7 เว็บ)

11 ชิ้นงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานตกแต่งภาพ
แบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม เพื่อค้นคว้าข้อมูลต่อไปนี้ โปรแกรมที่ใช้ในการทำภาพสามมิติ-3D (2 โปรแกรม) เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรมทำภาพสามมิติ-3D (5 เว็บ) โปรแกรมที่ใช้ในการแปลงชนิดของรูปภาพ (3 โปรแกรม) เว็บไซต์ที่เปิดให้บริการโหลดภาพฟรี (10 เว็บ)

12 สวัสดี

13


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีครับ. สวัสดีครับ รายวิชา ง40204 คอมพิวเตอร์เสริม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google