งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดี ครับ รายวิชา ง 40204 คอมพิวเตอร์ เสริม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดี ครับ รายวิชา ง 40204 คอมพิวเตอร์ เสริม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดี ครับ

3 รายวิชา ง 40204 คอมพิวเตอร์ เสริม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

4 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป หน่วยเวลา 8 คาบ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อที่ 4 นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ สร้างงานอย่างมีความรับผิดชอบ

5 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป จุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อที่ ๑ นักเรียนบอกและวิเคราะห์ ความสามารถของโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเพื่อ งานตกแต่งภาพได้ถูกต้อง ข้อที่ ๒นักเรียนอธิบายรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตกแต่งภาพ ได้ถูกต้อง ข้อที่ ๓ นักเรียนปฏิบัติงานใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการตกแต่งภาพขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง ข้อที่ ๔นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและเลือกใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปในการตกแต่งภาพได้ถูกต้อง

6 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้ การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS  ที่มาและลักษณะเด่นของโปรแกรม  คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับการใช้ งาน  ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม  การเปิดไฟล์ภาพเพื่อการตกแต่ง  การใช้เลเยอร์กับภาพ

7 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป สาระการเรียนรู้ การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS  การกำหนด Selection กับภาพ และ เทคนิคการตกแต่ง  การสร้างตัวอักษรและรูปประกอบภาพ  การตกแต่งภาพสำหรับการใช้งานบนเวบ  การแปลงไฟล์นำไปใช้งานบนเวบด้วย Image Ready  การสร้าง Web Gallery

8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป แนวทางการจัดเรียนรู้  อธิบาย Course Outline  แบ่งกลุ่มค้นหาข้อมูลตามหัวเรื่อง  นำเสนอผลการค้นหา  ศึกษาเนื้อหาในภาคปฏิบัติ  สร้างชิ้นงาน  วัดผลและประเมินผล

9 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป การวัดผลประเมินผล จจจจากการสังเกตและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำคาบ จจจจากรายงานการค้นคว้าเพิ่มเติมของนักเรียน จจจจากผลงานการฝึกปฏิบัติการตกแต่งภาพ ของนักเรียน จจจจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน

10 ชิ้นงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ งานตกแต่งภาพ แบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม เพื่อค้นคว้า ข้อมูลต่อไปนี้  ไฟล์รูปภาพชนิดต่างๆ ( ยกเว้น 3 ประเภทที่ ใช้งานบนเว็บ )  ไฟล์รูปภาพที่ใช้งานบนเว็บ (3 ประเภท หรือมากกว่า )  โปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ (3 โปรแกรม )  เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรมตกแต่ง ภาพ (10 เว็บ )  โปรแกรมที่ใช้ในการทำภาพเคลื่อนไหว (2 โปรแกรม )  เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรมทำ ภาพเคลื่อนไหว (7 เว็บ )

11 ชิ้นงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ งานตกแต่งภาพ แบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม เพื่อค้นคว้า ข้อมูลต่อไปนี้  โปรแกรมที่ใช้ในการทำภาพสามมิติ -3D (2 โปรแกรม )  เว็บไซต์ที่สอนการใช้งานโปรแกรมทำภาพ สามมิติ -3D (5 เว็บ )  โปรแกรมที่ใช้ในการแปลงชนิดของรูปภาพ (3 โปรแกรม )  เว็บไซต์ที่เปิดให้บริการโหลดภาพฟรี (10 เว็บ )

12 สวัสดี

13


ดาวน์โหลด ppt สวัสดี ครับ รายวิชา ง 40204 คอมพิวเตอร์ เสริม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2549 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google