งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลบทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลบทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลบทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1

2 มาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการ ดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการ แก้ปัญหา ตัวชี้วัด มฐ ค 1.2 ม 1/2 บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและ ทศนิยม และนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความ สมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจาก การบวก การลบ การคูณ การหาร และบอก ความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับ การหารของเศษส่วนและทศนิยม

3 วัตถุประสงค์ ด้านความรู้ 1. ลบทศนิยมได้ ด้านทักษะกระบวนการ 1. ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา 2. ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ด้านคุณลักษณะ ทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด เรานำคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไรบ้าง คำถามประจำหน่วย เรานำการลบทศนิยมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างไร คำถามประจำบท การลบทศนิยมทำได้อย่างไร

5 ระยะเวลาในการประเมิน - ทดสอบก่อนเรียน - ทดสอบระหว่างเรียน - ทดสอบหลังเรียน

6 แหล่งข้อมูล หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักพิมพ์ สสวท.


ดาวน์โหลด ppt การลบทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google