งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 1. การทดสอบด้วยวิธีการ ต่าง ๆ 2. ภาระงานที่แสดงออกถึง ความสามารถ 3. ตรวจสอบอย่างไม่เป็น ทางการ 4. การปฏิบัติในสถานการณ์ ต่าง ๆ 5. การสังเกตพฤติกรรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 1. การทดสอบด้วยวิธีการ ต่าง ๆ 2. ภาระงานที่แสดงออกถึง ความสามารถ 3. ตรวจสอบอย่างไม่เป็น ทางการ 4. การปฏิบัติในสถานการณ์ ต่าง ๆ 5. การสังเกตพฤติกรรมและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2

3

4

5

6

7

8 1. การทดสอบด้วยวิธีการ ต่าง ๆ 2. ภาระงานที่แสดงออกถึง ความสามารถ 3. ตรวจสอบอย่างไม่เป็น ทางการ 4. การปฏิบัติในสถานการณ์ ต่าง ๆ 5. การสังเกตพฤติกรรมและ สนทนา

9

10

11

12

13 บูรณาการในกลุ่มสาระ เดียวกัน บูรณาการระหว่างกลุ่ม สาระ บูรณาการในกลุ่มสาระ เดียวกัน บูรณาการระหว่างกลุ่ม สาระ

14 1. ศึกษา วิเคราะห์ คำอธิบายรายวิชา / มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี / ตัวชี้วัดช่วง ชั้น / โครงสร้างของ หลักสูตร 2. ศึกษาวิธีการออกแบบ หน่วยการเรียนรู้

15 แบบที่ 1 1. ระบุมาตรฐาน / ตัวชี้วัด ชั้นปี / ตัวชี้วัดช่วงชั้น 2. กำหนดชื่อหน่วยการ เรียนรู้ 3. เขียนสระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 4. กำหนดสาระการเรียนรู้

16

17

18 5. กำหนดชิ้นงาน / ภาระ งาน 6. กำหนดวิธีการวัดผล และประเมินผล 7. กำหนดกิจกรรมการ เรียนรู้ 8. กำหนดเวลาเรียน

19 3. ศึกษาองค์ประกอบของ หน่วยการเรียนรู้ 1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 2. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี / ตัวชี้วัดช่วงชั้น 3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบ ยอด 4. สาระการเรียนรู้

20

21 วิธีการสร้างหน่วยการ เรียนรู้ 4. จัดทำหน่วยการจัดการ เรียนรู้ 1. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี / ตัวชี้วัดช่วงชั้น 2. กำหนดสาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 3. กำหนดสาระการเรียนรู้ 4. กำหนดสมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน ( ทักษะการคิด )

22

23 5. วิเคราะห์และประเมินหน่วย การเรียนรู้ 1. ประเมินความสอดคล้องของ มาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัด ชั้นปี / ตัวชี้วัดช่วงชั้น 2. ประเมินความสอดคล้องของ ตัวชี้วัดชั้นปี / ตัวชี้วัด ช่วงชั้นกับสาระการเรียนรู้ / เวลาเรียน

24 การวิเคราะห์และประเมิน หน่วยการเรียนรู้ 3. ประเมินความสอดคล้องของ สาระการเรียนรู้ กับสาระสำคัญ / ชิ้นงาน / ภาระงาน 4. ประเมินความสอดคล้องของ สาระการเรียนรู้ กับกิจกรรมการเรียนรู้

25 การวิเคราะห์และประเมิน หน่วยการเรียนรู้ 5. ประเมินความสอดคล้องของ กิจกรรมการเรียนรู้ กับการวัดและประเมินผล 6. ประเมินความสอดคล้องของ การวัดและประเมินผล กับชิ้นงาน / ภาระงาน 7. ประเมินความสอดคล้องใน ภาพรวม ทั้งหน่วยการเรียนรู้

26

27

28 การปฏิรูปหลักสูตร แบ่งเป็น 6 กลุ่มสาระ 1. ภาษาและวัฒนธรรม 2. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 3. การดำรงชีวิตและโลกของงาน 4. ทักษะสื่อและการสื่อสาร 5. สังคมและมนุษยศาสตร์ 6. อาเซียน ภูมิภาคและโลก

29 29


ดาวน์โหลด ppt 1. 1. การทดสอบด้วยวิธีการ ต่าง ๆ 2. ภาระงานที่แสดงออกถึง ความสามารถ 3. ตรวจสอบอย่างไม่เป็น ทางการ 4. การปฏิบัติในสถานการณ์ ต่าง ๆ 5. การสังเกตพฤติกรรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google