งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิจิตอลและการออกแบบตรรก Digital Systems and Logic Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิจิตอลและการออกแบบตรรก Digital Systems and Logic Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิจิตอลและการออกแบบตรรก Digital Systems and Logic Design

2 ทำไมต้องเรียนวิชานี้ มีความรู้พื้นฐานด้านวงจรดิจิตอล / วงจรตรรก และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมด้วย พัฒนาให้มีพื้นฐานที่สำคัญด้านศาสตร์วงจร ดิจิตอลและตรรกและนำไปประยุกต์ใน ศาสตร์ขั้นสูงของสาขาวิชาให้ทันกับพลวัต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้าน คอมพิวเตอร์ได้

3 ทำไมต้องเรียนวิชานี้ วิชาชีพพื้นฐานวิศวกรรม พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ปี 1(1+2)- 2(1) ปี 2- ปี 3(1) ปี 3-4 แผนที่ หลักสูตร

4 ทำไมต้องเรียนวิชานี้ คณิตศา สตร์ / ฟิสิกส์ พีชคณิต สารกึ่ง ตัวนำ ดิจิตอล / ตรรก การ คำนวณ เชิง ดิจิตอล วงจร ดิจิตอล และการ ประยุกต์ Hardware/Comp utation ไมโคร โพรเซสเซอ ร์ ระบบ คอมพิวเตอ ร์ อัลกอริทึม และการ คำนวณที่ ซับซ้อน

5 คำอธิบายวิชา ประวัติและภาพรวม ทฤษฏีการสลับค่า พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นที่ เกี่ยวข้อง วงจรคอมบิเนชั่น การออกแบบมอ ดุลาร์ของวงจรคอมบิเนชั่น ส่วนประกอบของ หน่วยความจำและหน่วยเก็บ วงจรลำดับ การออกแบบระบบดิจิตอล

6 จำนวนชั่วโมง บรรยายสอนเสริม การฝึก ปฏิบัติงาน การศึกษา ด้วยตนเอง 45 ชั่วโมง / ภาค การศึกษา ในบางเนื้อหา ที่ต้องการ อธิบาย รายละเอียด ไม่มีการฝึก ปฏิบัติ 45 ชั่วโมง / ภาค การศึกษา

7 ผลลัพธ์การเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม ( ตรงต่อเวลา ทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ) ความรู้ ( เข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์ปัญหาและ ประยุกต์ใช้ความรู้ได้ และวิเคราะห์ / ออกแบบ องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้ บูรณาการความรู้กับ ศาสตร์อื่นได้ ) ทักษะทางปัญญา ( คิดอย่างเป็นระบบและประยุกต์ ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาได้ ) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ( มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ) ทักษะการวิเคราะห์และสารสนเทศ ( สื่อสารและ นำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ )

8 แผนการสอน สัปดาห์ที่หัวข้อ / รายละเอียด จำนวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อที่ใช้ 1 ประวัติและภาพรวม 1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 1 ทฤษฏีการสลับค่า 2 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 2 ทฤษฏีการสลับค่า ( ต่อ ) 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย 3 พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 4 พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 5 พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย 6 วงจรคอมบิเนชั่น 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 7 วงจรคอมบิเนชั่น ( ต่อ ) 1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย งาน กลุ่ม งานบุคคล 7 การออกแบบมอดุลาร์ของวงจรคอม บิเนชั่น 2 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 8 การออกแบบมอดุลาร์ของวงจรคอม บิเนชั่น ( ต่อ ) 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย 9 สอบกลางภาค 10 ส่วนประกอบของหน่วยความจำและ หน่วยเก็บ 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 11 ส่วนประกอบของหน่วยความจำและ หน่วยเก็บ ( ต่อ ) 2 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย 1 วงจรลำดับ 1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 1212 วงจรลำดับ ( ต่อ ) 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 1313 วงจรลำดับ ( ต่อ ) 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย 1414 การลำดับ ( ต่อ ) 1 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย กรณีศึกษา งาน บุคคล งานกลุ่ม 14 การออกแบบระบบดิจิตอล 2 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย 15 การออกแบบระบบดิจิตอล ( ต่อ ) 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย 16 สอบปลายภาค

9 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วน ของการ ประเมินผ ล 1 2.1.1-2.1.8, 3.1.3, 4.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1-71-1710% 1.1.1, 2.1.1- 2.1.8, 3.1.1- 3.1.3, 4.1.2, 5.1.1 สอบกลางภาค 925%25% 1.1.1, 2.1.1- 2.1.8, 3.1.1- 3.1.3, 4.1.2, 5.1.1 สอบปลายภาค 161635% 2 1.1.1, 2.1.1- 2.1.8, 3.1.1- 3.1.3, 4.1.1- 4.1.2, 5.1.1 การทำงานรายบุคคล และผลงาน ตลอดภาค การศึกษา 20% 1.1.1-1.1.2, 2.1.1-2.1.8, 3.1.1-3.1.3, 4.1.1-4.1.2, 5.1.1 การทำงานกลุ่มและ ผลงาน 3.1.4, 5.1.1 การตอบคำถามและ อภิปราย 1.1.1,4.1.1 การส่งรายงานตามที่ มอบหมาย 3 1.1.1-1.1.2 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 10% 2.1.1-2.1.3, 3.1.1- 3.1.3,4.1.2,5. 1.1 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน ชั้นเรียนและผ่าน Facebook

10 วิธีการประเมิน ใช้ระบบประเมินของภาควิชา >=80 A 75<=x<80 B+ 70<=x<75 B 65<=x<70 C+ 60<=x<65 C 55<=x<60 D+ 50<=x<55 D < 50 E

11 ทรัพยากรในการเรียนรู้ เอกสารและตำราหลัก Floydd, Digital Fundamentals 11 th Edition, Prentice-Hall ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล, 2552 เอกสารประกอบการ สอนของรายวิชา 241-208 ดิจิตอลและการออกแบบตรรก ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ Facebook : Mitchai Chongcheawchamnan, @Group : Digital System and Logic Design Website: fivedots.coe.psu.ac.th/~mitchai


ดาวน์โหลด ppt ดิจิตอลและการออกแบบตรรก Digital Systems and Logic Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google