งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดิจิตอลและการออกแบบตรรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดิจิตอลและการออกแบบตรรก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดิจิตอลและการออกแบบตรรก
Digital Systems and Logic Design

2 ทำไมต้องเรียนวิชานี้
มีความรู้พื้นฐานด้านวงจรดิจิตอล/วงจรตรรกและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมด้วย พัฒนาให้มีพื้นฐานที่สำคัญด้านศาสตร์วงจรดิจิตอลและตรรกและนำไปประยุกต์ในศาสตร์ขั้นสูงของสาขาวิชาให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้

3 ทำไมต้องเรียนวิชานี้
ปี 1(1+2)-2(1) ปี 2-ปี 3(1) ปี 3-4 วิชาชีพ พื้นฐานวิศวกรรม พื้นฐานวิทยาศาสตร์ แผนที่หลักสูตร

4 ทำไมต้องเรียนวิชานี้
คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ พีชคณิต สารกึ่งตัวนำ ดิจิตอล/ตรรก การคำนวณเชิงดิจิตอล วงจรดิจิตอลและการประยุกต์ Hardware/Computation ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมและการคำนวณที่ซับซ้อน

5 คำอธิบายวิชา ประวัติและภาพรวม ทฤษฏีการสลับค่า พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นที่เกี่ยวข้อง วงจรคอมบิเนชั่น การออกแบบมอดุลาร์ของวงจรคอมบิเนชั่น ส่วนประกอบของหน่วยความจำและหน่วยเก็บ วงจรลำดับ การออกแบบระบบดิจิตอล

6 จำนวนชั่วโมง บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง/ภาค การศึกษา ในบางเนื้อหาที่ต้องการอธิบายรายละเอียด ไม่มีการฝึกปฏิบัติ 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

7 ผลลัพธ์การเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม (ตรงต่อเวลา ทำงานร่วมกับผู้อื่น)
ความรู้ (เข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้ได้ และวิเคราะห์/ออกแบบองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้ บูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นได้) ทักษะทางปัญญา (คิดอย่างเป็นระบบและประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาได้) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ(มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น) ทักษะการวิเคราะห์และสารสนเทศ(สื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ)

8 กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
แผนการสอน สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ 1 ประวัติและภาพรวม บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทฤษฏีการสลับค่า 2 ทฤษฏีการสลับค่า (ต่อ) 3 บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 4 พารามิเตอร์การออกแบบและประเด็นที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) 5 6 วงจรคอมบิเนชั่น 7 วงจรคอมบิเนชั่น (ต่อ) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย ทดสอบย่อย งานกลุ่ม งานบุคคล การออกแบบมอดุลาร์ของวงจรคอมบิเนชั่น 8 การออกแบบมอดุลาร์ของวงจรคอมบิเนชั่น (ต่อ) 9 สอบกลางภาค 10 ส่วนประกอบของหน่วยความจำและหน่วยเก็บ 11 ส่วนประกอบของหน่วยความจำและหน่วยเก็บ (ต่อ) วงจรลำดับ 12 วงจรลำดับ(ต่อ) 13 14 การลำดับ(ต่อ) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปราย กรณีศึกษา งานบุคคล งานกลุ่ม การออกแบบระบบดิจิตอล 15 การออกแบบระบบดิจิตอล(ต่อ) 16 สอบปลายภาค

9 แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการ เรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ ประเมิน สัดส่วนของการ ประเมินผล 1 , 3.1.3, 4.1.2 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1-7 1-17 10% 1.1.1, , , 4.1.2, 5.1.1 สอบกลางภาค 9 25% สอบปลายภาค 16 35% 2 1.1.1, , , , 5.1.1 การทำงานรายบุคคลและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 20% , , , , 5.1.1 การทำงานกลุ่มและผลงาน 3.1.4, 5.1.1 การตอบคำถามและอภิปราย 1.1.1,4.1.1 การส่งรายงานตามที่มอบหมาย 3 การเข้าชั้นเรียน , ,4.1.2,5.1.1 การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียนและผ่าน Facebook

10 วิธีการประเมิน ใช้ระบบประเมินของภาควิชา >=80 A 75<=x<80 B+
65<=x< C+ 60<=x< C 55<=x< D+ 50<=x< D < E

11 ทรัพยากรในการเรียนรู้
เอกสารและตำราหลัก Floydd, Digital Fundamentals 11th Edition, Prentice-Hall ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล, 2552 เอกสารประกอบการสอนของรายวิชา ดิจิตอลและการออกแบบตรรก ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ Facebook : Mitchai : Digital System and Logic Design Website: fivedots.coe.psu.ac.th/~mitchai


ดาวน์โหลด ppt ดิจิตอลและการออกแบบตรรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google