งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น โดย มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน (Posttest)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น โดย มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน (Posttest)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น โดย มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน (Posttest) สูงกว่าคะแนนก่อนการ เรียน (Pretest) อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ และพบว่าประสิทธิภาพของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 80.73/81.05 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ที่ 80/80

4 80 ตัวแรก คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้จาการ ทำแบบทดสอบภายในบทเรียนได้ถูกต้อง หลังจากที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยได้คะแนนเฉลี่ยทั้งหมดคิด เป็นร้อยละ 80 80 ตัวหลัง คือ จำนวนนักเรียนที่ผ่านการเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร้อยละ 80 ที่ได้ค่าคะแนนจากการทำ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

5 จากการสอบถามถึงความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในระดับปานกลางถึงมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Passive Voice มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และช่วยให้นักเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Passive Voice เพิ่มขึ้น จึง เหมาะสมที่จะนำไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน หรือ ศึกษาด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Passive Voice ที่ได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงควรนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อไป โดยใช้ในการเรียนใน ชั้นเรียน หรือนอกเวลาเรียน โดยให้นักเรียนสามารถเรียนด้วย ตนเองได้ที่ห้อง Sound Lab รวมทั้งสามารถนำไปใช้ทดลอง เรียนกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ หรือในการศึกษานอกระบบ โรงเรียนได้

7 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการศึกษาหรือวิจัย ในด้านความคงทนของการจำของ ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น โดย เปรียบเทียบกับสื่อการสอนชนิดอื่น ๆ 2. สามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้ เป็น แนวทางในการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน เนื้อหาวิชาอื่น ๆ

8

9 ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๑๕๔๓จำนวน ๒๕๐คน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง Passive Voice ใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอบทเรียนมีลักษณะเป็นการนำเสนอ สื่อผสม ได้แก่ข้อความภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์และเสียง โครงสร้างเนื้อหาดึงดูดความสนใจและกระตุ่นผู้เรียนให้เกิดความ ต้องการที่จะเรียนรู้ สื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว เกิดการเรียนรู้ จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้ง ได้รับผลป้อนกลับในด้านเนื้อหาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวเนื่องกับการเรียนตอบสนองความแตกต่าง ระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และตรวจความ เข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา

10 1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ก่อนเริ่มบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Pretest) ประมาณ 30 นาที 2. อธิบายให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึง วัตถุประสงค์และวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที 3. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Passive Voice และ ทำแบบ ฝึกหัด โดยใช้เวลาในการทดลอง 50 นาที 4. หลังจากเรียนเสร็จแล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างทำ แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้เวลา 30 นาที

11 ที่มา http://www.thaiedresearch.org/thaied/index.php?- table=thaied_results&- search=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9 %E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B 8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9&- action=browse&q=thaied_results&-cursor=97&- skip=90&-limit=30&-mode=list&- recordid=thaied_results%3Fid%3D6850

12


ดาวน์โหลด ppt นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น หลังจากที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น โดย มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียน (Posttest)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google