งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา ( รหัส ) ( ชื่อรายวิชา ) ชั้น เวลา ชั่วโมง / ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน หน่วยหรือหน่วยกิจ ( ชั่วโมง / สัปดาห์ ) ที่ ( มาตรฐานการเรียนรู้ ) ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลา ( ชั่วโ มง ) น้ำห นัก คะแ นน มาตรฐาน ๑.๑. ๒ ๓ ใบงานที่ ๑

2 ที่ ( มาตรฐานการเรียนรู้ ) ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลา ( ชั่วโ มง ) น้ำห นัก คะแน น มาตรฐาน ๑.๑. ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวม

3 คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา ( รหัส ) ( ชื่อรายวิชา ) ชั้น เวลา ชั่วโมง / ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน หน่วย หรือหน่วยกิจ ( ชั่วโมง / สัปดาห์ ) ===================================================== ====================================== คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด รวม ตัวชี้วัด ใบงานที่ ๒

4 สัปดา ห์ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด เวลา ( ชั่วโม ง ) โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา ( รหัส ) ( ชื่อรายวิชา ) ชั้น เวลา ชั่วโมง / ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน หน่วย หรือหน่วยกิจ ( ชั่วโมง / สัปดาห์ ) ใบงานที่ ๓

5 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา ชั้น เวลา ชั่วโมง / ปีการศึกษา จำนวน หน่วย / หน่วยกิจ ( ชั่วโมง / สัปดาห์ ) หน่วยการเรียนรู้ที่ เวลา ชั่วโมง ================================================= ========================================= ๑. มาตรฐาน ๒. ตัวชี้วัด ๓. สาระสำคัญ ใบงานที่ ๔

6 รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมดีพอใช้ปรับปรุง ๔. สาระการเรียนรู้ ๕. ชิ้นงาน / ภาระงาน ๖. การประเมินผล

7 ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ เวลา ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง เวลา ชั่วโมง สอนวันที่ เดือน พ. ศ ชื่อครูผู้สอน ๑. สาระสำคัญ ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ ใบงานที่ ๕

9 ๔. กิจกรรมการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….…………………………… …………………..………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …..………..………………………………………………………………………………………………… ……… ๕. การวัดและประเมินผล …………………………………………………………………………….…………………………… …………………..………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………… ๖. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….…………………………… …………………..………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …..… ๗. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………….…………………………… …………………..………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………… ( ลง ชื่อ ) ครูผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตำแหน่ง

10 ความเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………….………… ……………………………………..…………………………………………………… …………..……………………………………………………………………………… ………………………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..… บันทึกการจัดการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….………… ……………………………………..……………… …………………………………………… …..………………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………………………… …………..………………………………………………………………………………………………… ……………..……………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…………………………………………………………………… ……..…………………………………………………………

11


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google