งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
ใบงานที่ ๑ โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา (รหัส) (ชื่อรายวิชา) ชั้น เวลา ชั่วโมง/ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน หน่วยหรือหน่วยกิจ ( ชั่วโมง/ สัปดาห์) ที่ (มาตรฐานการเรียนรู้) ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน มาตรฐาน ๑.

2 (มาตรฐานการเรียนรู้)
ที่ (มาตรฐานการเรียนรู้) ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลา (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน มาตรฐาน ๑. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวม

3 ใบงานที่ ๒ คำอธิบายรายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา (รหัส) (ชื่อรายวิชา) ชั้น เวลา ชั่วโมง/ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน หน่วยหรือหน่วยกิจ ( ชั่วโมง/ สัปดาห์) =========================================================================================== ตัวชี้วัด รวม ตัวชี้วัด

4 ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด
ใบงานที่ ๓ โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา (รหัส) (ชื่อรายวิชา) ชั้น เวลา ชั่วโมง/ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน หน่วยหรือหน่วยกิจ ( ชั่วโมง/ สัปดาห์) สัปดาห์ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด เวลา (ชั่วโมง)

5 ใบงานที่ ๔ หน่วยการเรียนรู้ ๑. มาตรฐาน ๒. ตัวชี้วัด ๓. สาระสำคัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา ชั้น เวลา ชั่วโมง/ปีการศึกษา จำนวน หน่วย/หน่วยกิจ ( ชั่วโมง/ สัปดาห์) หน่วยการเรียนรู้ที่ เวลา ชั่วโมง ========================================================================================== ๑. มาตรฐาน ๒. ตัวชี้วัด ๓. สาระสำคัญ

6 ๔. สาระการเรียนรู้ ๕. ชิ้นงาน/ภาระงาน ๖. การประเมินผล รายการประเมิน
๕. ชิ้นงาน/ภาระงาน ๖. การประเมินผล รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง

7 ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓

8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ............
ใบงานที่ ๕ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับ รายวิชา ชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ เวลา ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง เวลา ชั่วโมง สอนวันที่ เดือน พ.ศ ชื่อครูผู้สอน ๑. สาระสำคัญ ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

9 ๖. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
๔. กิจกรรมการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………………………………………………………………………………………… ๕. การวัดและประเมินผล …………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… ๖. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… ๗. กิจกรรมเสนอแนะ (ลงชื่อ) ครูผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตำแหน่ง

10 ความเห็นของผู้บริหาร
…………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… บันทึกการจัดการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….………………………………………………..………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………

11


ดาวน์โหลด ppt ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google