งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................................................... ระดับ.................................. รายวิชา ( รหัส )........( ชื่อรายวิชา )....................................................................... ชั้น....................................... เวลา.......... ชั่วโมง / ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน....... หน่วยหรือหน่วยกิจ (........ ชั่วโมง / สัปดาห์ ) ที่ ( มาตรฐานการเรียนรู้ ) ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลา ( ชั่วโ มง ) น้ำห นัก คะแ นน มาตรฐาน......... ๑.๑. ๒ ๓ ใบงานที่ ๑

2 ที่ ( มาตรฐานการเรียนรู้ ) ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ เวลา ( ชั่วโ มง ) น้ำห นัก คะแน น มาตรฐาน......... ๑.๑. ๒ ๓ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวม

3 คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................................................... ระดับ.................................. รายวิชา ( รหัส )........( ชื่อรายวิชา )....................................................................... ชั้น....................................... เวลา.......... ชั่วโมง / ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน....... หน่วย หรือหน่วยกิจ (........ ชั่วโมง / สัปดาห์ ) ===================================================== ====================================== คำอธิบายรายวิชา.............................................................................................................................................................................. ตัวชี้วัด รวม.......... ตัวชี้วัด........................................................................................................................... ใบงานที่ ๒

4 สัปดา ห์ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด เวลา ( ชั่วโม ง ) โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้......................................................................................... ระดับ.................................. รายวิชา ( รหัส )........( ชื่อรายวิชา )....................................................................... ชั้น....................................... เวลา.......... ชั่วโมง / ปีการศึกษาหรือภาคเรียน จำนวน....... หน่วย หรือหน่วยกิจ (........ ชั่วโมง / สัปดาห์ ) ใบงานที่ ๓

5 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................................................ ระดับ.......................................................... รายวิชา.............................................................................................. ชั้น.............................................................. เวลา.................... ชั่วโมง / ปีการศึกษา จำนวน............. หน่วย / หน่วยกิจ (............... ชั่วโมง / สัปดาห์ ) หน่วยการเรียนรู้ที่...................................................................................................... เวลา.................... ชั่วโมง ================================================= ========================================= ๑. มาตรฐาน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ๒. ตัวชี้วัด.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ๓. สาระสำคัญ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ใบงานที่ ๔

6 รายการประเมิน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมดีพอใช้ปรับปรุง ๔. สาระการเรียนรู้................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ๕. ชิ้นงาน / ภาระงาน................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ๖. การประเมินผล

7 ๗. กิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๒.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 แผนการจัดการเรียนรู้ที่............ กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................................... ระดับ.......................................................... รายวิชา........................................................................................... ชั้น.............................................................. หน่วยการเรียนรู้ที่................................................................................................... เวลา.................... ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่........ เรื่อง......................................................................... เวลา................... ชั่วโมง สอนวันที่......... เดือน.................................. พ. ศ.................. ชื่อครูผู้สอน....................................................... ๑. สาระสำคัญ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ๒. จุดประสงค์การเรียนรู้.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ใบงานที่ ๕

9 ๔. กิจกรรมการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….…………………………… …………………..………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …..………..………………………………………………………………………………………………… ……… ๕. การวัดและประเมินผล …………………………………………………………………………….…………………………… …………………..………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………… ๖. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….…………………………… …………………..………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …..… ๗. กิจกรรมเสนอแนะ …………………………………………………………………………….…………………………… …………………..………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………… ( ลง ชื่อ )..................................................... ครูผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตำแหน่ง.................................................

10 ความเห็นของผู้บริหาร …………………………………………………………………………….………… ……………………………………..…………………………………………………… …………..……………………………………………………………………………… ………………………………..………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..… บันทึกการจัดการเรียนรู้ …………………………………………………………………………….………… ……………………………………..……………… …………………………………………… …..………………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…………………………………………………………………… ……….…………………………………………………………………………………………………… …………..………………………………………………………………………………………………… ……………..……………………………………………………………………………………………… ………………………………………..…………………………………………………………………… ……..…………………………………………………………

11


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการวัดและประเมินผล ระดับ เขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google