งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตสินค้าและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตสินค้าและบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตสินค้าและบริการ

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นทั้งด้านการเกษตร,การประมง,อุตสาหกรรมในครัวเรือนและอื่นๆโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด มนุษย์จะดำรงชีวิตในโลกได้อย่างไร คำถามประจำหน่วย บอกวิธีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการผลิตในท้องถิ่น อธิบายวิธีการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้คุ้มค่าได้อย่างไร คำถามประจำบท อธิบายการผลิตด้านการเกษตรในท้องถิ่นพร้อมยกตัวอย่าง อธิบายการผลิตด้านการประมงในท้องถิ่นพร้อมยกตัวอย่าง

4 โครงงานการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย: การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าในท้องถิ่นและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ติดต่อสื่อสารกับชุมชน

5 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1.อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นและ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ต้องการให้นักเรียนรู้การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ต้องการให้นักเรียนเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอกสารประกอบ

6 เป้าหมายของหลักสูตร เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักเศรษฐกิจ
ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

7 เป้าหมายสำหรับนักเรียน
เพื่อเรียนรู้ว่าสินค้าในท้องถิ่นฝึกทักษะด้านการคิดอย่างไร เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ

8 อ้างอิง www.doae.go.th/report/SE/


ดาวน์โหลด ppt ผลิตสินค้าและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google