งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o.  การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นทั้งด้าน การเกษตร, การประมง, อุตสาหกรรมใน ครัวเรือนและอื่นๆโดยประยุกต์หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาพัฒนาเพื่อให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o.  การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นทั้งด้าน การเกษตร, การประมง, อุตสาหกรรมใน ครัวเรือนและอื่นๆโดยประยุกต์หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาพัฒนาเพื่อให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o

2  การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นทั้งด้าน การเกษตร, การประมง, อุตสาหกรรมใน ครัวเรือนและอื่นๆโดยประยุกต์หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาพัฒนาเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด

3 L o g o  คำถามสร้างพลังคิด มนุษย์จะดำรงชีวิตในโลกได้อย่างไร  คำถามประจำหน่วย บอกวิธีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ กับการผลิตในท้องถิ่น อธิบายวิธีการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้คุ้มค่าได้ อย่างไร คำถามประจำบท อธิบายการผลิตด้านการเกษตรในท้องถิ่นพร้อมยกตัวอย่าง อธิบายการผลิตด้านการประมงในท้องถิ่นพร้อมยกตัวอย่าง

4 L o g o โครงงานนี้ช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 โดย : การทำงานร่วมกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสินค้าในท้องถิ่นและสรุปเพื่อตอบคำถามประจำหน่วย เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ติดต่อสื่อสารกับชุมชน

5 L o g o วัตถุประสงค์ของการประเมิน 1. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นและ เสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการเรียนรู้จากนักเรียน ต้องการให้นักเรียนรู้การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น ฉันจะส่งเสริมการคิดขั้นสูงได้อย่างไร ต้องการให้นักเรียนเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอกสารประกอบ

6 L o g o ค้นหาวิธีที่ทำให้นักเรียนสนใจการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์หลักเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูท่านอื่น ๆ

7 L o g o เพื่อให้เป็นผู้เรียนที่เป็นอิสระ เพื่อเรียนรู้ว่าสินค้าในท้องถิ่นฝึกทักษะด้านการ คิดอย่างไร

8 L o g o อ้างอิ ง www.doae.go.th/report/SE/ http://www.inspect9.moe.go.th/economic_king80.htm


ดาวน์โหลด ppt L o g o.  การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นทั้งด้าน การเกษตร, การประมง, อุตสาหกรรมใน ครัวเรือนและอื่นๆโดยประยุกต์หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาพัฒนาเพื่อให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google