งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 8 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญ รู้ประมาณ มีภูมิคุ้มกัน รู้แบ่งปัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 8 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญ รู้ประมาณ มีภูมิคุ้มกัน รู้แบ่งปัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 8 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญ รู้ประมาณ มีภูมิคุ้มกัน รู้แบ่งปัน รู้การออม มีทักษะความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 3) มีทักษะการนำเสนอรูปแบบสื่อ แนวคิด และนำไปปฏิบัติได้เองได้อย่างสร้างสรรค์ 3. ตัวชี้วัด มีคุณลักษณะะที่ดีมีคุณธรรม มีทักษะและความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมารถนำไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน 4. สู่ 4 ขั้นตอนการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุด ICT อินเตอร์เน๊ตโปรแกรม Google 1. ตั้งประเด็นคำถาม เพื่อสร้างทัศนคติความเข้าใจประสบการและความรู้เดิม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ ค้นหาความรู้ใหม่จากสื่อนำเสนอและ รับฟังบรรยายอธิบายสื่อจากที่ปรึกษา ร่วมเล่นเกมส์ทายปัญหา แจกรางวัล แบ่งกลุ่มๆล่ะ 5 คน เล่นเกมส์ตอบคำถาม ค้นหาสถานที่ จากแผนที่ภาพถ่าย ภูมิศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนต้องมีสมุดบันทึกสรุปเนื้อหา ส่วนตัว 1 เล่ม 2 ชั่วโมง 2. แบ่งนักเรียน 30 คน กลุ่มล่ะ 5 คนทัศนะศึกษาสำรวจโครงการแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บริเวณที่ตั้งชุมชนท้องถิ่น จัดวางผังแหล่งเรียนรู้ให้มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร น่าเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด บ้าน โรงเรียน แหล่งเรียนรู้ พร้อมวาดรูปภาพประกอบชุมชนพอเพียง นำเสนอ 2 ชั่วโมง ร่วมกับที่ปรึกษา 3. ใช้โปรแกรม google ค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโลก 10 อันดับ ปักหมุดบอกตำแหน่ง นำเสนอบรรยาย บันทึกลงสมุด พร้อมวาดร่างภาพ 2 ชั่วโมง 4. ประยุกต์ด้วยการนำข้อมูลที่ค้นคว้า ไปจัดทำสื่อจัดแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจน่ารู้ เผยแพร่ชุมชน 2 ชั่วโมง

2 สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาร่วมเป็นชุมชนดีใฝ่เรียนรู้กันนะ

3 ภาพประกอบการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงของในหลวง ที่จ. เชียงใหม่

4 ภาพประกอบการศึกษาดูงานเลี้ยงกบในขวด เพาะเห็ดในตู้เย็น บ้านดินจ. เชียงใหม่

5 ภาพประกอบการศึกษาการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายในพื้นที่โครงการที่จ. เชียงใหม่

6 ภาพประกอบการศึกษาดูงานบ้านดินผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนแข็งแรง ที่จ. เชียงใหม่

7 การจัดภูมิทัศน์ที่สวนราชพฤกษ์ แนวคิดและการวางผังที่เน้นการท่องเที่ยว ที่จ. เชียงใหม่

8 ภาพประกอบการศึกษาดูตลาดสินค้าชุมชนของชาวเขาที่ดอยสุเทพ ที่จ. เชียงใหม่

9

10 วิถีชีวิตชุมชนก็เป็นอีกบทบาท ภูมิปัญญา ความพอเพียงที่ เกื้อกูลกันอยู่ร่วมกัน พออยู่พอกิน

11 วิถีชีวิตชุมชนอาสาก็เป็นอีกบทบาท ภูมิปัญญา ที่ส่งเสริม สิ่งแวดล้อมให้ฟื้นฟูนำไปสู่ ความพอเพียงที่ ให้มีความยั่งยืน อุดมสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต

12 ภาพประกอบการจัดนิทรรศการเผยแพร่แนวคิดกระตุ้นให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ที่พอเพียง

13 กลุ่มเป้าหมาย ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คนศึกษาค้นคว้าในสถานที่แหล่งเรียนรู้ ภาคข้อมูลห้องสมุด และภาคสนาม โรงเรียน หมู่บ้าน วัดวาอาราม พื้นที่ชุมชน เครื่องมือ คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน๊ต ตัวอย่างแผนที่ จอโปรเจคเตอร์ เครื่องมือสำรวจพื้นที่ เช่น ตลับเมตร ครูที่ปรึกษา นาย คมไผ่ แข็งแรง 1. วัดและประเมินผล ตรวจคะแนนผลงาน A,B+,B,C+,C,D+,D ด้วยเกณฑ์ประเมินผลงาน รูปแบบการนำเสนอ การจัดทำสื่อรูปเล่ม มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบแผนผัง แผนที่ ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ เส้นระดับดินต่างระดับ 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการสังเกตพฤติกรรม ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน 3. บันทึกหลังแผนการสอน ด้านความรู้ ……......................................................................................................... สมรรถนะของผู้เรียน ……............................................................................................ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ……......................................................................................... ปัญหาและอุปสรรค …….............................................................................................. แนวทางแก้ไข ……....................................................................................................... 4. ความเห็นผู้บริหาร …….............................................................................................


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1. วิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4 หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 8 ชั่วโมง 1. สาระสำคัญ รู้ประมาณ มีภูมิคุ้มกัน รู้แบ่งปัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google