งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย

2 แบบฟอร์มแผนการ สอนแบบตาราง 1 แผนการสอนที่ เรื่อง............................................................. เวลา.................. คาบ วิชา.............................................................. ชั้น............................. 1. สาระสำคัญ.............................................................................................................................................. 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง....................................................................................................................................... 2.2 จุดประสงค์นำทาง....................................................................................................................................... 3. เนื้อหาสาระ..............................................................................................................................................

3 4. กิจกรรมการเรียนการสอน 1................................................................................................................................... 2................................................................................................................................... 5. สื่อการเรียนการสอน 1................................................................................................................................... 2................................................................................................................................... 6. การวัดผลและประเมินผล 6.1 วิธีวัด 1............................................................................................................................. 6.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล 1............................................................................................................................. 6.3 เกณฑ์ 1............................................................................................................................. 7. กิจกรรมเสนอแนะ..............................................................................................................................................

4 แบบฟอร์มแผนการ สอนแบบตาราง 2 แผนการสอนที่........... เรื่อง.................................................................... เวลา..................... คาบ วิชา..................................................................... ชั้น............................... สาระสำคัญ........................................................................................................................................... จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์ปลายทาง........................................................................................................................................... จุดประสงค์นำ ทาง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อการ เรียน การ สอน การวัดผลและ ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google