งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย

2 แบบฟอร์มแผนการ สอนแบบตาราง 1 แผนการสอนที่ เรื่อง เวลา คาบ วิชา ชั้น สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1 จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง เนื้อหาสาระ

3 4. กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 6.1 วิธีวัด เครื่องมือวัดและประเมินผล เกณฑ์ กิจกรรมเสนอแนะ

4 แบบฟอร์มแผนการ สอนแบบตาราง 2 แผนการสอนที่ เรื่อง เวลา คาบ วิชา ชั้น สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำ ทาง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อการ เรียน การ สอน การวัดผลและ ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง การเขียนแผนการ สอน ที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google