งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคืออะไร ??? ติดตามมาเลยนะครับ…..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคืออะไร ??? ติดตามมาเลยนะครับ….."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคืออะไร ??? ติดตามมาเลยนะครับ….

2 โครงงาน เป็นการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบ เรื่องที่ผู้เรียนสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง โดยลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษา อย่างใกล้ชิด

3 โครงงานเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนกับโลกภายนอก ที่ช่วยให้นักเรียนได้นำความรู้ในชั้นเรียน บูรณาการกับกิจกรรม ที่จะกระทำเพื่อนำไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการสร้างความหมาย การแก้ปัญหาและการค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง

4 ประโยชน์ของการทำโครงงาน
ได้เรียนเรื่องที่ตนเองอยากเรียน แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริงในการค้าคว้าจากแหล่งข้อมูล ฝึกทักษะการวางแผน การจัดการ การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน หาเหตุผล คิดสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

5 ประเภทของโครงงาน 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานที่ครูจำกัดขอบเขตเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องที่เรียนในกลุ่มสาระเช่นกลุ่มการงาน นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับพืชผักในท้องถิ่น หรือศึกษาวิธีการทำขนมที่ใช้ในวันเทศกาลสำคัญของคนล้านนา 2. โครงงานอิสระ (ตามความสนใจ) ไม่จำกัดขอบเขตใดๆ นักเรียนสามารถศึกษาได้ตามศักยภาพของตนเอง

6 ประเภทของโครงงานตามลักษณะการดำเนินงาน 4 ประเภท
ประเภทของโครงงานตามลักษณะการดำเนินงาน 4 ประเภท 1. โครงงานประเภทสำรวจ 2. โครงงานประเภททดลอง 3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ 4. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่

7 โครงงาประเภทสำรวจ ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ
เป็นการหาคำตอบในเรื่องที่สนใจโดยการสำรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสม อาจใช้แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาทำสถิติ แล้วอธิบายคำตอบ ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ - โครงงานสำรวจผักสมุนไพรที่ปลูกในหมู่บ้านนักเรียน - การสำรวจพิธีกรรมทางศาสนาในท้องถิ่น - การสำรวจของเล่นพื้นบ้านล้านนา - โบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น

8 โครงงานประเภททดลอง - ยากันยุงจากพืชสมุนไพร
มีลักษณะการออกแบบทดลองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะเริ่มตั้งแต่กำหนดคำถาม ที่ต้องการคำตอบ ตั้งสมมุติฐาน กำหนดแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาปฏิบัติ การหาข้อมูลเพื่อตอบคำถาม รวบรวมข้อมูลนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ ตัวอย่างโครงงาน … - ยากันยุงจากพืชสมุนไพร - การผลิตเครื่องสำอางจากกล้วย - การทำยาฆ่าแมลงจากสารที่สกัดจากสะเดา - การเก็บถั่วงอกให้สดและขาว - การปลูกพืชสวนครัวโดยไม่ใช้ดิน

9 โครงงานประเภทประดิษฐ์
โครงงานประเภทนี้เป็นการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ อุปกรณ์ เพื่อใช้สอยต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์นี้อาจคิดขึ้นมาใหม่หรือปรับปรุงจาก ของเดิม มีการกำหนดตัวแปรที่จะศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน …. เครื่องแยกกากผลไม้ เครื่องคัดแยกขนาดของส้ม เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องกรองดักไขมัน

10 โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีขึ้นมาใหม่
โดยทดลองทำค้นคว้าจนค้นพบข้อสรุปความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีใครพบ หรือความรู้ที่มีผู้ค้นพบแล้วแต่นักเรียนยังไม่รับทราบ เราควรคิดโครงงานใหม่ๆ หรือทำใกล้เคียงกับโครงงานเก่า แต่คิดต่อยอดพัฒนาขยายความรู้ ให้กว้างขึ้น …..

11 ขั้นตอนการทำโครงงาน 1. กำหนดปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา
2. กำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษาเป็นตัวแปรต้น ผลที่ตามมาเป็นตัวแปรตาม ถ้ามีความจำเป็นต้องควบคุมตัวแปรเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ ตัวแปรนั้น คือ ตัวแปรควบคุม 3. ออกแบบการทดลองหรือกำหนดวิธีการหรือแหล่งข้อมูลที่จะต้องไปศึกษา 4. ดำเนินการทดลองตามแผนที่วางไว้ มีการทดลองหลาย ๆ ครั้ง (อย่างน้อย 3 ครั้ง) เพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนนำผลที่ได้มาสรุป 5. อภิปรายผล นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประเมิน อภิปราย โดยการศึกษาจากเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ 6. นำเสนอผลการศึกษาในรูปรายงานหรือจัดบอร์ดแสดงสิ่งที่ศึกษา

12 สรุป โครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์และมีความสมดุล ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม การเรียนรู้โดยโครงงาน จึงเป็นการเรียนที่ฝึกกระบวนการคิด การทำงานอย่างเป็นระบบ

13 ขอให้ทุกคน ศึกษาค้นคว้า อย่างมีความสุขนะครับ..

14 ด้วยความปรารถนาดีจาก.. ครูเกศรินทร์ สิทธิมงคล
ครูเกศรินทร์ สิทธิมงคล


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคืออะไร ??? ติดตามมาเลยนะครับ…..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google