งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานคือ อะไร ??? ติดตามมาเลยนะ ครับ ….. โครงงาน เป็นการศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบ เรื่องที่ผู้เรียน สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ลึกซึ้ง โดยลงมือปฏิบัติจริงใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานคือ อะไร ??? ติดตามมาเลยนะ ครับ ….. โครงงาน เป็นการศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบ เรื่องที่ผู้เรียน สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ลึกซึ้ง โดยลงมือปฏิบัติจริงใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานคือ อะไร ??? ติดตามมาเลยนะ ครับ ….

2 โครงงาน เป็นการศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบ เรื่องที่ผู้เรียน สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ลึกซึ้ง โดยลงมือปฏิบัติจริงใน ลักษณะของการศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะนำ และให้คำปรึกษา อย่าง ใกล้ชิด

3 โครงงานเป็นเสมือนสะพาน เชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนกับ โลกภายนอก ที่ช่วยให้นักเรียน ได้นำความรู้ในชั้นเรียน บูรณา การกับกิจกรรม ที่จะกระทำเพื่อนำไปสู่ความรู้ ใหม่ ๆ ด้วยการสร้างความหมาย การแก้ปัญหาและการค้นพบองค์ ความรู้ด้วยตนเอง

4 ประโยชน์ของการทำ โครงงาน • ได้เรียนเรื่องที่ตนเองอยากเรียน • แสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วย ตนเอง โดยการปฏิบัติจริงในการค้าคว้าจาก แหล่งข้อมูล • ฝึกทักษะการวางแผน การจัดการ การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี • ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน หาเหตุผล คิดสร้างสรรค์ • สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักชุมชนและ สิ่งแวดล้อมรอบตัว

5 ประเภทของ โครงงาน 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นโครงงานที่ครูจำกัด ขอบเขตเนื้อหาที่อยู่ในเรื่องที่ เรียนในกลุ่มสาระเช่นกลุ่มการ งาน นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ พืชผักในท้องถิ่น หรือศึกษา วิธีการทำขนมที่ใช้ในวันเทศกาล สำคัญของคนล้านนา 2. โครงงานอิสระ ( ตามความสนใจ ) ไม่จำกัดขอบเขตใดๆ นักเรียนสามารถศึกษาได้ตาม ศักยภาพของตนเอง

6 ประเภทของโครงงานตามลักษณะการ ดำเนินงาน 4 ประเภท 3. โครงงานประเภท สิ่งประดิษฐ์ 1. โครงงานประเภท สำรวจ 2. โครงงานประเภท ทดลอง 4. โครงงานประเภทการสร้าง ทฤษฎีขึ้นมาใหม่

7 เป็นการหาคำตอบในเรื่องที่สนใจโดยการ สำรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสม อาจใช้ แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาทำสถิติ แล้วอธิบาย คำตอบ ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ - โครงงานสำรวจผักสมุนไพรที่ปลูกในหมู่บ้าน นักเรียน - การสำรวจพิธีกรรมทางศาสนาในท้องถิ่น - การสำรวจของเล่นพื้นบ้านล้านนา - โบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น โครงงาประเภท สำรวจ

8 มีลักษณะการออกแบบทดลอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะเริ่มตั้งแต่กำหนดคำถาม ที่ต้องการ คำตอบ ตั้งสมมุติฐาน กำหนด แหล่งข้อมูลที่จะศึกษาปฏิบัติ การหา ข้อมูลเพื่อตอบคำถาม รวบรวมข้อมูล นำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ ตัวอย่างโครงงาน … - ยากันยุงจากพืชสมุนไพร - การผลิตเครื่องสำอางจากกล้วย - การทำยาฆ่าแมลงจากสารที่สกัดจาก สะเดา - การเก็บถั่วงอกให้สดและขาว - การปลูกพืชสวนครัวโดยไม่ใช้ดิน โครงงาน ประเภททดลอง

9 โครงงานประเภทนี้เป็นการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ อุปกรณ์ เพื่อใช้สอยต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์นี้อาจคิด ขึ้นมาใหม่หรือปรับปรุงจาก ของเดิม มีการกำหนดตัวแปรที่จะศึกษาและทดสอบ ประสิทธิภาพของชิ้นงาน ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน …. - เครื่องแยกกากผลไม้ - เครื่องคัดแยกขนาดของส้ม - เครื่องหยอดเมล็ด - เครื่องกรองดักไขมัน โครงงานประเภท ประดิษฐ์

10 โดยทดลองทำค้นคว้าจนค้นพบ ข้อสรุปความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีใครพบ หรือ ความรู้ที่มีผู้ค้นพบแล้วแต่นักเรียนยังไม่ รับทราบ โครงงานประเภทการสร้าง ทฤษฎีขึ้นมาใหม่ เราควรคิดโครงงาน ใหม่ๆ หรือทำ ใกล้เคียงกับโครงงาน เก่า แต่คิดต่อยอดพัฒนา ขยายความรู้ ให้ กว้างขึ้น …..

11 1. กำหนดปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา 2. กำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษาเป็นตัวแปรต้น ผลที่ตามมาเป็นตัวแปรตาม ถ้ามีความ จำเป็นต้องควบคุมตัวแปรเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ ตัวแปรนั้น คือ ตัวแปรควบคุม 3. ออกแบบการทดลองหรือกำหนดวิธีการหรือ แหล่งข้อมูลที่จะต้องไปศึกษา 4. ดำเนินการทดลองตามแผนที่วางไว้ มีการ ทดลองหลาย ๆ ครั้ง ( อย่างน้อย 3 ครั้ง ) เพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนนำ ผลที่ได้มาสรุป 5. อภิปรายผล นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมา ประเมิน อภิปราย โดยการศึกษาจากเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ 6. นำเสนอผลการศึกษาในรูปรายงานหรือจัดบอร์ด แสดงสิ่งที่ศึกษา ขั้นตอนการทำ โครงงาน

12 โครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลง มือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างและ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์และมี ความสมดุล ทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม สรุป การเรียนรู้โดย โครงงาน จึงเป็นการเรียนที่ ฝึกกระบวนการคิด การทำงานอย่าง เป็นระบบ

13

14 ด้วยความ ปรารถนาดีจาก.. ครูเกศรินทร์ สิทธิมงคล


ดาวน์โหลด ppt โครงงานคือ อะไร ??? ติดตามมาเลยนะ ครับ ….. โครงงาน เป็นการศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบ เรื่องที่ผู้เรียน สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ลึกซึ้ง โดยลงมือปฏิบัติจริงใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google