งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้ กลุ่มวัยมัธยมปลายผ่านกระบวนการเรียนการสอน ม. ต้นมีองค์ความรู้ที่หลากหลายวิชา และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังขาดทักษะการทำงานแบบบูรณาการ ต่อยอดทั้งศาสตร์และศิลปะ บ้านดินมีการสร้างสรรค์ขึ้นมาบนโลกใบนี้หลายพันปี เป็นประโยชน์ด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนกันความร้อน ลดโลกร้อนหาได้ง่ายท้องถิ่น กระบวนการ และวิธีการก่อสร้างไม่ยุ่งยากซับซ้อน ราคาไม่แพง เติมแต่งจินตนาการสร้างสรรค์ได้ไร้ขีดจำกัด เป็นแรงบันดาลใจที่ดีต่อผู้เรียนต่อการแก้ปัญหาชีวิต ครอบครัวและการอยู่อาศัยอย่างพอเพียงในอนาคต ภาพโครงการทดลองสร้างบ้านด้วยผู้อยู่อาศัย อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

2 1 หน่วยการเรียนรู้ 10 ชั่วโมง 10 คาบๆล่ะ 1 ชั่วโมง มีแผน 5. ขั้นตอนสู่ต้นแบบ บ้านดินเพื่อท้องถิ่น ภาพโครงการเรียนรู้สร้างร. ร. ในฝัน อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร 1. ผู้เรียนม.4-6 ชายและหญิง จำนวน 50 คน แบ่งกลุ่มกลุ่มล่ะ 5 คน ด้วยวิธีจับฉลากออกแบบบ้านในฝันเบื้องต้น นำเสนอหน้าชั้น 1 คาบ 2. เตรียมวัสดุและวางแผนออกแบบนำเสนอแนวคิด คำนวณรายจ่ายงบประมาณ หาผู้สนับสนุน ออกแบบหนังสือขอทุน 3 คาบ 3. สำรวจความต้องการพื้นที่สร้างต้นแบบในชุมชนท้องถิ่นที่มีความเป็นไปได้ จัดทำแบบสอบถาม ความต้องการผู้อยู่อาศัยค้นคว้ากรณีศึกษา บ้านดินนำเสนอ 2 คาบ 4. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มการจัดทำรูปเล่มกรณีศึกษา แนวคิดการออกแบบ และการจัดทำสื่อเผยแพร่ เพื่อสร้างทัศนคติและสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมในโรงเรียน 2 คาบ 5. สอบประเมินความรู้และความเข้าใจ ก่อนลงพื้นที่อาสาสร้างต้นแบบบ้านดินเพื่อชุมชน ด้วยการนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำและสอบถาม สร้างแบบจำลองแนวคิด หุ่นจำลอง และแบบบ้านในฝันที่พัฒนาแล้วระบบโครงสร้างและวัสดุ ที่ใช้และการวางผัง 2 คาบ การใช้สอยด้วยการวาดด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์

3 7.3 ขอบจบรายงานเพียงเท่านี้ ขอคุณทุกท่านรับชมการนำเสนอ จัดทำโดย นาย คมไผ่ แข็งแรง ครูอาสา และสถาปนิกชุมชน ศูนย์เรียนรู้บ้านดินชุมชนนาสีนวน โทร.0833267699 kompai.k@hotmail.com ภาพโลโก้กลุ่มโครงการบ้านดินสู่ ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt แผนการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียน การทำงาน ร่วมกัน บ้านน่าอยู่ 1 หน่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ชื่อแผน บ้านดินน่าอยู่ ที่มาและหลักการของแผนนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google