งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันรับรางวัล อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันรับรางวัล อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันรับรางวัล อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553

2 อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2553 อาสาสมัครสาธารณสุขของ จังหวัดน่าน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับชาติประจำปี 2553 จำนวน 3 ราย ได้แก่

3 นายคำ เตลา อายุ 71 ปี สาขาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้านสุขภาพ อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัดน่าน ระยะเวลาเป็น อสม. ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2520 - ถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 32 ปี

4 ผลงานเด่น 1. โครงการ สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น แปล ตำรับยาโบราณ ซึ่งเป็นภาษาล้านนา ให้เป็น ภาษาไทย และนำมาใช้ในการรักษาคนใน ชุมชน และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เด็ก และเยาวชน 2. โครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาการนวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร 3. โครงการ เพื่อช่วยเพื่อน ( โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การกิน การอยู่ แบบพอเพียง ) ดูแล กลุ่มผู้สูงอายุที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองได้ ยากลำบาก

5 นางยุพิน สีต๊ะสาร อายุ 46 ปี สาขาการส่งเสริมสุขภาพ อยู่บ้านเลขที่ 61 หมู่ 7 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ระยะเวลาเป็น อสม. ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2535- ถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 17 ปี

6 ผลงานเด่น 1. โครงการคนบัวใหญ่ไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ ฟื้นฟูสมรรถภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ของ ประชาชนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 3. โครงการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวัง ผลกระทบของการใช้สารเคมีในการ เกษตรกรรม 4. โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกัน ภัยไข้หวัดใหญ่ 2009 ตำบลบัวใหญ่ อ. นา น้อย จ. น่าน

7 นายอเนก สิทธิ อายุ 43 ปี สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน ระยะเวลาเป็น อสม. ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2545 - ถึง ปัจจุบัน รวมระยะเวลา 8 ปี

8 ผลงานเด่น 1. การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กองทุนสุขภาพ ต. ดู่ใต้ อ. เมืองน่าน จังหวัด น่าน ปี 2553-2556 2. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค ไข้หวัดใหญ่ 2009 3. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจและ หลอดเลือด 4. การขับเคลื่อนและการรณรงค์แข่งเรือ ปลอดเหล้า 5. ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

9 วันรับรางวัล อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553

10

11

12 รางวัล ความ ภาคภูมิใจ ของ ทีมงาน และ ผู้สนับสนุน

13

14


ดาวน์โหลด ppt วันรับรางวัล อสม. ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2553 ณ หอประชุมเจ้าพระยา กองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google