งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการ ควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับ ปฏิบัติการ วันที่ 1 - 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการ ควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับ ปฏิบัติการ วันที่ 1 - 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการ ควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับ ปฏิบัติการ วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2552 ณ สะเมิงรีสอร์ท อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำไปสู่การดำเนินการ พัฒนาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อเป็นรูปแบบการทำงานเชิง บูรณาการระหว่าง กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค

3 “ วิทยากร อธิบดี 2 กรม และผู้เข้าร่วมประชุม “

4 การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค และ กรมอนามัย วันที่ 2 มิถุนายน 2552 นายแพทย์ มล. สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย ณ สะเมิงรีสอร์ท อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

5 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพ ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มีประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรม ควบคุมโรคและกรมอนามัย ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใน พ. ศ. 2553 ( สร้างเมื่อ 2 มิถุนายน 2552)

6 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพ ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของชุมชน โดยชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศมี ประสิทธิภาพ ชุมชน มีมาตรการ ทางสังคม * สร้างมาตรการทางสังคม อย่างมีส่วนร่วม -จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ * สร้างมาตรการทางสังคม อย่างมีส่วนร่วม -จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ *พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน -ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ *พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน -ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ *พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม... -สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน *พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม... -สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน *สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงร่วม - สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วม ระหว่างองค์กร *สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงร่วม - สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วม ระหว่างองค์กร *ส่งเสริมการจัด ทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน -จัดเวทีประชาคม *ส่งเสริมการจัด ทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน -จัดเวทีประชาคม *ส่งเสริมและพัฒนาบทบาท เครือข่าย องค์กรชุมชน -ประชุมส่งเสริมการสร้างบทบาทและ หาข้อตกลงร่วม *ส่งเสริมและพัฒนาบทบาท เครือข่าย องค์กรชุมชน -ประชุมส่งเสริมการสร้างบทบาทและ หาข้อตกลงร่วม *พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ -จัดเวทีสานเสวนาสื่อมวลชน *พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ -จัดเวทีสานเสวนาสื่อมวลชน * สร้างนวัตกรรมกระบวนการ ร่วมกับภาคี -สนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ * สร้างนวัตกรรมกระบวนการ ร่วมกับภาคี -สนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ * สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ฯ -กระบวนการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง * สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ฯ -กระบวนการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง *พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ -พัฒนากระบวนการในแผนปฏิบัติ การเป็นกิจกรรมตามตาราง11ช่อง *พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ -พัฒนากระบวนการในแผนปฏิบัติ การเป็นกิจกรรมตามตาราง11ช่อง *สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม -สร้างจริยธรรมการทำงานร่วมกัน *สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม -สร้างจริยธรรมการทำงานร่วมกัน *พัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัยเป็นจริง -สร้างกระบวนการจัดการข้อมูล *พัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัยเป็นจริง -สร้างกระบวนการจัดการข้อมูล แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรมควบคุม โรคและกรมอนามัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ( แสดงกลยุทธ์สำคัญ (*) และกิจกรรมสำคัญ (-))

7 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพ ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มีประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม 1. สอนการสร้างและใช้ แผนที่ฯ ยุทธศาสตร์ ( สังเขป ) 2. ปรับ SLM ฉบับนี้ตามบริบท สร้างตาราง 11 ช่อง ( ทำที่อำเภอ ) สร้างแผนปฏิบัติการ วางตัวผู้รับผิดชอบ ( ทำ ที่ตำบล ) ปรับใช้แผนปฏิบัติการ กับโครงการของ อบต.( ทำที่ อบต ) 3 2 1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรม ควบคุมโรคและกรมอนามัย ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แสดงเส้นทางสำคัญแรกที่ดำเนินการ ( เส้นทางแดง ) และ roadmap กระบวนงานที่แนะนำ ( กล่องสีเขียว ) เปิดงานใช้กระบวนการสร้าง บทบาทประชาชน ( ทำที่ตำบล ) 4

8 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพ ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มีประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศมี ประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรม ควบคุมโรคและกรมอนามัย ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แสดงกลยุทธ์และกิจกรรมสำคัญแรกที่ดำเนินการ ( เส้นทางแดง ) *พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ -พัฒนากระบวนการในแผนปฏิบัติ การเป็นกิจกรรมตามตาราง11ช่อง *พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ -พัฒนากระบวนการในแผนปฏิบัติ การเป็นกิจกรรมตามตาราง11ช่อง * สนับสนุนให้มีและใช้ แผนที่ฯ -กระบวนการติดตาม และประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง * สนับสนุนให้มีและใช้ แผนที่ฯ -กระบวนการติดตาม และประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง *สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงร่วม - สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วม ระหว่างองค์กร *สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงร่วม - สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วม ระหว่างองค์กร *พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม... -สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน *พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม... -สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน * สร้างมาตรการทาง สังคม อย่างมีส่วนร่วม -จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ * สร้างมาตรการทาง สังคม อย่างมีส่วนร่วม -จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ *ส่งเสริมการจัด ทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน -จัดเวทีประชาคม *ส่งเสริมการจัด ทำแผนงาน/โครงการ ร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน -จัดเวทีประชาคม

9 เตรียมการจัดทำแผนงานร่วม ระหว่างองค์กร (สธ/ท้องถิ่น) จัดเวทีประชาคมทำ แผนงานโครงการร่วมกับ ท้องถิ่น -1.สอนการสร้างและใช้ แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ อย่างสังเขป -2.ปรับ SLM ร่วม 2 กรมตามประเด็น สร้างตาราง 11 ช่อง (ทำที่อำเภอ) สร้างแกนนำเฝ้าระวัง ปัญหาสุขภาพชุมชน ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ตามประเด็นที่ กำหนดโดย SLM สร้างแผนปฏิบัติการ ตามประเด็น วางตัวผู้รับผิดชอบ (ทำที่ตำบล) จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ เพื่อสร้างมาตรการทาง สังคม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรม ควบคุมโรคและกรมอนามัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับระยะที่ 1( ภายใน 1 เดือน ) แสดงกิจกรรมสำคัญที่ควรทำ ส่วนงานหรือการกระทำกำหนดโดยคณะผู้รับผิดชอบที่กำหนดตามข้อตกลง


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการ ควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับ ปฏิบัติการ วันที่ 1 - 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google