งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ วันที่ มิถุนายน 2552 ณ สะเมิงรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำไปสู่การดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อเป็นรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการระหว่าง กรมอนามัยและกรมควบคุมโรค

3 “ วิทยากร อธิบดี 2 กรม และผู้เข้าร่วมประชุม “

4 การลงนามความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค และ กรมอนามัย
วันที่ 2 มิถุนายน 2552 ณ สะเมิงรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย

5 ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใน พ.ศ ( สร้างเมื่อ2 มิถุนายน 2552) ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ประชาชน ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง ภาคี ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ การจัดการนวัตกรรมที่ดี กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม

6 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) ร่วมระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (แสดงกลยุทธ์สำคัญ (*) และกิจกรรมสำคัญ (-)) * สร้างมาตรการทางสังคม อย่างมีส่วนร่วม -จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ *พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนชุมชน -ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน ประชาชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ *พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม... -สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน *สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงร่วม - สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง *ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทเครือข่าย องค์กรชุมชน -ประชุมส่งเสริมการสร้างบทบาทและ หาข้อตกลงร่วม *ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน -จัดเวทีประชาคม *สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ฯ -กระบวนการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ การจัดการนวัตกรรมที่ดี กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ *สร้างนวัตกรรมกระบวนการ ร่วมกับภาคี -สนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ *พัฒนาระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ -จัดเวทีสานเสวนาสื่อมวลชน *สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม -สร้างจริยธรรมการทำงานร่วมกัน องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน *พัฒนาระบบข้อมูลให้ทันสมัยเป็นจริง -สร้างกระบวนการจัดการข้อมูล บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม *พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ -พัฒนากระบวนการในแผนปฏิบัติ การเป็นกิจกรรมตามตาราง11ช่อง

7 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย
ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แสดงเส้นทางสำคัญแรกที่ดำเนินการ (เส้นทางแดง) และ roadmap กระบวนงานที่แนะนำ (กล่องสีเขียว) เปิดงานใช้กระบวนการสร้างบทบาทประชาชน (ทำที่ตำบล) ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4 ประชาชน ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ ปรับใช้แผนปฏิบัติการ กับโครงการของ อบต.(ทำที่ อบต) 3 กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง 2 สร้างแผนปฏิบัติการ วางตัวผู้รับผิดชอบ (ทำที่ตำบล) การจัดการนวัตกรรมที่ดี ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลมีคุณภาพ 1 1.สอนการสร้างและใช้ แผนที่ฯยุทธศาสตร์ (สังเขป) 2. ปรับ SLM ฉบับนี้ตามบริบท สร้างตาราง 11 ช่อง (ทำที่อำเภอ) องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม

8 ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แสดงกลยุทธ์และกิจกรรมสำคัญแรกที่ดำเนินการ (เส้นทางแดง) * สร้างมาตรการทางสังคม อย่างมีส่วนร่วม -จัดเวทีสมัชชาสุขภาพ *พัฒนาระบบเฝ้าระวังและติดตาม... -สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดยชุมชน ประชาชน ชุมชน มีมาตรการทางสังคม ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ *สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงร่วม - สนับสนุนการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง *สนับสนุนให้มีและใช้แผนที่ฯ -กระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง *ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน -จัดเวทีประชาคม ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ การจัดการนวัตกรรมที่ดี กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม *พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ -พัฒนากระบวนการในแผนปฏิบัติ การเป็นกิจกรรมตามตาราง11ช่อง

9 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) ร่วมระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับระยะที่ 1(ภายใน 1 เดือน) แสดงกิจกรรมสำคัญที่ควรทำ ส่วนงานหรือการกระทำกำหนดโดยคณะผู้รับผิดชอบที่กำหนดตามข้อตกลง ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามประเด็นที่กำหนดโดย SLM ประชาชน จัดเวทีสมัชชาสุขภาพเพื่อสร้างมาตรการทางสังคม สร้างแกนนำเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพชุมชน จัดเวทีประชาคมทำแผนงานโครงการร่วมกับท้องถิ่น ภาคี เตรียมการจัดทำแผนงานร่วมระหว่างองค์กร (สธ/ท้องถิ่น) กระบวนการ สร้างแผนปฏิบัติการ ตามประเด็นวางตัวผู้รับผิดชอบ (ทำที่ตำบล) -1.สอนการสร้างและใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ อย่างสังเขป -2.ปรับ SLM ร่วม 2 กรมตามประเด็น สร้างตาราง 11 ช่อง (ทำที่อำเภอ) พื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google