งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน Best Practice ของระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว กรณีโรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ขอบคุณ คุณกฤษณา พุทธวงษ์ พยาบาลฝ่ายเวชกรรมสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน Best Practice ของระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว กรณีโรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ขอบคุณ คุณกฤษณา พุทธวงษ์ พยาบาลฝ่ายเวชกรรมสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทเรียน Best Practice ของระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว กรณีโรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ขอบคุณ คุณกฤษณา พุทธวงษ์ พยาบาลฝ่ายเวชกรรมสังคม

3 ระบบการดูแล ผู้สูงอายุในชุมชน Long Term Care อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

4 บูรณาการความ ร่วมมือ กับเครือข่าย ต่างๆ

5 ทุนเดิมทาง สังคม การพัฒนาหารูปแบบที่ เหมาะสมในการจัด สวัสดิการด้านสังคมและ สุขภาพระหว่าง อบต. รพ. และชุมชน 1. นำผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหารูปแบบที่ เหมาะสมในการจัด สวัสดิการด้านสังคมและ สุขภาพระหว่าง อบต. รพ. และชุมชน มาใช้ พัฒนา

6

7 ทุนเดิมทางสังคม 3. นำผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการ สนับสนุนการดำเนินงาน ชมรมสร้างสุขภาพของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นบนพื้น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง มา ใช้พัฒนา

8 ทุนเดิมทาง สังคม 3. บูรณาการความ ร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานโครงการ CTOP ปี 2550 - 2554

9

10 คัดกรอง สุขภาพ ผู้สูงอายุ แบ่งสุขภาพผู้สูงอายุเป็น 3 ประเภท 1. ผู้สูงอายุ สุขภาพดี 2. ผู้สูงอายุ สุขภาพ เสี่ยง 3. ผู้สูงอายุ สุขภาพป่วย

11 ผู้สูงอายุกลุ่ม สุขภาพดี เน้นการออกกำลังกาย ของชมรมฯ

12 ผู้สูงอายุสุขภาพ ดี เน้นการออกกำลังกาย ของชมรมฯ

13 ผู้สูงอายุกลุ่มป่วย เน้นการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ

14 เปิดบริการคลินิก ผู้สูงอายุ เน้นการสร้างเสริม สุขภาพ

15 พัฒนาศักยภาพ จิตอาสา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน

16 ดูแลเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุในชุมชน

17 เชียงราย ปี 52 1. พมจ. เชียงราย 2. รพ. ขุนตาล - สอ. 3. เทศบาล ยางฮอม

18 เชียงราย ปี 52 1. ระบบ ฐานข้อมูล 2. ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่ม โรค HT 3. ศูนย์ ประสานงาน ผู้สูงอายุ

19

20

21 โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การดูแลตนเองเพื่อป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง

22 เป็นศูนย์รวม การบริหารจัดการ เรื่องผู้สูงอายุทั้งมิติ ด้านกาย – ใจ – สังคม ตำบลยางฮอม ศูนย์ ประสานงาน ผู้สูงอายุ 09/9/2009

23 แผนการพัฒนา ปี 2553อำเภอขุนตาล 1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ต่อเนื่อง 2. บริหารจัดการโรค COPD 3. ศูนย์เอนกประสงค์ สำหรับผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน Best Practice ของระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะ ยาว กรณีโรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ขอบคุณ คุณกฤษณา พุทธวงษ์ พยาบาลฝ่ายเวชกรรมสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google