งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียน Best Practice ของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียน Best Practice ของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียน Best Practice ของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
กรณีโรงพยาบาลขุนตาล เชียงราย ขอบคุณ คุณกฤษณา พุทธวงษ์ พยาบาลฝ่ายเวชกรรมสังคม 1

2 ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
Long Term Care อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

3 บูรณาการความร่วมมือ กับเครือข่ายต่างๆ

4 ทุนเดิมทางสังคม 1.นำผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการด้านสังคมและสุขภาพระหว่าง อบต. รพ.และชุมชน มาใช้พัฒนา

5

6 ทุนเดิมทางสังคม 3.นำผลการวิจัยเรื่อง กระบวนการสนับสนุนการดำเนินงานชมรมสร้างสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้พัฒนา

7 ทุนเดิมทางสังคม 3.บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น ดำเนินงานโครงการ CTOP ปี

8

9 คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ แบ่งสุขภาพผู้สูงอายุเป็น 3 ประเภท
1.ผู้สูงอายุสุขภาพดี 2.ผู้สูงอายุสุขภาพเสี่ยง 3.ผู้สูงอายุสุขภาพป่วย

10 ผู้สูงอายุกลุ่มสุขภาพดี เน้นการออกกำลังกายของชมรมฯ

11 เน้นการออกกำลังกายของชมรมฯ
ผู้สูงอายุสุขภาพดี เน้นการออกกำลังกายของชมรมฯ

12 เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุกลุ่มป่วย เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 12

13 เปิดบริการคลินิกผู้สูงอายุ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
13

14 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
พัฒนาศักยภาพจิตอาสา อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 14

15 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ดูแลเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน
15

16 1.พมจ.เชียงราย เชียงราย ปี 52 2.รพ.ขุนตาล-สอ. 3.เทศบาลยางฮอม
16

17 2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรค HT 3.ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ
1.ระบบฐานข้อมูล เชียงราย ปี 52 2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรค HT 3.ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ 17

18

19

20 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง 20

21 ศูนย์ประสานงานผู้สูงอายุ
เป็นศูนย์รวม การบริหารจัดการเรื่องผู้สูงอายุทั้งมิติด้านกาย – ใจ –สังคม ตำบลยางฮอม 09/9/2009

22 แผนการพัฒนา ปี 2553 อำเภอขุนตาล 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อเนื่อง
2.บริหารจัดการโรค COPD 3.ศูนย์เอนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ 22


ดาวน์โหลด ppt บทเรียน Best Practice ของระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google