งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการจัดสรร งบประมาณในแต่ละโครงการ ของศูนย์ สช. ภาคกลาง ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการจัดสรร งบประมาณในแต่ละโครงการ ของศูนย์ สช. ภาคกลาง ปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมการจัดสรร งบประมาณในแต่ละโครงการ ของศูนย์ สช. ภาคกลาง ปี 2555

2  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน ร่วมของอสม. และภาคีเครือข่าย สุขภาพภาคประชาชนในการ จัดการระบบสุขภาพชุมชน 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2555

3  ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑ การดำเนินการประเมินผลทุกหมู่บ้าน โดยการ ใช้เวทีชุมชน ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและ หาส่วนขาดของหมู่บ้านเพื่อวางแผนการ พัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชน และท้องถิ่นรับทราบ ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 ๒ ทีมงานหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาส่วนขาดของ หมู่บ้าน 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2555

4 ๓ การประเมินผลหมู่บ้านอีกครั้งในเดือนมิถุนายน โดย บันทึกข้อมูลลงใน www.thaiphc.net www.thaiphc.net ๔ หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำบลจัดการสุขภาพ ปี ๒๕๕๕ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๖๐ ของหมู่บ้าน ทั้งหมดในตำบลจัดการสุขภาพ 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2555

5 สิ่งสนับสนุน สิ่งสนับสนุน แบบประเมินหมู่บ้าน จัดการสุขภาพ แบบประเมินหมู่บ้าน จัดการสุขภาพ 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2555

6

7

8

9

10  วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณา การในการพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ สู่ระบบสุขภาพชุมชน  เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้สิ่งดีๆในการพัฒนาและต่อยอด ความสำเร็จของการพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน 2. โครงการพัฒนากลไกการ ขับเคลื่อนการจัดการสุขภาพชุมชน ในระดับตำบล ระดับจังหวัด

11  ขั้นตอนการดำเนินงาน  สร้างความเข้าเข้าใจร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือ กระบวนการอื่นๆ  ติดตามประเมินผล 1 แบบประเมินตนเอง 2. แบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพดีวิถี ไทย 2. โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการ จัดการสุขภาพชุมชนในระดับตำบล ระดับ จังหวัด

12  เป้าหมาย อำเภอละ 1 ตำบล รวม ภาคกลาง 209 แห่ง  สิ่งสนับสนุน - งบประมาณ ระดับจังหวัด จังหวัดละ 10,000 บาท - งบประมาณระดับอำเภอ อำเภอละ 5,000 บาท - งบประมาณตำบลจัดการ พื้นที่ 10,000 บาท 2. โครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการ จัดการสุขภาพชุมชนในระดับตำบล ระดับ จังหวัด

13 ตารางการจัดสรรงบประมาณ

14 ตารางการจัดสรรงบประมาณ ( ๒ )

15 1. การอบรม อสม. หลักสูตรการจัดการ สุขภาพในภาวะวิกฤต 1. การอบรม อสม. หลักสูตรการจัดการ สุขภาพในภาวะวิกฤต อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ คน สามารถ ดาวน์โหลดหลักสูตรได้ที่ เว็บไซด์ www.thaiphc.net พร้อมแบบทดสอบความรู้ www.thaiphc.net 2. การสนับสนุน อสม. ในการออกปฏิบัติงาน 2. การสนับสนุน อสม. ในการออกปฏิบัติงาน ให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งทางด้านสุขภาพ กาย สุขภาพจิต สิ่งแวดล้อม และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น - การจัดกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยา / การจัดเวทีประชาคม / การรณรงค์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชน สิ่งแวดล้อม การเยี่ยม บ้านผู้ได้รับผลกระทบ 1. 3. การดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพชุมชน และจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำ ลด

16 3. การพัฒนาตำบลต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะ วิกฤต 3. การพัฒนาตำบลต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะ วิกฤต ดำเนินการ จังหวัดละ 5 ตำบล ได้รับงบประมาณสนับสนุน ตำบลละ 30,000 บาท โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้ - การคัดเลือกพื้นทีเลือกพื้นที่ตามความเหมาะสม - การพัฒนาและเตรียมทีมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมภัยพิบัติใน ชุมชน - การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงของพื้นที่ที่จะเกิดเหตุการณ์ภัย พิบัติ / คาดการณ์เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม ภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น  แบบประเมิน 3. การดำเนินงานฟื้นฟูสุขภาพชุมชน และจัดการสิ่งแวดล้อมภายหลังน้ำ ลด

17 งบประมาณโครงการภาวะวิกฤติ

18 โครงการคัดเลือกอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น และประเมินอสม. ดีเยี่ยม วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพื่อคัดเลือกผลงานและ ประกาศเกียรติคุณของอสม. ให้ ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อสม. อื่นๆ 2. เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม. ในการพัฒนางานสุขภาพภาค ประชาชน 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและ ความสามารถของอสม. ให้เป็นผู้นำ ด้านสุขภาพ

19  สิ่งสนับสนุน งบประมาณ * การคัดเลือกอสม. จังหวัดละ 10,000 บาท * การรณรงค์วันอสม. จังหวัด ละ 10,000 บาท รวมจังหวัดละ 20,000 บาท โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านดีเด่น และประเมินอสม. ดีเยี่ยม

20  เป้าหมาย หมู่บ้านละ 2 ชุด  งบประมาณ ชุดละ 900 บาท ( อยู่ระหว่างดำเนินการ ) โครงการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการปฏิบัติงานของอสม.

21 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการจัดสรร งบประมาณในแต่ละโครงการ ของศูนย์ สช. ภาคกลาง ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google