งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจงแนว ทางการอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจงแนว ทางการอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจงแนว ทางการอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1

2 การอบรม อสม. รุ่น 2 เป้าหมายอสม. รุ่น 1 - อสมช. ด้านโรคความ ดันโลหิตสูง - ติดตามต่อเนื่อง – เพิ่ม โรคเบาหวาน - ติดตามต่อเนื่อง – เพิ่ม โรคเบาหวาน อสม. รุ่น 2 - อสมช. ด้าน โรคมะเร็ง อสม. รุ่น 2 - อสมช. ด้าน โรคมะเร็ง - ปี 2551 เน้นโรคมะเร็งเต้า นม - ปี 2551 เน้นโรคมะเร็งเต้า นม - การให้ความรู้เพื่อตรวจ อย่างถูกต้อง - การให้ความรู้เพื่อตรวจ อย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอในผู้หญิง อายุ > 35 ปี

3 มะเร็งเต้านม 2551 เครื่องชี้วัด - ผู้หญิงไทยอายุ 35 ปีขึ้น ไปตรวจเต้านมด้วย ตนเองอย่างถูกต้องทุก เดือนเพิ่มขึ้น ตนเองอย่างถูกต้องทุก เดือนเพิ่มขึ้น สัปดาห์รณรงค์ - 25 – 30 พฤศจิกายน 2550

4 กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ ดำเนินการ  ทุกอำเภอดำเนินการอบรมพัฒนา ศักยภาพ อสม. รุ่นที่ 2 ในพื้นที่ทุก หมู่บ้าน / ชุมชน เฉลี่ยหมู่บ้านละ 3 คน  เป้าหมายของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 698 หมู่บ้าน 36 ชุมชน จำนวน 698 หมู่บ้าน 36 ชุมชน รวม ทั้งสิ้น 2,202 คน รวม ทั้งสิ้น 2,202 คน

5 กลวิธีและกิจกรรม  หลักสูตรการอบรม อสม. รุ่นที่ 1 ( อบรม 2 วัน 1 คืน ) เพิ่มเติม เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า นม เพิ่มเติม เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้า นม  จัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังด้านสุขภาพ ได้แก่ การรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในสตรี ( กลุ่มเป้าหมาย สตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป )  รายงานผลการจัดกิจกรรม

6 ระยะเวลาในการ ดำเนินการ  การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2550  จังหวัดเพชรบุรี จัดทำแผนการอบรม ระหว่าง วันที่ 5 – 16 พฤศจิกายน 2550 ( สามารถ ปรับเปลี่ยนได้ )  การรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเองพร้อมกันทั่ว ประเทศ โดยจัดสัปดาห์มหกรรมรณรงค์ “ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง มะเร็งไม่ถามหา ” ในระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2550 ในระหว่างวันที่ 25 – 30 พฤศจิกายน 2550 มีพิธีเปิดมหกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2550

7 งบประมาณ  กรมสุขภาพจิต สนับสนุนงบประมาณให้อสม. นอกเขตเทศบาล จำนวนเงิน 628,200 บาท จำนวนเงิน 628,200 บาท  สสจ. เพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณ UC (PP - com) ให้อสม. ในเขตเทศบาล ให้อสม. ในเขตเทศบาล จำนวนเงิน 32,400 บาท จำนวนเงิน 32,400 บาท รวมทั้งสิ้น 660,600 บาท รวมทั้งสิ้น 660,600 บาท โดยจัดสรรเฉลี่ยคนละ 300 บาท เป็น โดยจัดสรรเฉลี่ยคนละ 300 บาท เป็น - ค่าพาหนะเดินทาง / อาหาร อสม. 250 บาท / คน - ค่าพาหนะเดินทาง / อาหาร อสม. 250 บาท / คน - ค่าบริหารจัดการ 50 บาท / คน - ค่าบริหารจัดการ 50 บาท / คน

8 สิ่งสนับสนุน  ประกาศนียบัตร สำหรับ อสม. ( กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ จัดพิมพ์ ส่งให้ 15 ตุลาคม 2550)  โมเดลเต้านม สำหรับครู ก. ( กรมการ แพทย์ )  ภาพพลิก – สื่อการสอน สำหรับ ครู ก. ครู ข. ( กรมอนามัย )  แผ่นพับ สื่อการสอน สำหรับ อสม. ( กรม อนามัย )

9 การจัดทำโครงการและ เบิกจ่ายงบประมาณ

10 รูปแบบการจัดอบรม ของอำเภอ

11 คณะกรรมการที่ปรึกษา ติดตามและประเมินผล การอบรม / จัดกิจกรรมระดับ พื้นที่

12 นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน รับผิดชอบ 1 พื้นที่อำเภอเมือง เพชรบุรี ประกอบด้วย นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน รับผิดชอบ 1 พื้นที่อำเภอเมือง เพชรบุรี ประกอบด้วย 1.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์ 1.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์ 1.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานระบาด 1.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานระบาด 1.3 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานข้อมูล 1.3 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานข้อมูล 2 พื้นที่อำเภอท่ายาง ประกอบด้วย 2 พื้นที่อำเภอท่ายาง ประกอบด้วย 2.1 หัวหน้ากลุ่มงาน / เจ้าหน้าที่งานประกัน 2.1 หัวหน้ากลุ่มงาน / เจ้าหน้าที่งานประกัน 2.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 2.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ทั่วไป 3 พื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง ประกอบด้วย 3 พื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง ประกอบด้วย 3.3 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคไม่ ติดต่อ 3.3 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคไม่ ติดต่อ 3.4 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3.4 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

13 นักวิชาการสาธารณสุข 8 ด้าน ส่งเสริมพัฒนา รับผิดชอบ 4 พื้นที่อำเภอเขาย้อย ประกอบด้วย 4 พื้นที่อำเภอเขาย้อย ประกอบด้วย 4.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร 4.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานพัฒนาบุคลากร 4.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพ 4.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคุณภาพ 5 พื้นที่อำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย 5 พื้นที่อำเภอบ้านแหลม ประกอบด้วย 5.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานสุขศึกษา / สารนิเทศ 5.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานสุขศึกษา / สารนิเทศ 5.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานรักษาพยาบาล 5.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานรักษาพยาบาล 6 พื้นที่อำเภอบ้านลาด ประกอบด้วย 6 พื้นที่อำเภอบ้านลาด ประกอบด้วย 6.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ 6.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ

14 เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8 รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8 รับผิดชอบ 7 พื้นที่อำเภอชะอำ ประกอบด้วย 7 พื้นที่อำเภอชะอำ ประกอบด้วย 7.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานควบคุม โรคติดต่อ 7.1 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานควบคุม โรคติดต่อ 7.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานทันต สาธารณสุข 7.2 หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่งานทันต สาธารณสุข 8 พื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ประกอบด้วย 8 พื้นที่อำเภอแก่งกระจาน ประกอบด้วย 8.1 หัวหน้ากลุ่มงาน / เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค 8.1 หัวหน้ากลุ่มงาน / เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน คุ้มครองผู้บริโภค

15 กำหนดแผนการ อบรม อสม.

16 คัดเลือกอำเภอจัดพิธี เปิดมหกรรมฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจงแนว ทางการอบรมพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google