งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ใน ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ใน ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ใน ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย วันที่ ๙ / ๐๙ / ๐๙ ณ รร. ภูเก็ตออร์คิด จังหวัดภูเก็ต

2 2 การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย ประธาน นายแพทย์พนัส พฤกษ์นันท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี วิทยากรนำกระบวนการ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้อำนวยการกองโภชนาการ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นายสง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ กองโภชนาการ ผู้ช่วยวิทยากร ดร. วณิชา กิจวรพัฒน์ กองโภชนาการ นายชัยชนะ บุญสุวรรณ กองโภชนาการ นางสาวมันทนา ศิลปะเวชกุล ศูนย์อนามัยที่ ๘ นครสวรรค์ นางหทัยรัตน์ สามิบัติ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่ ผู้ประสานงาน นางสาวภคพิมล ไกรสร กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นางสาวศรีสุดา เพชรเจิรญ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ผู้ประกาศ นายอวัตถ์ เชาวน์ลิลิตกุล กองโภชนาการเพื่อสุขภาพ ผู้นำเสนอ คุณเฉลิมลักขณ์ วิจิตรานนท์ นวก. สาธารณสุข ชำนาญการ สสจ. สมุทรปราการ

3 3 ประเด็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. กระบวนการทำงานการส่งเสริมสุขภาพ ปี 2553 2. การนำแผนที่ยุทธศาสตร์ไปใช้ ความพร้อมเพื่อรองรับแผนที่ยุทธศาสตร์ในระดับชุมชน การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย

4 4 แผนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคน ไทย ( คนไทยไร้พุง ) กรมอนามัย พ. ศ. 255 3 – 255 6 แผนยุทธศาสตร์ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคน ไทย ( คนไทยไร้พุง ) กรมอนามัย พ. ศ. 255 3 – 255 6 กองโภชนาการ - กอง ออกกำลังกาย

5 5 แผนงานโครงการ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) พ.ศ. 2553 โครงการ / กิจกรรมตัวชี้วัดค่าเป้าหมายผลลัพธ์ 1. โครงการจัดทำและถ่ายทอด แผนที่ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ และการถ่ายทอดระดับ* 1.1 กรมอนามัยถ่ายทอด ระดับประเทศ แก่ตัวแทน สสจ.1 คน และตัวแทนจาก อำเภอ1 คน 1.2 จังหวัดไปถ่ายทอดแผนที่ ยุทธศาสตร์ในตำบลนำร่อง 1 แผน การถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์ 1อำเภอ/1 จังหวัด 1 แผน/จังหวัด 1 ครั้งมาตรการทางสังคม แต่ละชุมชน 2. โครงการติดตามและเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพตามหลักการ 3 อ. ของประชาชนในองค์กร ต้นแบบไร้พุง - ข้อมูลรอบเอว - ข้อมูลน้ำหนัก/ส่วนสูง อายุ 6- 14 ปี - ข้อมูลพฤติกรรม 20 ข้อ จำนวนองค์กร12 องค์กรนำร่อง/ 4 จังหวัด - กาญจนบุรี -มุกดาหาร - ลำปาง - ตรัง ได้องค์กรนำร่อง12 องค์กร

6 6 แผนงานโครงการ แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย (คนไทยไร้พุง) พ.ศ. 2553 โครงการ / กิจกรรมตัวชี้วัดค่าเป้าหมายผลลัพธ์ 3. โครงการพัฒนา เครือข่ายองค์กรต้นแบบ ไร้พุง องค์กรต้นแบบ ไร้พุงเป็นศูนย์ เรียนรู้ 300 องค์กรเดิม และ เพิ่ม เครือข่าย 1-2 แห่ง (เป้าปี 2553 จำนวน 130 องค์กร: 65 อปท., 35 ภาครัฐ/เอกชน, 30 โรงเรียน ) ได้องค์กร ต้นแบบไร้พุงเป็น ศูนย์เรียนรู้ 300 องค์กร ขยายเพิ่มอีก 130 องค์กร

7 7 โครงการ / กิจกรรมตัวชี้วัดค่าเป้าหมายผลลัพธ์ 4. โครงการส่งเสริมร้านอาหาร ต้นแบบไร้พุง ร้านอาหารอย่างน้อยจังหวัด ละ 2 ร้าน ร้านอาหารต้นแบบไร้ พุง 200 ร้าน 5. โครงการส่งเสริมการพัฒนา โรงเรียนต้นแบบไร้พุงโดยใช้ กระบวนการ Customer Relation Management (CRM) โรงเรียนต้นแบบไร้ พุง 24 โรงเรียน (ศูนย์เขตละ 2 รร.) โรงเรียนต้นแบบไร้ พุง 24 โรงเรียน 6. โครงการพัฒนาสถานบริการ สาธารณสุข / องค์กร สู่การเป็น ต้นแบบ DPAC - มีสถานที่หรือมุมห้อง/mobile ในรพ. - มีบุคลากรรับผิดชอบให้ คำปรึกษา 3 อ. - มีอุปกรณ์สนับสนุนเช่นเครื่อง นับก้าว จำนวนสถานบริการ สาธารณสุข 24 (ขยาย ศูนย์เขต ละ 2 แห่ง) คลินิกไร้พุง 24 แห่ง

8 8 โครงการ / กิจกรรมตัวชี้วัดค่าเป้าหมายผลลัพธ์ 7. โครงการรณรงค์ ครอบครัวต้นแบบไร้พุง Air War 4 กลุ่มเป้าหมาย 1) หัวหน้าหน่วยราชการ ส่วนภูมิภาค 2) นายก อปท. 3) ครอบครัวเจ้าหน้าที่ใน พื้นที่ อบต. 1 แห่ง 4) ครอบครัวบุคลากรใน สสจ. Ground War 2 แห่ง โดยศูนย์อนามัยดำเนินการ - Road Show เชียงใหม่ - Road Show นครศรีธรรมราช - กรมอนามัยจัดประชุมและ press tour ให้กับผู้สื่อข่าว ท้องถิ่น 75 จังหวัด จำนวนครอบครัว ต้นแบบไร้พุง ประชุม/press tour 75 จังหวัด 1 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมกลุ่ม เล่าเรื่อง หัวใจแห่งความสำเร็จ การส่งเสริมสุขภาพ กับความคาดหวังต่อการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ สู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง ใน ประเด็นยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google