งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน อสม.ตำบลหนองไม้แก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน อสม.ตำบลหนองไม้แก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียน อสม.ตำบลหนองไม้แก่น

2 ที่มาของระบบสุขภาพชุมชน
“ อสม.”

3 อสม. : ความภาคภูมิใจ อนามัยแม่และเด็ก กองทุนยา เริ่มกำเนิด ผสส. / อสม.
ปี 2520 กองทุนยา สุขาภิบาล น้ำ/สุขา วัคซีนป้องกันโรค โภชนาการ วางแผนครอบครัว อนามัยแม่และเด็ก ทศวรรษแรก

4 วัน อสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม ชมรม อสม. อำเภอ /จังหวัด
อสม. : ความภาคภูมิใจ รวมเป็นหนึ่ง อสม. อสม.ดีเด่น วัน อสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม ชมรม อสม. อำเภอ /จังหวัด 14 องค์ประกอบ สสม. จัดบริการที่ ศสมช. ทศวรรษที่สอง

5 อสม. : ความภาคภูมิใจ อาสาเพื่อสังคม อะไร ๆ ก็ อสม. รวมพลัง สร้างสุขภาพ
รวมพลัง สร้างสุขภาพ อาสาเพื่อสังคม อะไร ๆ ก็ อสม. มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ อสม.ดีเด่น 10 – 11 สาขา ปราบอยู่โรคติดต่อ..ซาร์ ไข้หวัดนก ร่วมบริหารกองทุนสุขภาพ ตำบล แกนหลักสุขภาพภาคประชาชน ทศวรรษที่สาม

6 อสม.นักพัฒนา มากกว่าบริการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์:SRM
อสม. : ความภาคภูมิใจ ดูแล 4 กลุ่มเป้าหมาย เบาหวานความดัน หญิงมีครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ อสม.เชิงรุก ค่าป่วยการ อสม. 600 บ./เดือน อสม.นักพัฒนา มากกว่าบริการ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์:SRM มาตรการทางสังคม บทบาทประชาชน รพสต. เริ่มทศวรรษที่สี่

7 อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
ประสานสี่ทิศ อบต./เทศบาล ชมรม อสม. อำเภอ สอ. ชมรม อสม. ตำบล รพสต. อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

8 พัฒนา รร. อสม. / รร.นวัตกรรมสุขภาพชุมชน
ชมรม อสม. อำเภอ - ติดตามการจัดทำโครงการฯ หมู่บ้าน *โครงการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม 1.ไข้เลือดออก 2. เอดส์ 3. เบาหวาน/ความดัน 4. อาหารปลอดภัยโภชนาการ 5. ขยะชุมชน 6. อนามัยแม่และเด็ก 7. สุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น 8. สุขภาพผู้สูงอายุ ชมรม อสม. ตำบล อสม.ในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน

9 ชมรม อสม. ตำบล สอ. รพสต. ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา รพสต.
ประสานมาตรการทางสังคม กับ มาตรการทางวิชาการ จาก รพสต. สรุปผลงาน อสม. เชิงรุกของ อสม. ในตำบล ร่วมกับ สอ. ประชุมจัดการความรู้ อสม.เชิงรุกในแต่ละ เดือน โดยการเล่าเรื่องประทับใจจากการทำงาน - ร่วมพัฒนา รร. อสม. / รร.นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

10 ชมรม อสม. ตำบล อบต./เทศบาล
รวบรวมแผนสุขภาพของหมู่บ้าน เป็นแผนสุขภาพตำบล เสนอแผนสุขภาพตำบลเข้าแผนฯ อบต. หรือขอรับการสนับสนุน จาก กองทุนสุขภาพตำบล นำเสนอผลงาน อสม.เชิงรุกให้ อบต./เทศบาลรับทราบ รวมกับท้องถิ่นในการกำหนดมาตรการทางสังคม เพื่อปรับ/พัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ รวมกับท้องถิ่นในการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน

11 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ช่วยได้อย่างไร
มีกระบวนการทำให้คนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ เห็นเป้าหมายร่วมกันชัดเจน ปัญหาค่อย ๆ คลี่คลาย ปัญหาชาวบ้าน สิ่งที่ทุกคนทำล้วนเชื่อมโยง ต่อถึงกัน รู้ว่าตัวเองมีบทบาท อยู่ตรงไหน ต้องทำอะไร ต่อรอง นำเสนอ ให้ท้องถิ่นยอมรับ

12 มาถึงโรงเรียนนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหนองไม้แก่น
ความเป็นมาของเรา


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน อสม.ตำบลหนองไม้แก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google