งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น. ที่มาของระบบสุขภาพ ชุมชน “ อสม.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น. ที่มาของระบบสุขภาพ ชุมชน “ อสม.”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น

2 ที่มาของระบบสุขภาพ ชุมชน “ อสม.”

3 อสม. : ความภาคภูมิใจ เริ่มกำเนิด ผสส. / อสม. ปี 2520 กองทุน ยา สุขาภิบาล น้ำ / สุขา วัคซีน ป้องกัน โรค โภชนา การ วางแผน ครอบครัว อนามัยแม่และ เด็ก ทศวรรษแรก

4 ทศวรรษที่สอง อสม. : ความภาคภูมิใจ รวมเป็นหนึ่ง อสม. อสม. ดีเด่น วัน อสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม ชมรม อสม. อำเภอ / จังหวัด 14 องค์ประกอบ สสม. จัดบริการที่ ศสมช.

5 ทศวรรษที่สาม อสม. : ความภาคภูมิใจ อาสาเพื่อสังคม อะไร ๆ ก็ อสม. มอบ เครื่องราชอิสริยา ภรณ์ฯ ปราบอยู่โรคติดต่อ.. ซาร์ ไข้หวัดนก ร่วมบริหารกองทุน สุขภาพ ตำบล แกนหลักสุขภาพ ภาคประชาชน รวมพลัง สร้าง สุขภาพ อสม. ดีเด่น 10 – 11 สาขา

6 เริ่มทศวรรษที่สี่ อสม. : ความภาคภูมิใจ อสม. เชิงรุก ค่าป่วยการ อสม. 600 บ./ เดือน ดูแล 4 กลุ่มเป้าหมาย เบาหวานความดัน หญิงมีครรภ์ เด็ก เล็ก ผู้สูงอายุ / ผู้ พิการ รพ สต. อสม. นักพัฒนา มากกว่าบริการ แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ :SRM มาตรการ ทางสังคม บทบาท ประชาชน

7 ชมรม อสม. ตำบล อสม. ในแต่ละหมู่บ้าน / ชุมชน สอ. รพสต. อบต./ เทศบาล ชมรม อสม. อำเภอ ประสานสี่ทิศ

8 ชมรม อสม. ตำบล อสม. ในแต่ละหมู่บ้าน / ชุมชน ชมรม อสม. อำเภอ - ติดตามการ จัดทำโครงการฯ หมู่บ้าน * โครงการ ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม 1. ไข้เลือดออก 2. เอดส์ 3. เบาหวาน / ความ ดัน 4. อาหาร ปลอดภัย โภชนาการ 5. ขยะชุมชน 6. อนามัยแม่และ เด็ก 7. สุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น 8. สุขภาพ ผู้สูงอายุ พัฒนา รร. อสม. / รร. นวัตกรรม สุขภาพ ชุมชน

9 ชมรม อสม. ตำบล สอ. รพสต. - ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา รพสต. - ประสานมาตรการทางสังคม กับ มาตรการทางวิชาการ จาก รพสต. - สรุปผลงาน อสม. เชิงรุกของ อสม. ในตำบล - ร่วมกับ สอ. ประชุมจัดการความรู้ อสม. เชิงรุกในแต่ละ เดือน โดยการเล่าเรื่องประทับใจจากการทำงาน - ร่วมพัฒนา รร. อสม. / รร. นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

10 ชมรม อสม. ตำบล อบต./ เทศบาล - รวบรวมแผนสุขภาพของหมู่บ้าน เป็น แผนสุขภาพตำบล - เสนอแผนสุขภาพตำบลเข้าแผนฯ อบต. หรือขอรับการสนับสนุน จาก กองทุนสุขภาพตำบล - นำเสนอผลงาน อสม. เชิงรุกให้ อบต./ เทศบาลรับทราบ - รวมกับท้องถิ่นในการกำหนดมาตรการ ทางสังคม เพื่อปรับ / พัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ - รวมกับท้องถิ่นในการพัฒนานวัตกรรม สุขภาพชุมชน

11 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ช่วย ได้อย่างไร มีกระบวนการทำให้คนเข้ามาร่วม เป็นเจ้าของ เห็นเป้าหมายร่วมกันชัดเจน ปัญหาค่อย ๆ คลี่คลาย ปัญหาชาวบ้าน สิ่งที่ทุกคนทำล้วนเชื่อมโยง ต่อถึง กัน รู้ว่าตัวเองมีบทบาท อยู่ตรงไหน ต้องทำอะไร ต่อรอง นำเสนอ ให้ท้องถิ่นยอมรับ

12 มาถึงโรงเรียนนวัตกรรมส่งเสริม สุขภาพชุมชนตำบลหนองไม้แก่น ความเป็นมาของ เรา


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน อสม. ตำบลหนองไม้แก่น. ที่มาของระบบสุขภาพ ชุมชน “ อสม.”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google