งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556

2 บริหารจัดการดี ภาคีมีส่วนร่วม ปรับพฤติกรรมสุขภาพลดโรค เกิดความ ตระหนักด้าน สุขภาพของ ตนเอง ( รู้ว่าอยู่สี อะไร ) เกิด พฤติกรร มสร้าง สุขภาพ กรม สนับสนุน บริการ สุขภาพ สำนัก สนับสนุน บริการ สุขภาพ เขต 12 เขต จังหวัด * อบรมวิทยากรพี่ เลี้ยง 990 คน * อบรมพี่เลี้ยงนัก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอ * ประสานการ ดำเนินงาน 878 อำเภอ ตำบล * ตำบลจัดการ สุขภาพ 2,634 ตำบล * อสม. นักจัดการ สุขภาพ 50,000 คน * อสม. นักปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ บุคคล * อบรม อสม. เชี่ยวชาญ 200,000 คน * ความรอบรู้ด้านสุขภาพ * ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ หมู่บ้าน * พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ * หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ * สนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ การปฏิบัติงาน ของ อสม. ทุกหมู่บ้าน 74,963 หมู่บ้าน ใช้ ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในกระบวนการพัฒนา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรค

3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “บริหารจัดการดี ภาคีมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค” ระดับตำบล (ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน) ประเมินตนเอง 5 ระดับ  ระดับพื้นฐาน(การสร้างทีมสุขภาพ)  ระดับพัฒนา(การวางแผนการ- พัฒนา)  ระดับดี (การนำแผนสู่การปฏิบัติ)  ระดับดีมาก (การพัฒนาต่อเนื่อง)  ระดับดีเยี่ยม (การเป็นต้นแบบการ พัฒนาและเป็นศูนย์การเรียนรู้) ผลสำเร็จที่คาดหวัง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการบริหาร จัดการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีใน การเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความ ดันโลหิตสูงอย่างเป็นระบบ ระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านจัดการสุขภาพ) ประเมินตนเอง 6 ด้าน  ด้านการมีส่วนร่วม  ด้านการจัดทำแผนด้านสุขภาพ  ด้านการจัดการงบประมาณ  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา  ด้านการประเมินผล  ด้านผลสัมฤทธิ์ ผลสำเร็จที่คาดหวัง ภาคีที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน/ ชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรค โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีในการ ดำเนินงาน ระดับบุคคล ( อสม.และการปรับพฤติกรรม )  จัดทำโครงการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โรคเบาหวานความดันในชุมชน  จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพของ ชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เป็นแกนนำในการจัดการสุขภาพ ชุมชนเน้นการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ผลสำเร็จที่คาดหวัง  อสม.นักจัดการสุขภาพ และ อสม. เชี่ยวชาญ สามารถใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงในชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  มีการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงใน ชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน เป็นรูปแบบวิธีการจัดการใหม่ ( New Approach & New Management ) ที่มีการนำศักยภาพ ภูมิปัญญา และการรวม พลังของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ มาบูรณาการ ให้เกิดทิศทางการทำงานที่บูรณาการและ สอดคล้องกันของภาคส่วนต่างๆ ที่อยู่ในระดับตำบล ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน เป็นรูปแบบวิธีการจัดการใหม่ ( New Approach & New Management ) ที่มีการนำศักยภาพ ภูมิปัญญา และการรวม พลังของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ มาบูรณาการ ให้เกิดทิศทางการทำงานที่บูรณาการและ สอดคล้องกันของภาคส่วนต่างๆ ที่อยู่ในระดับตำบล

4 1. อสม. สำรวจ ค้นหาและจัดทำทะเบียนประชาชนในความรับผิดชอบแยกเป็นรายกลุ่มอายุ 2. จัดกิจกรรมการคัดกรองเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น 2.1 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น โดยใช้แบบสอบถามด้วยวาจา เพื่อคัดกรองและสอบถามเบื้องต้นใน 7 ประเด็น ได้แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง การออกกำลังกาย การเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การใช้ยาชุด สุขภาพจิต การรับประทานอาหาร (สุกๆดิบๆ รสหวาน มัน เค็ม ) 2.2 ตรวจประเมินสุขภาพ พร้อมจดบันทึกข้อมูล โดย  การชั่งน้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) วัดส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) วัดรอบเอว (หน่วยเป็นเซนติเมตร)  คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยใช้ข้อมูลเรื่องน้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ความสูง (เมตร)  การจับชีพจร และวัดความดันโลหิต โดยก่อนวัดต้องซักถามประวัติการเป็นความดัน  การเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  กิจกรรมในชุมชนรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย  ลด หวาน มัน เค็ม  เพิ่มผักผลไม้  ออกกำลังกาย วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน  งดเว้นอบายมุข เหล้า บุหรี่  ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด  ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ  เฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดันในชุมชน  กิจกรรมในชุมชนรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย  ลด หวาน มัน เค็ม  เพิ่มผักผลไม้  ออกกำลังกาย วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน  งดเว้นอบายมุข เหล้า บุหรี่  ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด  ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ  เฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดันในชุมชน ป้องกัน ลด โรค ส่งเสริม ลด เสี่ยง การดำเนินการ “ สู้เบาหวาน ความดัน” ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี โดย อสม. 3. วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลสุขภาพในข้อ 2 โดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และจำแนกเป็น 4 กลุ่ม 4.จัดกิจกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในการ เฝ้าระวังและส่งต่อในกลุ่มป่วยและกลุ่มป่วยที่มี ภาวะแทรกซ้อน

5 องค์กรสร้างสุขภาพ ( Good Health Start Here) กรม สบส. จนท. ทุกคน มีผลการ ตรวจสุขภาพ และมี การใช้ปิงปองจราจร 7 สีจำแนกตนเองว่า มีภาวะสุขภาพอยู่ในสี อะไร กลุ่มภารกิจ นโยบายและ ยุทธศาสตร์ กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน ชมรม อสม.ระดับประเทศชมรม อสม. ระดับภาคชมรม อสม. ระดับจังหวัด กองแผนงานกองสุขภาพระหว่างประเทศ กลุ่มภารกิจควบคุม คุณภาพมาตรฐาน กองวิศวกรรมการแพทย์สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองแบบแผนกองสุขศึกษา กลุ่มภารกิจบริหาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต เกิด พฤติกรร มสร้าง สุขภาพ เกิดความ ตระหนัก ด้าน สุขภาพ ของตนเอง ( รู้ว่าอยู่สี อะไร )

6 กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google