งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

2 บริหารจัดการดี ภาคีมีส่วนร่วม ปรับพฤติกรรมสุขภาพลดโรค
บริหารจัดการดี ภาคีมีส่วนร่วม ปรับพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ใช้ ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ในกระบวนการพัฒนา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัด * อบรมวิทยากรพี่เลี้ยง คน * อบรมพี่เลี้ยงนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เกิดความตระหนักด้านสุขภาพของตนเอง ( รู้ว่าอยู่สีอะไร ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อำเภอ * ประสานการดำเนินงาน อำเภอ ลดเสี่ยง ลดโรค เกิดพฤติกรรมสร้างสุขภาพ สำนักสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต ตำบล * ตำบลจัดการสุขภาพ 2,634 ตำบล * อสม.นักจัดการสุขภาพ 50,000 คน * อสม.นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมู่บ้าน * พัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ร้อยละ 70 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ * หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ * สนับสนุนชุดอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ของ อสม. ทุกหมู่บ้าน 74,963 หมู่บ้าน บุคคล * อบรม อสม. เชี่ยวชาญ 200,000 คน * ความรอบรู้ด้านสุขภาพ * ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ

3 ( อสม.และการปรับพฤติกรรม )
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “บริหารจัดการดี ภาคีมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค” ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน เป็นรูปแบบวิธีการจัดการใหม่ ( New Approach & New Management ) ที่มีการนำศักยภาพ ภูมิปัญญา และการรวมพลังของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ มาบูรณาการให้เกิดทิศทางการทำงานที่บูรณาการและสอดคล้องกันของภาคส่วนต่างๆ ที่อยู่ในระดับตำบล ระดับตำบล (ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน) ประเมินตนเอง 5 ระดับ ระดับพื้นฐาน(การสร้างทีมสุขภาพ) ระดับพัฒนา(การวางแผนการ- พัฒนา) ระดับดี (การนำแผนสู่การปฏิบัติ) ระดับดีมาก (การพัฒนาต่อเนื่อง) ระดับดีเยี่ยม (การเป็นต้นแบบการ พัฒนาและเป็นศูนย์การเรียนรู้) ผลสำเร็จที่คาดหวัง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีในการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างเป็นระบบ ระดับบุคคล ( อสม.และการปรับพฤติกรรม ) จัดทำโครงการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคเบาหวานความดันในชุมชน จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เป็นแกนนำในการจัดการสุขภาพชุมชนเน้นการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ผลสำเร็จที่คาดหวัง  อสม.นักจัดการสุขภาพ และ อสม.เชี่ยวชาญ สามารถใช้ปิงปองจราจรชีวิต7 สี ในการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน ระดับหมู่บ้าน (หมู่บ้านจัดการสุขภาพ) ประเมินตนเอง 6 ด้าน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจัดทำแผนด้านสุขภาพ  ด้านการจัดการงบประมาณ  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา  ด้านการประเมินผล  ด้านผลสัมฤทธิ์ ผลสำเร็จที่คาดหวัง ภาคีที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน/ ชุมชน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรคโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สีในการดำเนินงาน

4 การดำเนินการ “ สู้เบาหวาน ความดัน” ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี โดย อสม.
การดำเนินการ “ สู้เบาหวาน ความดัน” ด้วยปิงปองจราจรชีวิต 7 สี โดย อสม. 1. อสม. สำรวจ ค้นหาและจัดทำทะเบียนประชาชนในความรับผิดชอบแยกเป็นรายกลุ่มอายุ 2. จัดกิจกรรมการคัดกรองเพื่อประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น 2.1 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพเบื้องต้น โดยใช้แบบสอบถามด้วยวาจา เพื่อคัดกรองและสอบถามเบื้องต้นใน 7 ประเด็น ได้แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่และการใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง การออกกำลังกาย การเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การใช้ยาชุด สุขภาพจิต การรับประทานอาหาร (สุกๆดิบๆ รสหวาน มัน เค็ม ) 2.2 ตรวจประเมินสุขภาพ พร้อมจดบันทึกข้อมูล โดย  การชั่งน้ำหนัก (หน่วยเป็นกิโลกรัม) วัดส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตร) วัดรอบเอว (หน่วยเป็นเซนติเมตร)  คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย โดยใช้ข้อมูลเรื่องน้ำหนัก (กิโลกรัม) หารด้วย ความสูง (เมตร) การจับชีพจร และวัดความดันโลหิต โดยก่อนวัดต้องซักถามประวัติการเป็นความดัน การเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด 3. วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลสุขภาพในข้อ 2 โดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี และจำแนกเป็น 4 กลุ่ม จัดกิจกรรมป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในการเฝ้าระวังและส่งต่อในกลุ่มป่วยและกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน กิจกรรมในชุมชนรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ ออกกำลังกาย วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน งดเว้นอบายมุข เหล้า บุหรี่ ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เฝ้าระวังโรคเบาหวาน ความดันในชุมชน ลดโรค ป้องกัน ลดเสี่ยง ส่งเสริม

5 องค์กรสร้างสุขภาพ ( Good Health Start Here)
กรม สบส. จนท. ทุกคน มีผลการตรวจสุขภาพ และมีการใช้ปิงปองจราจร 7 สีจำแนกตนเองว่า มีภาวะสุขภาพอยู่ในสีอะไร กลุ่มภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์ กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน ชมรม อสม.ระดับประเทศ ชมรม อสม. ระดับภาค ชมรม อสม. ระดับจังหวัด กองแผนงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ กลุ่มภารกิจควบคุมคุณภาพมาตรฐาน กองวิศวกรรมการแพทย์ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองแบบแผน กองสุขศึกษา กลุ่มภารกิจบริหาร สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต เกิดความตระหนักด้านสุขภาพของตนเอง ( รู้ว่าอยู่สีอะไร ) เกิดพฤติกรรมสร้างสุขภาพ

6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google