งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนา เด็กแบบองค์รวม นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนา เด็กแบบองค์รวม นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนา เด็กแบบองค์รวม นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

2 2 กรอบแนวคิดพัฒนาการเด็กสมวัย ความยากง่าย ของการเข้ารับบริการ เช่น การเดินทาง การเข้าถึงบริการ ระบบบริการ ของสถานบริการ เกณฑ์คุณภาพ ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา รายได้ อาชีพ ความรู้และเจตคติพัฒนาการ สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว ตัวเด็ก น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ภาวะโภชนาการ ขาดสารอาหาร การเจ็บป่วย เจ็บป่วยบ่อย อุบัติเหตุ (ความปลอดภัย) โอกาสของการได้เรียนรู้ พฤติกรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็ก การสร้างปฏิสัมพันธ์ การเล่านิทาน ร้องเพลงกล่อมเด็ก เล่นกับเด็ก เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก การให้นมแม่ ความยากง่ายในการเลี้ยงดูเด็ก การมีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่างๆ ในชุมชน พัฒนาการ เด็ก 0-5 ปี สมวัย

3 3 โครงการตำบลนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการอันเนื่องมาจากพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

4 ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาตำบลนม แม่โดย MCH Board

5 กลยุทธ์การพัฒนา  ความสุขประชาชน คือ มรรคผลของงาน  ครอบครัวเป็นฐาน หมู่บ้านเป็นหลัก  สายใยรักก่อสาน ผสาน งานผสานใจ  บูรณาการค่อยเป็นไป ด้วยกลไกของข้อมูล  เพิ่มพูนอย่างพอเพียง ร้อยเรียงเพื่อพึ่งตน พัฒนาอาชีพ ตามหลัก เศรษฐกิจ พอเพียง ครอบครัว เข้มแข็ง สรรสร้างการ จัดการ สิ่งแวดล้อม ที่ดี เลี้ยงลูกด้วย นมแม่ สุขอนามัยใน ครัวเรือน เสริมสร้าง ครอบครัว อบอุ่น ส่งเสริมการ เรียนรู้ ตลอดชีวิต แนวทางการ ดำเนินงาน ๑. เตรียมการ : เตรียมคน เตรียมพื้นที่ ๒. ดำเนินการ ๕ รู้ : รู้ชุมชน รู้ ปัญหา รู้วิธีการ รู้งาน และรู้ ติดตาม แผนภูมิ กระบว นการ ดำเนินง าน

6 อปท. สนับสนุนและร่วมดำเนินงาน อย่าง ต่อเนื่อง 5.หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร พัฒนาเอกชน สนับสนุนการดำเนินงาน ตามบทบาทแบบบูรณาการ องค์กรชุมชน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว มีและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ตำบลนมแม่ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อใน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 1.สร้างทีมดำเนินงาน “ตำบลนมแม่ฯ” 3.จัดระบบข้อมูลอนามัยแม่และ เด็กที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การขับเคลื่อน “ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” ภายในปี พ.ศ. 2556 กำหนดเมื่อ 7 มิถุนายน 2556 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม และเครือข่าย ชุมชน/ท้องถิ่นพัฒนา“ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่ง ครอบครัว”ต้นแบบตามเกณฑ์ที่กำหนด ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน 7. ชุมชน / ท้องถิ่นมีปราชญ์นมแม่เพื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว 4. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ อย่างต่อเนื่อง 6. ชุมชน / ท้องถิ่น มีแม่และครอบครัวตัวอย่างใน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง ในการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวสู่ความยั่งยืน 8.กำกับ ติดตาม ประเมินผลตาม เกณฑ์ตำบลนมแม่ 2.สร้างความรู้และทักษะ บุคลากรทุกระดับ

7

8 ประเมินตำบลนมแม่ฯโดย คณะกรรมการระดับจังหวัด

9

10

11

12 สามัคคี คือ พลัง สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตำบลนมแม่ โมเดลการพัฒนา เด็กแบบองค์รวม นางเพชราภรณ์ คำเอี่ยมรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google