งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจาก สสจ. ชลบุรี ด้วยความ ยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอ หนองใหญ่ ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจาก สสจ. ชลบุรี ด้วยความ ยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอ หนองใหญ่ ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจาก สสจ. ชลบุรี ด้วยความ ยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอ หนองใหญ่ ชลบุรี

2 พันธกิจ ตำบลเขาซก 1. ให้บริการสุขภาพองค์รวมครอบคลุมทั้งการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสภาพ 2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วน ในการจัดการสุขภาพในพื้นที่

3 พื้นที่รับผิดชอบ 22.22 ตาราง กิโลเมตร รพ. สต. 2 แห่ง - รพ. สต. เขาซก - รพ. สต. บ้านชากนา อบต. จำนวน 1 แห่ง

4 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 3,644 คน ( ประชากรแฝง + แรงงานต่างด้าว 1,000 คน ) หมู่ที่ / บ้านหลังคา เรือน ประชากร ทั้งหมด หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลู ล่าง 2161,039 หมู่ที่ 2 บ้านเขาซก 159754 หมู่ที่ 3 บ้านบึงสาม ง่าม 193948 หมู่ที่ 4 บ้านชากนา 189903 รวม 7573,644

5 สัดส่วนการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต่อ ประชากร คือ 1 : 911 คน - นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน

6 โรงเรียนมัธยมขยาย โอกาส 2 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 2 แห่ง โรงงาน / สถาน ประกอบการ 6 แห่ง

7 อาสาสมัครสาธารณสุข 39 คน (1:20 หลังคาเรือน ) กองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 กองทุน ชมรมสร้างสุขภาพ 4 ชมรม ชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม ชมรม อย. น้อย 1 ชมรม ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 1 ชมรม

8 โรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก / ชิคุนกุนยา การตรวจมะเร็งปากมดลูก โรคสุกใส โรคมือเท้า ปาก

9 การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ กับ การตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก

10 1. ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์โดย จนท. สาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชนและ อบต. 2. ดำเนินการตามแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ( ขั้นตอนการใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ) ดังนี้ * ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแผนที่ ยุทธศาสตร์ของตำบล * เสนอแผนสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล โดยสามารถขอรับ สนับสนุนงบประมาณได้อย่างเพียงพอ ในการดำเนินงาน * พัฒนาศักยภาพ อสม. เรื่องมะเร็งปาก มดลูกและเต้านมร้อยละ 100 * พัฒนารูปแบบการรณรงค์ตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก ได้แก่

11 - การดำเนินงานเชิงรุกในสถาน ประกอบการ - การใช้สิ่งของการจูงใจแก่ผู้ที่มา ตรวจเพื่อขยายผลต่อ - เพิ่มระยะเวลาการรณรงค์ตรวจ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ รพ. สต. - การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อส ม. ที่สามารถพา กลุ่มเป้าหมายมาตรวจมะเร็งปาก มดลูก * เชิญเจ้าหน้าที่จากรพ. มาเป็นผู้ตรวจ มะเร็งปากมดลูกทุกครั้ง * พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิง รุกสู่ชุมชน เช่น สื่อรัก จากหมออนามัย แบบสอบถามกลับ หรือการใช้หนังสือเชิญ เข้ารับบริการตรวจแก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกครั้ง เป็นต้น * การทำงานในรูปแบบโซน

12 สรุปผลการคัดกรองตรวจมะเร็งปาก มดลูกตำบลเขาซก รพ. สต. สตรี กลุ่มเป้าห มาย ปี 2554 ตรวจมะเร็ง ปากมดลูก ร้อย ละ เขาซก 71 100 บ้าน ชากนา 74 100 รวม 145 100

13

14

15

16 แผนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก ปี 2555 กลยุทธ์ – การสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง – การขยายเครือข่าย – การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร – การสร้างนวตกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน

17 “ สวัสดี ”


ดาวน์โหลด ppt “ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจาก สสจ. ชลบุรี ด้วยความ ยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอ หนองใหญ่ ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google