งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจาก สสจ. ชลบุรี ด้วยความ ยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอ หนองใหญ่ ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจาก สสจ. ชลบุรี ด้วยความ ยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอ หนองใหญ่ ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจาก สสจ. ชลบุรี ด้วยความ ยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอ หนองใหญ่ ชลบุรี

2 พันธกิจ ตำบลเขาซก 1. ให้บริการสุขภาพองค์รวมครอบคลุมทั้งการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสภาพ 2. พัฒนาระบบและกลไกการบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วน ในการจัดการสุขภาพในพื้นที่

3 พื้นที่รับผิดชอบ ตาราง กิโลเมตร รพ. สต. 2 แห่ง - รพ. สต. เขาซก - รพ. สต. บ้านชากนา อบต. จำนวน 1 แห่ง

4 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 3,644 คน ( ประชากรแฝง + แรงงานต่างด้าว 1,000 คน ) หมู่ที่ / บ้านหลังคา เรือน ประชากร ทั้งหมด หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลู ล่าง 2161,039 หมู่ที่ 2 บ้านเขาซก หมู่ที่ 3 บ้านบึงสาม ง่าม หมู่ที่ 4 บ้านชากนา รวม 7573,644

5 สัดส่วนการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต่อ ประชากร คือ 1 : 911 คน - นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน

6 โรงเรียนมัธยมขยาย โอกาส 2 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง วัด 2 แห่ง โรงงาน / สถาน ประกอบการ 6 แห่ง

7 อาสาสมัครสาธารณสุข 39 คน (1:20 หลังคาเรือน ) กองทุนหลักประกันสุขภาพ 1 กองทุน ชมรมสร้างสุขภาพ 4 ชมรม ชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม ชมรม อย. น้อย 1 ชมรม ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 1 ชมรม

8 โรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก / ชิคุนกุนยา การตรวจมะเร็งปากมดลูก โรคสุกใส โรคมือเท้า ปาก

9 การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ กับ การตรวจคัดกรองมะเร็ง ปากมดลูก

10 1. ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์โดย จนท. สาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชนและ อบต. 2. ดำเนินการตามแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ( ขั้นตอนการใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ) ดังนี้ * ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแผนที่ ยุทธศาสตร์ของตำบล * เสนอแผนสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล โดยสามารถขอรับ สนับสนุนงบประมาณได้อย่างเพียงพอ ในการดำเนินงาน * พัฒนาศักยภาพ อสม. เรื่องมะเร็งปาก มดลูกและเต้านมร้อยละ 100 * พัฒนารูปแบบการรณรงค์ตรวจคัด กรองมะเร็งปากมดลูก ได้แก่

11 - การดำเนินงานเชิงรุกในสถาน ประกอบการ - การใช้สิ่งของการจูงใจแก่ผู้ที่มา ตรวจเพื่อขยายผลต่อ - เพิ่มระยะเวลาการรณรงค์ตรวจ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ รพ. สต. - การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อส ม. ที่สามารถพา กลุ่มเป้าหมายมาตรวจมะเร็งปาก มดลูก * เชิญเจ้าหน้าที่จากรพ. มาเป็นผู้ตรวจ มะเร็งปากมดลูกทุกครั้ง * พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิง รุกสู่ชุมชน เช่น สื่อรัก จากหมออนามัย แบบสอบถามกลับ หรือการใช้หนังสือเชิญ เข้ารับบริการตรวจแก่กลุ่มเป้าหมาย ทุกครั้ง เป็นต้น * การทำงานในรูปแบบโซน

12 สรุปผลการคัดกรองตรวจมะเร็งปาก มดลูกตำบลเขาซก รพ. สต. สตรี กลุ่มเป้าห มาย ปี 2554 ตรวจมะเร็ง ปากมดลูก ร้อย ละ เขาซก บ้าน ชากนา รวม

13

14

15

16 แผนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก ปี 2555 กลยุทธ์ – การสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง – การขยายเครือข่าย – การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร – การสร้างนวตกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน

17 “ สวัสดี ”


ดาวน์โหลด ppt “ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจาก สสจ. ชลบุรี ด้วยความ ยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบล จัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอ หนองใหญ่ ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google