งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี
“ ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศงานจากสสจ.ชลบุรี ด้วยความยินดียิ่ง ” การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

2 พันธกิจตำบลเขาซก ให้บริการสุขภาพองค์รวมครอบคลุมทั้งการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค รักษาพยาบาล และ ฟื้นฟูสภาพ พัฒนาระบบและกลไกการบริการสาธารณสุขตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วน ในการจัดการสุขภาพในพื้นที่

3 พื้นที่รับผิดชอบ 22.22 ตารางกิโลเมตร รพ.สต. 2 แห่ง - รพ.สต.เขาซก
ข้อมูลทั่วไป พื้นที่รับผิดชอบ ตารางกิโลเมตร รพ.สต แห่ง รพ.สต.เขาซก - รพ.สต.บ้านชากนา อบต. จำนวน แห่ง

4 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน
ข้อมูลทั่วไป จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ หมู่บ้าน จำนวนประชากร 3,644 คน (ประชากรแฝง+แรงงานต่างด้าว 1,000 คน) หมู่ที่ / บ้าน หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง 216 1,039 หมู่ที่ 2 บ้านเขาซก 159 754 หมู่ที่ 3 บ้านบึงสามง่าม 193 948 หมู่ที่ 4 บ้านชากนา 189 903 รวม 757 3,644

5 - นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 คน
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ - นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1 คน - เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน สัดส่วนการรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ต่อประชากร คือ 1 : 911 คน

6 โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 2 แห่ง
ข้อมูลทรัพยากร โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่ง วัด แห่ง โรงงาน/สถานประกอบการ แห่ง

7 อาสาสมัครสาธารณสุข 39 คน (1:20 หลังคาเรือน)
ข้อมูลทรัพยากร อาสาสมัครสาธารณสุข 39 คน (1:20 หลังคาเรือน) กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุน ชมรมสร้างสุขภาพ ชมรม ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม ชมรม อย.น้อย ชมรม ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชมรม

8 ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก / ชิคุนกุนยา การตรวจมะเร็งปากมดลูก โรคสุกใส โรคมือเท้า ปาก

9 การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
กับ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

10 1. ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์โดย จนท
1. ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์โดย จนท.สาธารณสุข อสม. ผู้นำชุมชนและ อบต. 2. ดำเนินการตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (ขั้นตอนการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์) ดังนี้ * ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแผนที่ยุทธศาสตร์ของตำบล * เสนอแผนสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล โดยสามารถขอรับ สนับสนุนงบประมาณได้อย่างเพียงพอในการดำเนินงาน * พัฒนาศักยภาพ อสม.เรื่องมะเร็งปากมดลูกและเต้านมร้อยละ100 * พัฒนารูปแบบการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้แก่

11 - การดำเนินงานเชิงรุกในสถานประกอบการ การใช้สิ่งของการจูงใจแก่ผู้ที่มาตรวจเพื่อขยายผลต่อ เพิ่มระยะเวลาการรณรงค์ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ รพ.สต การสร้างขวัญและกำลังใจแก่ อสม.ที่สามารถพา กลุ่มเป้าหมายมาตรวจมะเร็งปากมดลูก * เชิญเจ้าหน้าที่จากรพ.มาเป็นผู้ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกครั้ง * พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ชุมชน เช่น สื่อรัก จากหมออนามัย แบบสอบถามกลับ หรือการใช้หนังสือเชิญ เข้ารับบริการตรวจแก่กลุ่มเป้าหมายทุกครั้ง เป็นต้น * การทำงานในรูปแบบโซน

12 สรุปผลการคัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกตำบลเขาซก
รพ.สต. สตรีกลุ่มเป้าหมาย ปี 2554 ตรวจมะเร็ง ปากมดลูก ร้อยละ เขาซก 71 100 บ้านชากนา 74 รวม 145

13 ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

14 การคัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม

15 การอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.

16 แผนการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก ปี 2555
กลยุทธ์ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง การขยายเครือข่าย การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร การสร้างนวตกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน

17 “ สวัสดี ”


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google