งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทางการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และ ภัยสุขภาพ ของจังหวัดในพื้นที่ สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) ( กำหนดเมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทางการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และ ภัยสุขภาพ ของจังหวัดในพื้นที่ สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) ( กำหนดเมื่อวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทางการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และ ภัยสุขภาพ ของจังหวัดในพื้นที่ สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) ( กำหนดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552) ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) มีมาตรการทางสังคม/โครงการสร้างสุขภาพ/ป้องกัน โรค/ภัยสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม/ โรคและภัยสุขภาพ ในชุมชน มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ /มีระบบ บริการที่ได้มาตรฐาน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลสุขภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการจัดการสุขภาพ มีการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้ด้วยตนเอง ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข/ ระดับเขตสนับสนุนวิชาการที่ได้มาตรฐาน สปสชเขต/องค์กรเอกชนที่หลากหลาย/NGO / ผู้ประกอบการ /สื่อสารมวลชน ทั้งในและนอกเขต มีส่วนร่วมสนับสนุนงานที่ได้มาตรฐาน เครือข่ายภาคสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับ มีส่วนร่วม สนับสนุน/ดำเนินงาน อปท.สนับสนุนทรัพยากร /มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานและ ส่งเสริมมาตรการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน) มีการจัดการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แบบบูรณาครอบคลุมทุกระดับ มีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายครอบทุกครัวเรือน มีการบริหารจัดการเครือข่ายทุกระดับที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีมีประสิทธิภาพ มีการจัดการความรู้และนวตกรรมอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง มีระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ระดับพื้นฐานองค์กร (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) องค์กร/กองทุนสุขภาพและทีมงานเครือข่ายสุขภาพทุก ระดับมีระบบงาน วัฒนธรรมและระบบแรงจูงใจที่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน บุคลากร/แกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีศักยภาพ ดำเนินงานที่เหมาะสม ข้อมูลทรัพยากร/สุขภาพ และสังคม มีคุณภาพ เป็นระบบ เชื่อมโยง ครอบคลุม ทั่วถึงและทันสมัย

2 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพจังหวัดในพื้นที่ สปสช.เขต 4 ปีพ.ศ. 2553-2556 วันที่ 14 ตุลาคม 2552 องค์กร/กองทุนสุขภาพและทีมงานเครือข่ายสุขภาพทุก ระดับมีระบบงาน วัฒนธรรมและแรงจูงใจที่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน -ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี -พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจ -พัฒนาทบทวนกระบวนการปรับปรงการทำงาน บุคลากร/แกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะ ดำเนินงานที่เหมาะสม -พัฒนาทักษะ กระบวนการจัดการเรียนรู้ -พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพตาม สภาพปัญหาของพื้นที่ ข้อมูลทรัพยากร/สุขภาพและสังคมมีคุณภาพ เป็นระบบเชื่อมโยง ครอบคลุม ทั่วถึงและ ทันสมัย - สร้างศูนย์ข้อมูลกลาง -พัฒนาระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม จัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกครัวเรือน - พัฒนาระบบสื่อสาร เทคโนโลยี่สารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ - พัฒนารูปแบบ/ช่อง ทางการเข้าถึง แหล่งข้อมูล บริหารจัดการเครือข่ายทุกระดับ ที่มีประสิทธิภาพ -สร้างเครื่อข่ายสัมพันธ์ การบริหารจัดการเครือข่ายสร้างเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค -สร้างเวที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ เครือข่ายทุกระดับ -สร้างระบบการประเมินผลเครื่อข่ายฯ อย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการทรัพยากรที่ดีมี ประสิทธิภาพ -สร้างมาตรการและ กระบวนการในการบริหาร จัดการทรัพยากร -สร้างเครื่องมือสื่อสารและ ประเมินผล อปท.สนับสนุนทรัพยากร/มีส่วนร่วมขับเคลื่อน งานและส่งเสริมมาตรการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง -ส่งเสริมการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ร่วมกัน -ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตำบลให้ ครอบคลุมทั่วถึง -ส่งเสริมการสร้างมาตรการทางสังคมให้ ครอบคลุม -ผลักดันให้ อปท.เห็นความสำคัญของงาน สาธารณสุขและกำหนดเป็นนโยบายของท้องถิ่น มิติด้านการพัฒนาองค์กร (มุมมองด้านการเรียนรู้และ พัฒนา) มิติด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ (มุมมองด้านการบริหารจัดการ ภายใน) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (มุมมองด้านลูกค้า) มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (มุมมองด้านการเงิน) จัดการความรู้และนวตกรรมอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง -สร้างกระบวนการบริหารจัดการความรู้และ นวตกรรมครอบคลุมทุกระดับ -พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และนวตกรรม สนับสนุน/ส่งเสริมให้เครือข่าทุกระดับ -มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวตกรรม สร้างกระบวนการบริหารจัดการความรู้และนวตกรรม ครอบคลุมทุกระดับ -พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้และนวตกรรม สนับสนุน/ส่งเสริมให้เครือข่าทุกระดับมีการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวตกรรม ระบบติดตาม ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ -ส่งเสริมการใช้แผนที่ ยุทธศาสตร์ในการ ติดตามประเมินผล - พัฒนาระบบการ ติดตามประเมินผลทุก ระดับ สปสชเขต/องค์กรเอกชนที่หลากหลาย/NGO / ผู้ประกอบการ/สื่อสารมวลชน ทั้งในและนอกเขต มี ส่วนร่วมสนับสนุนงานที่ได้มาตรฐาน -ส่งเสริมการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ บูรณาการในทุกระดับ -สร้างมาตรฐานงานสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ -สนับสนุนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ เขต หน่วยงานในและนอกสธ/ระดับเขตมี บทบาทสนับสนุนวิชาการที่ได้มาตรฐาน -ส่งเสริมการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ บูรณาการในทุกระดับ -สร้างมาตรฐานงานสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ - สนับสนุนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ เขต มีมาตรการทาง สังคม สร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ภัย สุขภาพ/สิ่งแวดล้อม โดยชุมชน - สนับสนุนและส่งเสริม การสร้างและใช้ มาตรการทางสังคมโดย ชุมชน -พัฒนามาตรการทาง สังคมให้สอดคล้องกับ บริบทของชุมชน -ส่งเสริมกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ สร้างและใช้มาตรการ ทางสังคมโดยชุมชน มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม/ โรค/ภัยสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม ในชุมชน - เสริมสร้างบทบาทประชาชน ในการเฝ้าระวัง พฤติกรรมโรค และภัยสุขภาพในชุมชน -สร้างและพัฒนาระบบ พัฒนาการเฝ้าระวัง พฤติกรรม โรคและภัยสุขภาพในชุมชน -พัฒนาความสามารถ/การมี ส่วนร่วมการเฝ้าระวัง พฤติกรรม/ป้งกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในชุมชน สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่มีคุณภาพ/ ได้รับบริการที่ได้ มาตรฐาน -พัฒนาศูนย์ประสาน เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร ที่ครอบคลุมทั่วถึง - ส่งเสริมให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพระบบบริการ - พัฒนาศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์/เจรจาไกล่ เกลี่ยครือข่าย มีการใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการดูแล สุขภาพ -ส่งเสริมการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ การรับรอง -สนับสนุนการใช้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ รอง - ประชาชนพัฒนา แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ จัดการสุขภาพ - สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลและ จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการ จัดการสุขภาพ -สนับสนุนการสร้างมาตรการการเฝ้า ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน -ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เอื้อต่อการจัดการสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพได้ ด้วยตนเอง - สร้างบุคคลและชุมชน ต้นแบบด้านการดูแล สุขภาพ - สร้างกระแสแรงจูงใจการ มีส่วนร่วมการดูแลสุขภาพ -ส่งเสริมการจัดการความรู้ ดูแลสุขภาพในชุมชน เครือข่ายภาคสังคมทุกภาคส่วน และทุก ระดับ มีส่วนร่วมสนับสนุน/ดำเนินงาน -เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ภาคสังคมทุกระดับให้มีศักยภาพและมีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน -ส่งเสริมการขับเคลื่อนกระบวนการทาง สังคมให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน จัดการสร้างและใช้จัดการสร้าง และใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์แบบบูรณา ครอบคลุมทุกระดับ -จัดการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์แบบบูรณา ครอบคลุมทุกระดับ - สสร้างระบบการประเมินผล การสร้างและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ทุกระดับ สามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพได้ด้วย ตนเอง - สร้างกระแสสังคมทุกระดับ -สร้างนโยบายสาธารณทุก ระดับ - สร้างกระบวนการเรียนรู้การ จัดการนวตกรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมครอบคลุมทุกระดับ -ส่งเสริมการจัดทำบัญชีนวตก รรมระดับเขต -

3 ผังจุดหมายปลายทางการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และ ภัยสุขภาพ ของจังหวัดในพื้นที่ สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี ภายในปี 2554 (ระยะ 2 ปี) ( กำหนดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552) ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า) มีมาตรการทางสังคม/โครงการสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ภัยสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม/ โรค /ภัยสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ /มีระบบ บริการที่ได้มาตรฐาน มีการดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง/ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ที่เหมาะสม ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข/ ระดับเขตสนับสนุนวิชาการที่ได้มาตรฐาน สปสชเขต/องค์กรเอกชนที่หลากหลาย/NGO / ผู้ประกอบการ ทั้งในและนอกเขต มีส่วนร่วมสนับสนุนงานที่ ได้มาตรฐาน เครือข่ายภาคสังคมทุกภาคส่วน และทุกระดับ มีส่วนร่วม สนับสนุน/ดำเนินงาน อปท.สนับสนุนทรัพยากร /มีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานและ ส่งเสริมมาตรการทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน) มีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ แบบบูรณาครอบคลุมทุกระดับจัดการทรัพยากร/ ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการเครือข่ายทุกระดับที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายครอบทุกครัวเรือน มีการจัดการความรู้และนวตกรรมอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่องครอบคลุมทุกระดับ ระดับพื้นฐานองค์กร (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา) องค์กร/กองทุนสุขภาพและทีมงานเครือข่ายสุขภาพทุก ระดับมีระบบงาน วัฒนธรรมและระบบแรงจูงใจที่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน บุคลากร/แกนนำเครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะ สามารถดำเนินงานที่เหมาะสม ข้อมูลทรัพยากร สุขภาพ และสังคม มีคุณภาพ เป็นระบบ เชื่อมโยง ครอบคลุม ทั่วถึงและทันสมัย

4 สปสชเขต/องค์กรเอกชนที่หลากหลาย/NGO /ผู้ประกอบการ /สื่อสารมวลชน ทั้งในและนอก เขต มีส่วนร่วมสนับสนุนงานที่ได้มาตรฐาน อปท.สนับสนุนทรัพยากร /มีส่วนร่วม ขับเคลื่อนงานและส่งเสริมมาตรการ ทางสังคมอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายภาคสังคมทุกภาคส่วน และ ทุกระดับ มีส่วนร่วม สนับสนุน/ ดำเนินงาน องค์กร/กองทุนสุขภาพ/ทีมงาน เครือข่ายสุขภาพทุกระดับมีระบบงาน วัฒนธรรม/ระบบแรงจูงใจที่เอื้อต่อการ ปฏิบัติงาน บุคลากร/แกนนำเครือข่าย สุขภาพทุกระดับมีสมรรถนะ สามารถดำเนินงานที่เหมาะสม ข้อมูลทรัพยากร/สุขภาพ /สังคม มีคุณภาพเป็นระบบเชื่อมโยง ครอบคลุม ทั่วถึงและทันสมัย แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ(SLM) การพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และภัยสุขภาพภายในปี 2554 (ระยะ 2 ปี) (กำหนดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552) 2552 ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน มีมาตรการทางสังคม /โครงการสร้าง สุขภาพ ป้องกันโรค /ภัยสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม โดยชุมชน จัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ/สือสาร ประชาสัมพันธ์ที่ หลากหลายครอบคลุมทุก ครัวเรือน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มี คุณภาพ /ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพของจังหวัดในพื้นที่ สปสช.เขต4 จัดการความรู้และนวตกรรมอย่าง เป็นระบบ ต่อเนื่องครอบคลุม ทุกระดับ บริหารจัดการสร้างและใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์แบบบูรณาครอบคลุมทุกระดับ จัดการทรัพยากรและติดตามประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการเครือข่ายทุกระดับ ที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกกระทรวง สาธารณสุข/ระดับเขตสนับสนุนวิชาการที่ได้ มาตรฐาน สามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง/ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่เหมาะสม มีระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม/ โรค/ภัย สุขภาพ/สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตัวนี้ เป็น CSF


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทางการพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และ ภัยสุขภาพ ของจังหวัดในพื้นที่ สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) ( กำหนดเมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google