งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า)  ประชาชนมีความรู้ เจตคติ ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองให้ ปลอดภัยจากโรคติดต่อทั่วไป  ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไปให้ถูกต้อง เหมาะสม  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านโรคติดต่อทั่วไปที่เป็น ปัจจุบันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไปและ ภัยสุขภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน ทางสาธารณสุข  ชุมชนมีการบริหารจัดการโครงการด้านการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อทั่วไปได้เพื่อประโยชน์ของชุมชน  ชุมชนมีและใช้มาตรการทางสังคมเพื่อการป้องกันควบคุม โรคติดต่อทั่วไป  ชุมชนมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดูแลสุขภาพ ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  อปท.มีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและ ขับเคลื่อนการสร้างมาตรการทางสังคม รวมถึงการสนับสนุน ทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไปอย่างต่อเนื่อง  อสม. แกนนำสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ประชาสังคมมีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทั่วไปในชุมชน  หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการ ดำเนินงาน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป  องค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุน การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน)  มีระบบการสื่อสารสาธารณะที่มีคุณภาพ  มีระบบติดตามการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ครอบคลุมทุกระดับ  การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ระดับพื้นฐานองค์กร (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา)  ระบบข้อมูลมีคุณภาพ  บุคลากร แกนนำเครือข่ายมีสมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด  องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน

2 2 อปท.มีบทบาทเป็นศูนย์กลาง ประสานความร่วมมือและ ขับเคลื่อนการสร้างมาตรการทาง สังคม รวมถึงการสนับสนุน ทรัพยากรในการป้องกันควบคุม โรคติดต่อทั่วไปอย่างต่อเนื่อง อสม. แกนนำสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ประชาสังคม มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อทั่วไปในชุมชน องค์กรเอกชนทั้งในและ ต่างประเทศมีส่วนร่วมใน การสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ระบบติดตามการ ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ บุคลากร แกนนำเครือข่ายมีสมรรถนะ ตามที่องค์กรกำหนด ระบบข้อมูลมีคุณภาพ องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน ชุมชนมีการ บริหารจัดการ โครงการด้าน การป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อ ทั่วไปได้เพื่อ ประโยชน์ของ ชุมชน ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชนมี ความรู้เจต คติในการ ดูแลสุขภาพ ด้วยตนเอง ให้ปลอดภัย จากโรคติดต่อ ทั่วไป ระบบการสื่อสาร สาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนมีระบบ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทั่วไปและภัย สุขภาพ รวมทั้งมี ส่วนร่วม ในการเตรียมพร้อม รับภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข การจัดการความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทั่วไปให้ถูกต้อง เหมาะสม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 มีและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมใน การพัฒนา สนับสนุนการ ดำเนินงาน การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ประชาชน เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้าน โรคติดต่อ ทั่วไปที่เป็น ปัจจุบันและ นำไปใช้ให้ เกิด ประโยชน์ ชุมชนมีและใช้ มาตรการทาง สังคมเพื่อการ ป้องกันควบคุม โรคติดต่อทั่วไป ชุมชนมีการ นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ ในการดูแล สุขภาพ การบริหารจัดการ ทรัพยากรและ เครือข่ายที่มี ประสิทธิภาพ

3 3 อปท.มีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและ ขับเคลื่อนการสร้างมาตรการทางสังคม รวมถึงการ สนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป อย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนให้อปท.จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อในชุมชน  เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ องค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีส่วน ร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป  พัฒนา และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือใน การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อกับ องค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ อสม. แกนนำสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อทั่วไปในชุมชน  พัฒนาศักยภาพของ เครือข่ายแกน นำสุขภาพของชุมชนให้มีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ ระบบติดตามการ ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการติดตามและ ประเมินผลกระบวนการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน พัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิผล  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมและจริยธรรมการทำงานร่วมกัน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ  พัฒนาการวัดผลการดำเนินงาน  พัฒนาการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  พัฒนาการจัดการสารสนเทศและความรู้ให้มีคุณภาพ  พัฒนาการจัดระบบอุปกรณ์ (Hardware, Software) ที่ เกี่ยวกับสารสนเทศให้มีคุณภาพ บุคลากร แกนนำเครือข่ายมีสมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด  พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและทีมงาน  สร้างเครือข่ายวิชาการ ชุมชนมีระบบ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม โรคติดต่อทั่วไปและภัย สุขภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วม ในการเตรียมพร้อมรับภาวะ ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการเตรียมพร้อมและ การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ชุมชนมีและใช้ มาตรการทางสังคม เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทั่วไป  ส่งเสริมการสร้าง และสนับสนุนการใช้ มาตรการทางสังคม เพื่อการป้องกันควบคุม โรคติดต่อทั่วไป ระบบการสื่อสารสาธารณะที่มี คุณภาพครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาระบบการสื่อสาร สาธารณะเกี่ยวกับโรคติดต่อให้ เหมาะสมและครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย  สนับสนุนการเผยแพร่และใช้ ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศด้าน โรคติดต่อ ประชาชนมีความรู้ เจตคติ ในการดูแล สุขภาพด้วยตนเอง ให้ปลอดภัย จากโรคติดต่อทั่วไป  พัฒนากระบวนการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ ประชาชน  สร้างจิตสำนึกที่ดีใน การดูแลสุขภาพตนเอง การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการจัดการความรู้โรคติดต่อ  สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือแนวทาง การดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้านโรคติดต่อ ทั่วไปที่เป็นปัจจุบันและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  สร้างความเข้าใจของ ประชาชนในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลด้านโรคติดต่อ  สนับสนุนแหล่งข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน  ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสารด้านโรคติดต่อ มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับ  ผลักดันการสร้างแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์โรคติดต่อ  สนับสนุนการใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์โรคติดต่อ  ส่งเสริมการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ โรคติดต่อสู่การปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป  สนับสนุนการจัดทำแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคติดต่อระหว่างหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน  สร้างและพัฒนาคู่มือ/แนวทางงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อร่วมกับเครือข่าย ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ให้ถูกต้อง เหมาะสม  เสริมสร้างศักยภาพของ ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้องและเหมาะสม  ส่งเสริมทักษะในการ ดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  สนับสนุนประชาชนให้ แสดงบทบาทในการป้องกัน ควบคุมโรคในชุมชน ชุมชนมีการบริหาร จัดการโครงการด้านการ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทั่วไปได้เพื่อประโยชน์ ของชุมชน  สนับสนุนการสร้าง ชุมชนต้นแบบในการ จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหา สุขภาพในชุมชน  ส่งเสริมการแสดง บทบาทในการป้องกัน ควบคุมโรค ชุมชนมีการนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ในการดูแล สุขภาพ  แสวงหาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและพัฒนาเป็นองค์ ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการ ป้องควบคุมโรคติดต่อ  สนับสนุนการใช้ความรู้ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน  สนับสนุนให้มีการ แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา ท้องถิ่นระหว่างชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรและ เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ทรัพยากรในการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป สำนักโรคติดต่อทั่วไป ปี 2553 - 2556

4 4 หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป องค์กรเอกชนทั้งในและ ต่างประเทศมีส่วนร่วมใน การสนับสนุนการ ดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป อสม. แกนนำสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ประชาสังคม มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อทั่วไปในชุมชน การจัดการความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการทำงาน บุคลากร ทีมงานเครือข่ายมี สมรรถนะตามที่องค์กรกำหนด ระบบข้อมูลมีคุณภาพ ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทั่วไปและภัย สุขภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ เตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพการป้องกันควบคุม โรคติดต่อทั่วไปให้ถูกต้อง เหมาะสม การบริหารจัดการทรัพยากรและ เครือข่าย / ระบบติดตามการประเมินผล ที่มี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีการบริหาร จัดการโครงการด้านการ ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อทั่วไปได้เพื่อ ประโยชน์ของชุมชน ระบบการสื่อสารสาธารณะ ที่มีคุณภาพครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนมีและใช้ มาตรการทางสังคม เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ทั่วไป แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) ของสำนัก โรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ประชาชน กระบวนการ ภาคี พื้นฐาน อปท. มีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสาน ความร่วมมือและขับเคลื่อนการสร้าง มาตรการทางสังคม รวมถึงการสนับสนุน ทรัพยากรในการป้องกันควบคุม โรคติดต่อทั่วไปอย่างต่อเนื่อง


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google