งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิด การดำเนินงาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิด การดำเนินงาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิด การดำเนินงาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

2 1. คัดกรองประชาชน 2. การจัดการโรค 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 4. การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม 5. การสื่อสารความเสี่ยง/ การสื่อสารสาธารณะ (3อ 2ส) 6. การใช้มาตรการทางกฎหมาย นโยบาย และ มาตรการทางสังคม 7. การพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงาน (ระบบข้อมูล การบริหารจัดการ)

3 1. คัดกรองประชาชน (DM, HT, Stroke, อ้วน, น้ำหนักเกิน) กลุ่มเป้าหมาย อายุ 15-34 ปี  อายุ 35- 59 ปี  อายุ 60 ปีขึ้นไป

4 จำแนกกลุ่ม  ปกติ  เสี่ยง  ป่วย มีปัจจัย Pre DM/PreHT มีภาวะแทรกซ้อน

5 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง  อ้วน/น้ำหนักเกิน  ดื่มแอลกอฮอล์ /ยาสูบ  กลุ่มเสี่ยงสูง Pre DM/Pre HT  กลุ่มป่วย / มีภาวะแทรกซ้อน

6 โปรแกรม  ศูนย์ให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ (HCC : Health Care Center)  DPAC

7 3. การจัดการโรค  ระดับจังหวัด, อำเภอ System Manager  รพศ./รพท./รพช. Case Manager  รพ.สต. คู่มือ รพ.สต. (NCD คลินิกคุณภาพ)

8

9 4.การพัฒนาศักยภาพชุมชน/ การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม  ชุมชนสุขภาพดีวิถีไทย  ตำบลจัดการสุขภาพ  หมู่บ้าน - จัดการสุขภาพ - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ลดเสี่ยงลดโรค

10 5. การสื่อสารความเสี่ยง/ การสื่อสารสาธารณะ (3อ 2ส)

11 การสื่อสารสาธารณะ (public communication) เป็นการถ่ายทอดข่าวสารไปสู่สังคม สู่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสาธารณะชน

12 6. การใช้มาตรการทางกฎหมาย นโยบาย และมาตรการทางสังคม  กฎหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ  นโยบาย อาหาร 3อ. 2ส.  มาตรการทางสังคม ปลูกผัก

13 7. การพัฒนาระบบสนับสนุนการ ดำเนินงาน (ระบบข้อมูล การบริหารจัดการ)  ข้อมูล สถานการณ์โรค  โปรแกรมบันทึกข้อมูล  รายงาน  วิเคราะห์ปัญหาการดำเนินงาน

14 การวิเคราะห์สถานการณ์ ความชุก กลุ่มป่วยที่ถูกวินิจฉัย และได้รับการ รักษา กลุ่มป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพเท่าใด กลุ่มประชากรได้รับการคัดกรองครอบคลุม เท่าใด กลุ่มประชากร ว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง หรือ ปัจจัย เสี่ยงอย่างไร

15 การวิเคราะห์สถานการณ์ กลุ่มประชากรที่เสี่ยงได้รับการดูแลให้ปรับ พฤติกรรมอย่างไร กลุ่มประชากรทั่วไป มีกระบวนการให้ความรู้ สร้างความตระหนักต่อการปรับปัจจัยเสี่ยง ต่างๆ อย่างไรบ้าง

16 กรอบการดำเนินงาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี 28 มีนาคม 2556

17 กรอบการดำเนินงาน คัดกรองดำเนินงานประเมินผล ปกติ เสี่ยง(ปัจจัย) PreDM/HT ป่วย ระบาดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง แผนการดำเนินงาน เชิงรุกในชุมชน / โรงเรียน / โรงงาน - คืนข้อมูลให้ชุมชน - สร้างความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่าย - จัดทำแผนงาน สร้างเสริมสุขภาพ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ - สื่อสารสุขภาพ/เตือนภัย แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายบุคคล/กลุ่ม ผลการ ดำเนินงาน รายงานตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้อง วางแผนแก้ไข ในปีต่อไป

18 การคัดกรอง DM/HT แบบคัดกรอง แบบคูปอง 7 สี BMI/รอบเอว แบ่ง 3 กลุ่มเป้าหมาย กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการ สำรวจพฤติกรรม กลุ่มปกติ+เสี่ยง HBSS online คำนวณและสุ่ม ตัวอย่างให้ อสม. สัมภาษณ์พฤติกรรม (3อ. 2ส.) รายงาน 21/43 แฟ้มข้อมูล แปลผลพฤติกรรม www.hed.go.th ระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม สุขภาพและเตือนภัย พฤติกรรมสุขภาพ

19 การดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน เชิงรุกในชุมชน / โรงเรียน / โรงงาน กลุ่มปกติ + เสี่ยง + PreDM/HT แผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายบุคคล/กลุ่ม กลุ่มป่วย 1. หมู่บ้าน - จัดการสุขภาพ - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ลดเสี่ยงลดโรค 2. ศูนย์การเรียนรู้องค์กร ต้นแบบไร้พุง 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะ 4. กิจกรรมพัฒนาปัจจัย แวดล้อม 5. สื่อสารสุขภาพ 6. สื่อสารเตือนภัย 7. คู่มือ รพ.สต. 1. DPAC 2. ศูนย์ให้คำปรึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (HCC) 3. คู่มือ รพ.สต.

20 โครงการปีงบประมาณ 2557 1. นิเทศติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน 2. ประชุมเครือข่ายการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบ บูรณางาน 3. ขับเคลื่อนเครือข่ายสถาน ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

21 โครงการปีงบประมาณ 2557 4. ขยายเครือข่ายศูนย์ให้คำปรึกษา 5. ประเมินคลินิก NCD คุณภาพ และศูนย์ให้คำปรึกษา 6. สำรวจข้อมูลการคัดกรอง โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง

22

23 ผลการดำเนินงาน ประเมิน ความแออัด จำนวนผู้มารับบริการที่ หน่วยบริการ กลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ BMI รอบเอว สภาวะสุขภาพ ผู้ป่วยรายใหม่ ภาวะแทรกซ้อน ค่าใช้จ่าย ประชากรที่มีอายุขัย 80 ปีขึ้นไป

24 รายงานตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรอง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (ไม่ น้อยกว่า ๙๐) กรมควบคุมโรค ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (ไม่น้อยกว่า ๕๐) สป.(สสว)* กรม แพทย์ กรม ควบคุมโรค สบรส ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ไม่ น้อยกว่า 40) สป.(สสว)* กรม แพทย์กรมควบคุม โรค สบรส. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ความ ดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับการดูแลรักษา /ส่งต่อ (เท่ากับ 100) กรมการแพทย์* สบรส. กลุ่มวัยทำงาน

25 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Healthy Literacy) ตัวชี้วัดหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับ การคัดกรองเบาหวาน/ ความดัน (เท่ากับ 90) กรมควบคุม โรค ตัวชี้วัดหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ร้อยละของประชาชนกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูงที่มีการปรับ พฤติกรรม 3 อ 2 ส และลด เสี่ยง (ไม่น้อยกว่า 50) กรมสนับสนุน ฯ* กรมคร. กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สป.รพสต กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ

26 รายงานตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหน่วยงานที่ รับผิดชอบ สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยนอก เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ที่ ไปรับการรักษาที่ ศสม./รพ สต. (มากกว่าร้อยละ 50) สบรส. ร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพ (ไม่น้อยกว่า ๗๐) กรมคร.* กรมพ. กรมสจ. ศสว. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิด การดำเนินงาน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุวลีรัตน์ เพชรล้อม กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายฯ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google