งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานสาธารณสุขจากอดีตถึงปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานสาธารณสุขจากอดีตถึงปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานสาธารณสุขจากอดีตถึงปัจจุบัน
สุวัสสา เพ็งสีแสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2 ก่อนการมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ หลังการมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
การดำเนินงานสาธารณสุขจากอดีตถึงปัจจุบัน ? ก่อนการมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ หลังการมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ 1 - 10

3 ก่อนการมีแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
2459 กรมประชาภิบาล มีแผนกสุขศึกษา ซึ่งยังไม่ดำเนินงานอย่างจริงจัง เอกสารและภาพโฆษณา 2472 กองสุขศึกษา ให้สุขศึกษาแก่ จนท. สธ. /ชาวบ้าน และมีหน่วยเคลื่อนที่ป้องกันโรคระบาด /วิทยุกระจายเสียง หลัง WW. II ดูงานสุขศึกษา และรับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ ป้องกันโรคทางสื่อมากขึ้น

4

5 ฉบับที่ 4 โครงการโภชนาการ / อาชีวอนามัย
จัดบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค อาคาร / บุคลากร จัดบริการสาธารณสุขเขตเมือง วางแผนครอบครัว พัฒนาบุคลากร อนามัยสิ่งแวดล้อม ทันตสาธารณสุข ไข้มาลาเรีย

6 ฉบับที่ 5 ปชก. ตาย ลดลง อายุขัยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น
ปชก. ตาย ลดลง อายุขัยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น อัตราการป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ พบมาก เช่น โรคทางเดินอาหาร ไข้มาลาเรีย สิ่งแวดล้อมแย่ลง มีปัญหาสุขาภิบาล

7 ฉบับที่ 6 แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อม
เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ หลังจาก ก่อนหน้า เศรษฐกิจโลกผันผวน ขยายบริการสาธารณสุขทุกด้าน ต่อเนื่อง จากแผน 4 และ 5 ฝึกปชช. ให้เป็น อสม. และ ผสส. เด็กขาดสารอาหารลดลง เด็กลดลง วัยทำงาน และผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ชนบท ปป. เป็น เมืองมากขึ้น

8 ฉบับที่ 7 เน้นงานป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ ชันสูตรสาธารณสุข
งานคุ้มครองผู้บริโภค การมีส่วรร่วมของ ปชช. ขยายสาธารณสุขมูลฐานในท้องถิ่น กระจายอำนาจบริหารสาธารณสุข แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ

9 ฉบับที่ 8 งานบริหาร บริการสาธารณะสุข ส่งเสริมสุขภาพ
งานบริหาร บริการสาธารณะสุข ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ควบคุมป้องกันโรค เพิ่ม และเสริมสมรรถนะบุคลากร

10 ฉบับที่ 9 1. - สุขภาพ คือ สุขภาวะ - ดูแลทั้งระบบ
2. - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - สังคม และระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ มีภูมิปัญญา และการเรียนรู้ เอื้อาทรต่อกัน

11 ฉบับที่ 9 พัฒนาสุขภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม All for Health
ระบบสุขภาพเชิงรุก สร้างความเข้มแข็ง สร้างหลักประกันสุขภาพ 4. สร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน สนับสนุนภูมิปัญญา

12 ฉบับที่ 10 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ”
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ” ยึดหลักการที่ว่า “สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี”

13 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบสุขภาพพอเพียง ยึดทางสายกลาง มีความสมดุลพอดี รู้จักพอประมาณ มีเหตุผล มีระบบภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก มีคุณธรรมและจริยธรรม

14 สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี
หรือสังคมแห่งสุขภาวะ สังคมที่เป็นธรรม เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ไม่กดขี่หรือเอารัดเอาเปรียบกัน เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์เสมอกัน ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติ

15 ฉบับที่ 11 ภัยธรรมชาติ ? นโยบายสาธารณสุข ?


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานสาธารณสุขจากอดีตถึงปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google