งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงานโรคเรื้อรัง ตัวชี้วัด : จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคเรื้อรัง ( สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ) ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน โดย รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงานโรคเรื้อรัง ตัวชี้วัด : จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคเรื้อรัง ( สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ) ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน โดย รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงานโรคเรื้อรัง ตัวชี้วัด : จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคเรื้อรัง ( สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ) ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน โดย รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักโรคงานป้องกันควบคุม โรคที่ 5 นครราชสีมา

2 ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย 2550-2559 วิสัยทัศน์ ประชาชนมีศักยภาพในการ จัดการปัจจัยเสี่ยงและ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ โรควิถีชีวิต ด้วยการรวมพลังขับเคลื่อนจากทุก ภาคส่วนอย่างบูรณาการ สมดุล ยั่งยืนและเป็นสุขบนพื้นฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

3 พันธกิจ สร้างชุมชน ท้องถิ่น สังคมที่ ตระหนัก ลดปัจจัยเสี่ยง เสริมปัจจัย เอื้อ และมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการ ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม จัดการปัญหา และพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างเป็น ระบบ องค์รวม ครอบคลุมมี ประสิทธิภาพ

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. นโยบายสาธารณะสร้างสุข 2. การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสาร สาธารณะ 3. การพัฒนาศักยภาพชุมชน 4. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการ จัดการโรค 5. การสร้างความเข้มแข็งของระบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์

5 มาตรฐานตัวชี้วัด : การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเรื้อรัง ( สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ) ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน

6 การ ดำเนินง านของ จังหวัด ( 30) การ กำหนด นโยบา ย (5) เฝ้า ระวัง สื่อสาร เตือน ภัย (5) กิจกรร ม ลด เสี่ยง (5) คัดกรอง DM/HT/Stro ke (6 ) ดูแล รักษา ลด ภาวะแทรก ซ้อน (4) CBI(5) นโยบาย / แผน (2) คณะกรรมการ (2) ประชุมติดตาม (1) ประเมิน สถานการณ์ (2) สื่อสาร เตือนภัย (3) ลดเกลือ / หวาน / มัน เพิ่มผักผลไม้ (2) Activity (2) บุหรี่ / สุรา (1) ทะเบียน / ติดตาม มีคู่มือฯ ดำเนินงานคัดกรองฯ (2) (1) (3) HbA1C (2) Acute Stroke ได้รับยาตาม แนวทางรักษา Stroke Unit (2) กระบวนกา ร (4) > 1 ชุมชน (1)

7

8 บูรณาการแผนงานส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค ที่มีความสำคัญระดับชาติ (National priority Program) เป้าหมายปี 2552 ร้อยละ 50 ของกลุ่มเสี่ยง ( ปานกลาง ) ได้รับบริการลดเสี่ยง ต่อเนื่อง

9 คำจำกัดความ กลุ่มเสี่ยง ( ปานกลาง ) หมายถึง ประชาชนที่ ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และได้รับการแจ้งผลว่าจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ปานกลางต่อโรคเบาหวานและ / หรือความดัน โลหิตสูง (BP: 120-139/80-89 mmHg, FPG:100-125 mg%) บริการลดเสี่ยงต่อเนื่อง หมายถึง การได้รับ การจัดบริการเสริมทักษะปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลดเสี่ยง และได้รับการติดตาม ประเมินผลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่าง น้อย 1 ครั้ง ( จากหนังสือ “ แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ จัดบริการคัดกรองและเสริมทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อในสถานบริการและในชุมชน ” ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค )

10 การดำเนินงานประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก ดังนี้ มาตรการที่ 1 ระบบการเฝ้าระวังติดตาม พฤติกรรมสุขภาพ และการคัดกรองความเสี่ยงโรคอ้วนลงพุง และเบาหวาน 2 ระดับ ( ระดับชุมชนและ ระดับสถานบริการ ) มาตรการที่ 2 การสร้างความตระหนักการ ให้ความรู้ในวงกว้างและการรณรงค์สร้าง กระแสเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มาตรการที่ 3 การเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม และลดเสี่ยงในชุมชน

11 มาตรการที่ 4 การให้คำปรึกษาและปรับ พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยใน สถานบริการ มาตรการที่ 5 การเสริมสร้างศักยภาพผู้ ดำเนินงานตามแผนงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่มีความสำคัญระดับชาติ ให้มีความเข้มแข็ง มาตรการที่ 6 การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล

12


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงานโรคเรื้อรัง ตัวชี้วัด : จังหวัดมีการดำเนินงานป้องกันและควบคุม โรคเรื้อรัง ( สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ) ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน โดย รัตนาภรณ์ ฮิมหมั่นงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google