งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ

2 แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ ( ด้านโภชนาการ ) กรมอนามัย นายวิทวัส แสนสามารถ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย นายชวลิต คำสอน คณะกรรมการชมรม อสม. แห่งประเทศไทย คณะกรร มการ

3 นายพัฒนา พรมเผ่า อสม. ดีเด่นระดับชาติ ปี ๒๕๔๐ นางสาวมนวดี ประกายรุ้งทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะกรรมการ ( เพิ่มเติม )

4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ยโสธร ประวัติ อสม. สวาท สุวรรณกูฏ อายุ : ๔๙ ปี ระยะเวลาการเป็น อสม. : ๑๑ ปี การศึกษา : กศ. บ. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : ๒๔ หมู่ ๗ บ้านสันติสุข ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

5 จุดเด่น ๑. ศูนย์การเรียนรู้เบาหวานและความดัน ๒. นวัตกรรม คือ ลานกะลา ๓. มีการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

6 ภาคกลาง : จังหวัด ราชบุรี ประวัติ อสม. สมจิต ชัยอภิชฌา อายุ ๔๖ ปี ระยะเวลาการเป็น อสม. ๒๒ ปี การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่อยู่ ๒๒๕ หมู่ ๒ ตำบลดอนกรวย อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

7 จุดเด่น ๑. นวัตกรรม “ ขนาดต่อชีวิตพิชิตโรค ” ๒. การทำงานเป็นทีมตั้งแต่พื้นที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ๓. ครอบครัว มีจิตอาสาอย่างสูง ได้แก่ การเป็น อสม. ทั้งพ่อ แม่และบุตรชาย บริจาคอวัยวะ ให้แก่สภากาชาดไทยทั้งครอบครัว ๔. ต้นทุนทางสังคมน้อย ได้แก่ การศึกษา ป. ๖ ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน

8 ภาคเหนือ : จังหวัด ลำพูน ประวัติ อสม. สมศักดิ์ ดวงวรรณา อายุ ๔๓ ปี ระยะเวลาการเป็น อสม. ๑๓ ปี การศึกษา อนุปริญญา ( ปวท.) โรงเรียน พาณิชยการเชียงใหม่ ที่อยู่ ๑๒๕ / ๒ หมู่ ๔ ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

9 จุดเด่น 1. นักจัดรายการวิทยุ 2. มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการทำงาน และมีส่วนร่วมในการจัดทำ “ ธรรมนูญ สุขภาพ ” 3. โครงการด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถดำเนินงานจนได้รับรางวัล

10 ภาคใต้ : จังหวัดพัทลุง ประวัติ อสม. ดวงใจ คงทอง อายุ ๓๖ ปี ระยะเวลาของการเป็น อสม. ๑๑ ปี การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่อยู่ ๑๔๑ หมู่ ๑๐ ตำบลเขาย่า อำเภอศรี บรรพต จังหวัดพัทลุง

11 จุดเด่น ๑. นวัตกรรม “ หนึ่งต่อห้าหรือเพื่อนช่วยเพื่อนใน การสร้างสุขภาพ ” ๒. มีการบูรณาการทำงานในทุกภาคส่วน ๓. หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค

12 ผลการคัดเลือก ภาคกลาง : จังหวัด ราชบุรี อสม. สมจิต ชัยอภิชฌา ๑ อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริม สุขภาพ

13


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google