งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาหลังจากมีการ กำหนดค่ากลางของจังหวัด ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กองทุน ฯตำบล ประกาศค่า กลาง กำหนดค่า กลาง บริหาร แผนงาน / วิชาการ / ติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาหลังจากมีการ กำหนดค่ากลางของจังหวัด ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กองทุน ฯตำบล ประกาศค่า กลาง กำหนดค่า กลาง บริหาร แผนงาน / วิชาการ / ติดตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาหลังจากมีการ กำหนดค่ากลางของจังหวัด

3 ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กองทุน ฯตำบล ประกาศค่า กลาง กำหนดค่า กลาง บริหาร แผนงาน / วิชาการ / ติดตาม / ประเมิน ตรวจสอบ ค่ากลาง บูรณาการ งานระหว่าง ประเด็น ติดตาม KPI สนับสนุน ประเมินผล สร้าง แผนงาน / โครงการ เปิดงาน กระบวนการบริหารแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์และค่ากลาง

4 การปรับทิศทางของแผนงานสุขภาพสู่การ พัฒนาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

5 ขั้นตอนของการพัฒนาหลังการ กำหนดค่ากลาง นำงานกลางเข้า ตารางช่วยสร้าง แผนงาน / โครงการสำหรับ หลายประเด็น จังหวัดอำเภอท้องถิ่น / ตำบล

6 ประเด็น เบาหวาน / ความดัน ไข้เลือดออก ขยะชุมชน แม่และเด็ก โครงการ (1 ปี ) 1. ใช้ SRM/ ค่ากลาง 2. เฝ้าระวัง / คัดกรอง 3. ใช้มาตรการสังคม 4. ปรับปรุงแผนท้องถิ่น / ตำบล 5. เตรียมกลุ่มเป้าหมาย 6. สื่อสาร 7. สนับสนุน แผนงานรายประเด็น (2-4 ปี ) ตารางช่วยสร้างแผนงาน / โครงการที่ครอบคลุม หลายประเด็นพร้อมกัน บรรจุงานที่คัดเลือก เป็นค่ากลางลงในช่อง ต่างๆให้ตรงกับหัวเรื่อง จนครบทุกช่อง กิจกรรม

7 ประเด็น เบาหวาน / ความดัน ไข้เลือดออก ขยะ ชุมชน แม่และเด็ก โครงการ (1 ปี ) 1. ใช้ SRM / ค่ากลาง 2. เฝ้าระวัง / คัดกรอง 3. ใช้มาตรการทางสังคม 4. ปรับปรุงแผนท้องถิ่น / ตำบล 5. เตรียมกลุ่มเป้าหมาย 6. สื่อสาร 7. สนับสนุน แผนงานรายประเด็น (2-4 ปี ) เบาหวาน / ความดัน ไข้เลือดออก ขยะ ชุมชน แม่และเด็ก ฯลฯ 12345671234567 ชุด งาน รวม กิจกรรม ชุด งาน รวม ชุด งาน เฉพา ะ บูรณาการงานของหลายประเด็นเพื่อเสริมพลัง และประหยัดทรัพยากร โดยสร้างโครงการรายกิจกรรม (Activity-based Project) 7 โครงการ

8 ตัวอย่าง การบูรณาการงานเฝ้าระวัง ในประเด็นต่างๆ ( จัดชุดงานตามสี เว้นสีดำเป็น งานเฉพาะ ) กิจกรรม สำคัญ เบาหวาน / ความ ดันฯ ไข้เลือดออก อนามัยแม่ละ เด็ก เอดส์ 1. การเฝ้า ระวัง / คัด กรอง 1. ประเมินความเสี่ยง เบื้องต้นโดย อสม. ( ใช้แบบประเมิน 5 ข้อของ สปสช.) 1. อสม. รณรงค์ให้ ชุมชนมีการทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ทุก 7 วัน 1. สำรวจข้อมูล หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ แต่งงานแล้ว / หญิง ตั้งครรภ์ 1. ติดตามพฤติกรรม เสี่ยงของคนใน ครอบครัวโดยผู้ ใกล้ชิด KPI 2. อสม. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ในงานมงคล และ อวมงคลในชุมชนของ หมู่บ้าน 2. ตั้งทีมงาน SRRT ระดับตำบล เพื่อควบคุมโรคได้ ทันเวลา 2. ดำเนินการเยี่ยม บ้านทั้งหญิง ตั้งครรภ์ และหญิง หลังคลอด 2. ประเมิน พฤติกรรมเสี่ยงด้วย ตนเอง ของประชาชน 3. ทำค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มปกติ กลุ่ม เสี่ยง กลุ่มป่วย 3. มีการเฝ้าระวัง และรายงานโรค อย่างรวดเร็วทุก ระดับ 3. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจพัฒนาการเด็ก ในคลินิกเด็กดี และ ในศูนย์พัฒนาการ เด็ก 3. ติดตามแหล่ง เสี่ยงโดยชุมชนและ ครอบครัว KPI 4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ร่วมกันออก คัดกรองกลุ่มเสี่ยง 4. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ / ศูนย์เฝ้าระวังโรค / โรงเรียนนวัตกรรม สุขภาพชุมชน 4. อสม. เป็นแม่คน ที่ 2 ช่วยแนะนำวิธี เลี้ยงลูก การให้นม การป้องกันโรคแก่ แม่มือใหม่ 4. จัดทำทะเบียนผู้ ติดเชื้อเอดส์

9

10 การปรับโครงสร้างแผน สุขภาพของท้องถิ่น / ตำบล

11 ใช้ข้อมูลจากตาราง 11 ช่องสร้างแผนงานที่มี ความสัมพันธ์กัน อย่างน้อย 3 แผนงาน

12 สร้างโครงการ ด้วย 7 กิจกรรมที่สามารถ ตอบสนองได้ทุกแผนงาน กลุ่มแผนงาน 7 โครงการที่สร้างเพื่อ ตอบสนอง ได้ทุกแผนงาน โครงกา ร

13 * บูรณาการแผนงานจากแหล่ง ต่างๆของระบบปฐมภูมิ เข้าเป็นแผนสุขภาพตำบลแล้ว ตอบสนองด้วย 7 โครงการ

14


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาหลังจากมีการ กำหนดค่ากลางของจังหวัด ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กองทุน ฯตำบล ประกาศค่า กลาง กำหนดค่า กลาง บริหาร แผนงาน / วิชาการ / ติดตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google