งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2553 – 2554 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2553 – 2554 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อวันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2553 – 2554 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า)  ประชาชนสามารถ เฝ้าระวัง และติดตาม สภาวะการสร้างเสริม สุขภาพ และป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสมกับบริบทและ ร่วมมือกันปฏิบัติตามนั้น  ประชาชนมี มาตรการทางสังคม เพื่อควบคุม หรือส่งเสริม พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ ที่ไม่เหมาะสมหรือ เหมาะสมตามแต่กรณี  ประชาชนมีหน้าที่ควบคุมดูแล สภาวะแวดล้อมในการสร้าง เสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในพื้นที่ทั้งทางกายภาพและที่เป็นนามธรรมให้ เอื้ออำนวยต่อการมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  อปท. ร่วมดำเนินงาน สร้างมาตรการทางสังคมและสนับสนุน ทรัพยากรอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง  อสม./ผู้นำชุมชน/ประชาสังคม/ผู้ประกอบการทั้งในและนอก พื้นที่ สามารถตัดสินใจและแสดงบทบาทการพัฒนาชุมชน สร้างเสริมสุขภาพและสภาวะแวดล้อมในการป้องกันควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม  องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งในกระทรวง/นอกกระทรวง ทุกระดับ(กทม./สสจ/เขต/กรม/คณะกรรมการตามกฎหมาย ควบคุมแอลกอฮอล์กำหนด)องค์กรภาคีเครือข่ายต่างประเทศ มีส่วนร่วมสนับสนุนการเฝ้าระวังและการบังคับใช้กฎหมาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์/กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม และประสานงานอย่างเข้มแข็ง ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน)  มีการบริหารจัดการ สนับสนุนและพัฒนาการใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการวางแผนงาน โครงการป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมระบบกำกับ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  มีระบบการสื่อสาร หลายรูปแบบที่เข้าถึงทุกครัวเรือน  มีระบบการจัดการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาสุขภาพเพื่อ ป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับพื้นฐานองค์กร (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา)  องค์กรสุขภาพมีคุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ข้อมูลสุขภาพและสังคมมีคุณภาพและทันสมัย  องค์กรสุขภาพมีกระบวนทัศน์และสมรรถนะที่เหมาะสม ต่อการทำงาน

2 ตารางคำนิยาม ( อธิบายข้อความ) ระดับประชาชน คำนิยาม - ประชาชนสามารถ เฝ้าระวัง และติดตาม สภาวะ การสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมการ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - ประชาชนมีความรู้ และทักษะในการ เฝ้าระวัง และติดตาม สถานการณ์ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง - ประชาชนมีโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และ ป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเหมาะสมกับบริบทและร่วมมือกันปฏิบัติตามนั้น -ประชาชนมีความรู้และทักษะในการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเหมาะสมกับ บริบทและร่วมมือกันปฏิบัติตามนั้น -ประชาชนมี มาตรการทางสังคม เพื่อควบคุม หรือ ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมตามแต่กรณี - ประชาชนจัดทำมาตรการทางสังคม เพื่อใช้ควบคุมดูแลหรือส่งเสริม พฤติกรรมการบริโภคและการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ประชาชนมีหน้าที่ควบคุมดูแล สภาวะแวดล้อมทั้ง ทางกายภาพและที่เป็นนามธรรมให้เอื้ออำนวยต่อ การมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี -ประชาชนสามารถ ควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และที่ เป็นนามธรรม ให้เอื้ออำนวยต่อการมีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีและมี ความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3 ตารางคำนิยาม ( อธิบายข้อความ) ระดับภาคี คำนิยาม - อปท. ร่วมดำเนินงาน สร้างมาตรการทางสังคม และสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง - อปท.มีการร่วมดำเนินงาน ส่งเสริมการสร้างมาตรการทางสังคมและ สนับสนุนทรัพยากร (งาน, เงินงบประมาณ, บุคลากร, การบริหารจัดการ งานกองทุนสุขภาพและการติดตามประเมินผล) อย่างพอเพียงและ ต่อเนื่อง  อสม./ผู้นำชุมชน/ประชาสังคม/ผู้ประกอบการทั้งใน และนอกพื้นที่ สามารถตัดสินใจและแสดงบทบาท การพัฒนาชุมชนสร้างเสริมสุขภาพและสภาวะ แวดล้อมในการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม - อสม./ผู้นำชุมชน (เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) /ประชาสังคม (องค์กร ภาคเอกชนและภาคสังคม เช่น สสส. สปสช. สื่อมวลชน พระ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ฯลฯ) ผู้ประกอบการ เครือข่าย ผู้ประกอบการ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ให้สามารถตัดสินใจ และแสดง บทบาท สนับสนุนและสร้างสภาวะแวดล้อมให้ชุมชนมีการสร้างเสริม สุขภาพและป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างเป็น รูปธรรม - องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งในกระทรวง/นอก กระทรวง ทุกระดับ(กทม./สสจ/เขต/กรม/ คณะกรรมการตามกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ กำหนด)องค์กรภาคีเครือข่ายต่างประเทศ สนับสนุน และประสานงานอย่างเข้มแข็ง - องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐทั้งในกระทรวง/นอกกระทรวง ทุกระดับ/ สสจ/กทม./เขต/กรม/คณะกรรมการตามกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ กำหนด)องค์กรภาคีเครือข่ายต่างประเทศ สนับสนุนและประสานงาน อย่างเข้มแข็ง

4 ตารางคำนิยาม ( อธิบายข้อความ) ระดับกระบวนการคำนิยาม - มีการบริหารจัดการ สนับสนุนและพัฒนาการใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการวางแผนงาน โครงการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์พร้อมระบบกำกับติดตามและประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ - มีการบริหารจัดการ สนับสนุน และพัฒนาแบบบูรณาการ (งาน, เงิน, คน, การบริหารจัดการ) ภาคีเครือข่ายทุกระดับ (ประเทศ /เขต /จังหวัด และท้องถิ่น) มีความรู้และทักษะการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ใน การวางแผนงาน /โครงการพร้อมระบบกำกับติดตามและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ -มีระบบสื่อสาร การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลาย รูปแบบที่เข้าถึงทุกครัวเรือน -มีการจัดทำหรือสนับสนุนระบบการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายช่องทาง (สื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ สื่อบุคคล และสื่อท้องถิ่น ฯลฯ) ที่เข้าถึงทุกครัวเรือน - มีระบบการจัดการนวัตกรรมกระบวนการพัฒนาการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -มีระบบการจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรมกระบวนพัฒนาการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5 ตารางคำนิยาม ( อธิบายข้อความ) ระดับพื้นฐานองค์กรคำนิยาม -องค์กรสุขภาพมีคุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรสุขภาพทุกระดับ/เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ(หน่วยบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ สถานีอนามัย/สถานบริการสาธารณสุข/ศูนย์สุขภาพชุมชน/ ศูนย์แพทย์ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หน่วยบริการระดับ ทุติยภูมิ หน่วยบริการตติยภูมิ เฉพาะที่อยู่ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ) สำนักงานวิชาการส่วนกลางสังกัดกรม ควบคุมโรค มีความรู้และคุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานร่วมกับ ภาคีเครือข่าย  ข้อมูลสุขภาพและสังคมมีคุณภาพและทันสมัย  องค์กรมีข้อมูลภัยสุขภาพ (ข้อมูลสภาวะสุขภาพ ข้อมูลการตายที่เกิด จากโทษและผลกระทบของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ข้อมูลด้าน ภัยสังคม (ภัยด้านสังคมที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัย สนับสนุน โดยการเชื่อมโยงกับข้อมูลกระทรวงมหาดไทย ) ที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เชื่อมโยง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  องค์กรสุขภาพมีกระบวนทัศน์และสมรรถนะที่ เหมาะสมต่อการทำงาน  บุคลากรในองค์กรสุขภาพ และเครือข่ายองค์กรสุขภาพ มีความรู้และ ทักษะ และมีสมรรถนะที่เหมาะสมเอื้อต่อการทำงาน

6 หน่วยงานภาครัฐ ภาคี เครือข่ายสุขภาพ คณะกรรมการตาม กฎหมายฯสนับสนุนและ ประสานงานอย่างเข้มแข็ง อปท. ร่วมดำเนินงานสร้าง มาตรการทางสังคม ขับเคลื่อนและสนับสนุน ทรัพยากรอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง กลุ่มองค์กร ประชาสังคม ภาคี ผู้ประกอบการ มีบทบาท / แสดงบทบาทพัฒนาสุขภาพ การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวย ต่อการทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะ ที่เหมาะสม ระบบข้อมูลสุขภาพและ ภัยสังคมมีคุณภาพ ประชาชน มีระบบเฝ้าระวัง และ ป้องกันควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชนควบคุมดูแลสถาวะ แวดล้อมด้านสังคม / ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน บริโภคฯ ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชน โดยชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการ ทางสังคม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน พ. ศ. 2553 ( สร้างเมื่อ 21 ตุลาคม 2552)

7 หน่วยงานภาครัฐ ภาคี เครือข่ายสุขภาพ คณะกรรมการตาม กฎหมายฯสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมดำเนินงาน สร้างมาตรการทาง สังคม ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่มองค์กร ประชา สังคม ภาคี ผู้ประกอบการ มี บทบาท / แสดง บทบาทพัฒนา สุขภาพ การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมี บรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำ มีสมรรถนะที่ เหมาะสม ระบบข้อมูลสุขภาพ และภัยสังคมมี คุณภาพ ประชาชน มีระบบเฝ้า ระวัง และป้องกัน ควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ควบคุมดูแลสถาวะ แวดล้อมด้าน สังคม / ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมด้าน บริโภคฯ ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ประชานมี โครงการของ ชุมชนโดย ชุมชน ระบบสื่อสาร สารสนเทศมี ประสิทธิภาพ ประชาชน มี มาตรการทาง สังคม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปฏิบัติการ (SLM) การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดง Road Map ( เส้นสีแดง ) อบรมแผนที่ ทางเดิน ยุทธศาสตร์ ( กลยุทธ์ ) ใช้แผนปฏิบัติ การ ปรับปรุงแผน ตำบล ทำ บันทึก ความ ร่วมมือ อปท. มอบ อำนาจให้ ท้องที่ ดำเนินการ อปท. มอบ อำนาจให้ คณะอสม. ดำเนินการ จุดแตกหักอยู่ใน บริเวณสีแดงนี้


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี 2553 – 2554 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อวันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google