งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน (มุมมองเชิงคุณค่า)  ประชาชนมีความรู้ เจตคติ ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองให้ ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก  ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ หายใจในเด็กที่เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ชุมชนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็ก  ชุมชนมีการบริหารจัดการโครงการด้านการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กได้เพื่อประโยชน์ของ ชุมชน  ชุมชนมีและใช้มาตรการทางสังคมเพื่อการป้องกันควบคุมโรค ติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก  ชุมชนมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการดูแลสุขภาพ โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ระดับภาคี (มุมมองเชิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  อปท.มีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและ ขับเคลื่อนการสร้างมาตรการทางสังคม รวมถึงการสนับสนุน ทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในเด็กอย่างต่อเนื่อง  อสม. แกนนำสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ประชาสังคมมีส่วนร่วมใน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ หายใจในเด็กในชุมชน  หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการ ดำเนินงาน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก ระดับกระบวนการ (มุมมองเชิงกระบวนการภายใน)  มีระบบการสื่อสารสาธารณะที่มีคุณภาพ  มีระบบติดตามการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ครอบคลุมทุกระดับ  การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ระดับพื้นฐานองค์กร (มุมมองเชิงการเรียนรู้และพัฒนา)  ระบบข้อมูลมีคุณภาพ  บุคลากร ทีมงานเครือข่ายมีสมรรถนะที่เหมาะสม  องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน

2 2 อปท.มีบทบาทเป็นศูนย์กลาง ประสานความร่วมมือและ ขับเคลื่อนการสร้างมาตรการทาง สังคม รวมถึงการสนับสนุน ทรัพยากรในการป้องกันควบคุม โรคARIC อย่างต่อเนื่อง อสม. แกนนำสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเฝ้า ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบหายใจในเด็กใน ชุมชน ระบบติดตามการ ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ บุคลากร ทีมงานเครือข่ายมีสมรรถนะที่ เหมาะสม ระบบข้อมูลมีคุณภาพ องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ ทำงาน ชุมชนมีการ บริหารจัดการ โครงการด้าน การป้องกัน ควบคุมโรค ARICได้เพื่อ ประโยชน์ของ ชุมชน ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชนมี ความรู้เจต คติในการ ดูแลสุขภาพ ด้วยตนเอง ให้ปลอดภัย จากโรค ARIC ระบบการสื่อสาร สาธารณะที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนสามารถ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก การจัดการความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ให้ถูกต้อง เหมาะสม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก (ARIC) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 มีและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการ ดำเนินงาน การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก ประชาชน เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้าน โรค ARICที่ เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ ให้เกิด ประโยชน์ ชุมชนมีและใช้ มาตรการทาง สังคมเพื่อการ ป้องกันควบคุม โรคติด เชื้อ เฉียบพลัน ระบบหายใจ ในเด็ก ชุมชนมีการ นำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ ในการดูแล สุขภาพ โรค ARIC การบริหารจัดการ ทรัพยากรและ เครือข่ายที่มี ประสิทธิภาพ

3 3 อปท.มีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและขับเคลื่อน การสร้างมาตรการทางสังคม รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรใน การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก อย่างต่อเนื่อง  สนับสนุนให้อปท.จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ด้านการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด้ก  สร้างเครือข่ายความร่วมมือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด้กในชุมชน  เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก อสม. แกนนำสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ประชาสังคมมี ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กในชุมชน  พัฒนาศักยภาพของ เครือข่ายแกนนำสุขภาพของ ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ระบบติดตามการ ประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ  พัฒนาระบบการติดตามและ ประเมินผลกระบวนการ ทำงานที่มีประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน  พัฒนาระบบงาน (Work System)  พัฒนาระบบสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิผล  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  สร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมและจริยธรรมการทำงานร่วมกัน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ  พัฒนา ระบบการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  พัฒนาการจัดการสารสนเทศและความรู้ให้มีคุณภาพ บุคลากร ทีมงานเครือข่ายมีสมรรถนะที่เหมาะสม  พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและทีมงาน อย่างต่อเนื่อง  สร้างเครือข่ายวิชาการ โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจใน เด็ก ชุมชนสามารถ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ติดเชื้อเฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก  ส่งเสริม และสนับสนุนการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อเฉียบพลันระบบหายใจใน เด็ก ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ชุมชนมีและใช้ มาตรการทางสังคม เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก  ส่งเสริมการสร้าง และสนับสนุนการใช้ มาตรการทางสังคม เพื่อการป้องกันควบคุม โรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก ระบบการสื่อสารสาธารณะที่มี คุณภาพครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาระบบ/ช่องทางการสื่อสาร สาธารณะเกี่ยวกับโรคARICให้ เหมาะสมและครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย  สนับสนุนการเผยแพร่และใช้ ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศด้าน โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจใน เด็ก ประชาชนมีความรู้ เจตคติ ในการดูแล สุขภาพตนเอง ให้ปลอดภัยจาก โรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก  พัฒนากระบวนการ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ ประชาชน  สร้างจิตสำนึกที่ดีใน การดูแลสุขภาพตนเอง การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการจัดการความรู้โรค ARIC  สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการ ป้องกัน ควบคุมโรค ARIC  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรค ARIC อย่างต่อเนื่อง  พัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน แนวทางการ ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ARIC ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารด้านโรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบหายใจ ในเด็กที่เป็นปัจจุบันและ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  พัฒนาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าถึงแหล่งข้อมูลโรค ARIC  สนับสนุนแหล่งข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน  ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข่าวสาร มีและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับ  ผลักดันการสร้างและสนับสนุนการใช้ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์โรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก  ส่งเสริมการถ่ายทอดยุทธศาสตร์โรค ติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก สู่การปฏิบัติ หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการ ดำเนินงาน การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเฃื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็ก  สนับสนุนการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กระหว่าง หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน  สร้างและพัฒนาคู่มือ/แนวทางงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติด เชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กร่วมกับเครือข่าย ประชาชนสามารถ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อให้ ถูกต้อง เหมาะสม  เสริมสร้างศักยภาพของ ประชาชนในการดูแลสุขภาพ ที่ถูกต้องและเหมาะสม  ส่งเสริมทักษะในการ ดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  สนับสนุนประชาชนให้ แสดงบทบาทในการป้องกัน ควบคุมโรคARICในชุมชน ชุมชนมีการบริหาร จัดการโครงการด้านการ ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อเฉียบพลันระบบ หายใจในเด็กได้ เพื่อ ประโยชน์ของชุมชน  สนับสนุนการสร้าง ชุมชนต้นแบบในการ จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อการแก้ไขปัญหา สุขภาพในชุมชน  ส่งเสริมการแสดง บทบาทในการป้องกัน ควบคุมโรค ARIC ชุมชนมีการนำภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาใช้ในการดูแล สุขภาพโรคARIC  แสวงหาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและพัฒนาเป็นองค์ ความรู้ เพื่อนำมาใช้ในการ ป้องควบคุมโรค ARIC  สนับสนุนการใช้ความรู้ ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน  สนับสนุนให้มีการ แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา ท้องถิ่นระหว่างชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรและ เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ทรัพยากรในการดำเนินงาน ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนางานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ปี 2553 - 2556

4 4 หน่วยงานภาครัฐมีส่วนร่วมในการพัฒนา สนับสนุนการดำเนินงาน การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็ก อสม. แกนนำสุขภาพ กองทุนต่าง ๆ ประชาสังคม มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติด เชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในเด็กในชุมชน การจัดการความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพ องค์กรมีบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการทำงาน บุคลากร ทีมงานเครือข่ายมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมีคุณภาพ ชุมชนสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ระบบหายใจในเด็กให้ถูกต้อง เหมาะสม ชุมชนมีการบริหาร จัดการโครงการด้านการ ป้องกัน ควบคุมโรคติด เชื้อเฉียบพลันระบบ หายใจในเด็กได้ เพื่อ ประโยชน์ของชุมชน ระบบการสื่อสารสาธารณะ ที่มีคุณภาพครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนมีและใช้ มาตรการทางสังคม เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อ เฉียบพลันระบบ หายใจในเด็ก แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) ของ กลุ่มโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ประชาชน กระบวนการ ภาคี พื้นฐาน อปท.มีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือ และขับเคลื่อนการสร้างมาตรการทางสังคม รวมถึง การสนับสนุนทรัพยากรในการป้องกันควบคุมโรค ติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรและเครือข่าย ที่มี ประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt ผังจุดหมายปลายทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก ภายในปี 2556 (ระยะ 4 ปี) สร้างเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ระดับประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google