งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2555 งานควบคุม โรคติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2555 งานควบคุม โรคติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2555 งานควบคุม โรคติดต่อ

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการ สร้างสุขภาพ ด้วยภาคีเครือข่าย กลยุทธที่ 4 การพัฒนาสุขภาพ เด็กวัยเรียน KPI: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ( อปท ) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ร้อยละ 80

3 แผนงาน / โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค - ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ ดำเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับตำบล - ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ ประเมินศูนย์เด็กเล็กให้กับเจ้าหน้าที่ ระดับอำเภอ - ประเมินศูนย์เด็กเล็ก ระดับอำเภอ เพื่อ คัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับจังหวัด เข้า ประกวดระดับเขต

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้าง สุขภาพ ด้วยภาคีเครือข่าย ( ต่อ ) กลยุทธที่ 9 : การป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ KPI: อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ไม่เกิน 3 แสนต่อประชาการ KPI: เยาวชนมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ ที่ถูกต้อง ร้อยละ 25

5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม การสร้างสุขภาพด้วยภาคี เครือข่าย ( ต่อ ) KPI: การใช้ถุงยางอนามัยในการมี เพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในกลุ่มเยาวชนร้อยละ 70 KPI: โรงพยาบาลมีคลินิกโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานกรมควบคุมโรค KPI: อัตราตายด้วยโรคเอดส์ไม่เกิน 7 ต่อแสนประชากร

6 แผนงาน / โครงการ : 1. โครงการป้องกันโรคเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน เพศศึกษา - อบรมทีมวิทยากรระดับจังหวัด การ สื่อสารสุขภาวะทางเพศ - เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและการเฝ้า ระวังการติดเชื้อ HIV

7 แผนงาน / โครงการ 1. โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ( ต่อ ) - การบริหารจัดการเครื่องหยอดเหรียญ ถุงยางอนามัย - การพัฒนามาตรฐานควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ 2. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ - พัฒนาระบบบริการดูแลรักษา ช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ตามมาตรฐานกรมควบคุม โรค - พัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย เอดส์แบบองค์รวม

8 ยุทธศาสตร์ 5 ลดการเกิดโรค ระบาดและลดความรุนแรง ของภัยพิบัติ กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ KPI: ของหมู่บ้านที่สามารถป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่เกิด generation of Infection ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน KPI: อำเภอผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตาม คุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน ร้อยละ 80

9 แผนงานโครงการ โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก - กิจกรรม Asian dengue day - อบรม SRRT ตำบล - ประกวดหมู่บ้านควบคุมโรค ไข้เลือดออกดีเด่น

10 แผนงาน โครงการ โครงการพัฒนาอำเภอ เป็นอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน - อบรมการเฝ้าระวังควบคุมการระบาด และสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา / มาตรฐาน SRRT - ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยา - ประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบาดวิทยา /Best practice - ประเมินอำเภอควบคุมโรคดีเด่นและ มาตรฐาน SRRT

11 สมาชิก SRRT เครือข่าย ระดับตำบล เจ้าหน้าที่ รพ. สต. หรือ สอ. อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน ( อสม ) บุคลากร อปท. ได้แก่ อบต. หรือเทศบาลตำบล กลุ่มอื่นๆ เช่น อาสาสมัครปศุ สัตว์ ครูอนามัย

12 เป้าหมายของการพัฒนา เครือข่าย SRRT ระดับตำบล 3 ร รู้เร็ว ( และ ตรวจสอบ ) รายงานเร็ว ( แจ้ง ข่าว ) ควบคุมเร็ว ( จำกัด การระบาด )

13 ระบบงาน SRRT อำเภอและ เครือข่ายระดับตำบล SRRT อำเภอ ศูนย์รับแจ้ง ข่าว รพ. สต. / สอ. แหล่งข่าวใน ชุมชน เหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน สอบสวน ตรวจสอบ แจ้งข่าว ควบคุมโรคได้เร็วขึ้น

14 1. โรคประจำถิ่นหรือกลุ่ม อาการที่พบบ่อย หมายถึง โรคประจำถิ่นหรือกลุ่ม อาการที่ประชาชนรู้จักดี และพบ บ่อยๆในชุมชน เช่น ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ ที่พบการระบาดตาม ฤดูกาล ไข้ฉี่หนู มือ เท้า ปาก

15 ภาพรวมของการทำงาน ระดับหน้าที่เครื่องมือ อสม./ เครือข่าย* แจ้งข่าวผิดปกติ เกี่ยวกับการป่วย หรือตาย แนวทาง “การแจ้งเหตุ ผิดปกติด้านสาธารณสุข” ตำบล ตรวจสอบข่าวการ ระบาด ทะเบียนรับแจ้งเหตุ ผิดปกติด้านสาธารณสุข แนวทาง ”การตรวจสอบ เหตุผิดปกติ” อำเภอ สอบสวนการ ระบาด - * เครือข่าย หมายถึง อบต. เทศบาล สื่อมวลชน ครู ผู้นำ เจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำตำบล ประชาชนในพื้นที่

16


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การ พัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2555 งานควบคุม โรคติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google