งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2555 งานควบคุมโรคติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2555 งานควบคุมโรคติดต่อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2555 งานควบคุมโรคติดต่อ

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ ด้วยภาคีเครือข่าย
กลยุทธที่ 4 การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียน KPI: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด (อปท)ผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ร้อยละ 80

3 แผนงาน/โครงการ :โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประเมินศูนย์เด็กเล็กให้กับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ประเมินศูนย์เด็กเล็ก ระดับอำเภอ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน ระดับจังหวัด เข้าประกวดระดับเขต

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ ด้วยภาคีเครือข่าย (ต่อ)
กลยุทธที่ 9 : การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ KPI: อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่เกิน 3 แสนต่อประชาการ KPI: เยาวชนมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่ถูกต้อง ร้อยละ 25

5 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วยภาคีเครือข่าย (ต่อ)
KPI: การใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด ในกลุ่มเยาวชนร้อยละ 70 KPI:โรงพยาบาลมีคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมควบคุมโรค KPI:อัตราตายด้วยโรคเอดส์ไม่เกิน 7 ต่อแสนประชากร

6 แผนงาน/โครงการ: 1.โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพศศึกษา - อบรมทีมวิทยากรระดับจังหวัด การสื่อสารสุขภาวะทางเพศ - เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงและการเฝ้าระวังการติดเชื้อ HIV

7 แผนงาน/โครงการ 1.โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ต่อ) การบริหารจัดการเครื่องหยอดเหรียญถุงยางอนามัย การพัฒนามาตรฐานควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ - พัฒนาระบบบริการดูแลรักษา ช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อและ ผู้ป่วยเอดส์ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค - พัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์แบบองค์รวม

8 ยุทธศาสตร์ 5 ลดการเกิดโรคระบาดและลดความรุนแรงของภัยพิบัติ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ KPI:ของหมู่บ้านที่สามารถป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่เกิด generation of Infection ร้อยละ 80 ของหมู่บ้าน KPI:อำเภอผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดตามคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ร้อยละ 80

9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
แผนงานโครงการ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม Asian dengue day อบรม SRRT ตำบล ประกวดหมู่บ้านควบคุมโรคไข้เลือดออกดีเด่น

10 แผนงานโครงการ โครงการพัฒนาอำเภอ เป็นอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
อบรมการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดและสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา/มาตรฐาน SRRT ประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยา ประชุมนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบาดวิทยา /Best practice ประเมินอำเภอควบคุมโรคดีเด่นและมาตรฐาน SRRT

11 สมาชิก SRRT เครือข่ายระดับตำบล
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือ สอ. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม) บุคลากร อปท. ได้แก่ อบต. หรือเทศบาลตำบล กลุ่มอื่นๆ เช่น อาสาสมัครปศุสัตว์ ครูอนามัย วิทยากรผู้สอน อาจจะ ใส่รูปตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ ให้ดูน่าสนใจ เหมาะกับผู้รับการอบรม 11

12 เป้าหมายของการพัฒนาเครือข่าย SRRT ระดับตำบล
3 ร รู้เร็ว (และตรวจสอบ) รายงานเร็ว (แจ้งข่าว) ควบคุมเร็ว (จำกัดการระบาด) เป้าหมายสำคัญ 3 ประการ ของเครือข่าย SRRT ได้แก่ 1. การรู้เหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้เร็ว และทำการตรวจสอบว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือหรือไม่ 2. เครือข่ายในชุมชน แจ้งข่าวรวดเร็ว และมีการรายงานเหตุการณ์ต่อยังระดับอำเภออย่างรวดเร็ว 3. ทำการควบคุมโรคในเบื้องต้นเพื่อจำกัดการระบาด 12

13 ระบบงาน SRRT อำเภอและเครือข่ายระดับตำบล
ศูนย์ รับ แจ้ง ข่าว รพ. สต. / สอ. แหล่งข่าวในชุมชน ควบคุมโรคได้เร็วขึ้น สอบสวน ตรวจสอบ แจ้งข่าว ชุมชนในตำบล ได้แก่ หมู่บ้านต่างๆ มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่นมีผู้ป่วยหลายรายในเวลาเดียวกัน แต่เป็นโรคที่มีอาการไม่รุนแรง เหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน

14 1.โรคประจำถิ่นหรือกลุ่มอาการที่พบบ่อย
หมายถึง โรคประจำถิ่นหรือกลุ่มอาการที่ประชาชนรู้จักดี และพบบ่อยๆในชุมชน เช่น ไข้เลือดออก อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ ที่พบการระบาดตามฤดูกาล ไข้ฉี่หนู มือ เท้า ปาก เนื้อหาหลักที่ต้องการครอบคลุมให้ครบ

15 ภาพรวมของการทำงาน ระดับ หน้าที่ เครื่องมือ อสม./เครือข่าย*
แจ้งข่าวผิดปกติเกี่ยวกับการป่วยหรือตาย แนวทาง “การแจ้งเหตุผิดปกติด้านสาธารณสุข” ตำบล ตรวจสอบข่าวการระบาด ทะเบียนรับแจ้งเหตุผิดปกติด้านสาธารณสุข แนวทาง ”การตรวจสอบเหตุผิดปกติ” อำเภอ สอบสวนการระบาด - ให้เน้นว่าในหัวข้อ “หน้าที่” ของแต่ละระดับ เป็นแค่หน้าที่หลัก แต่ใครจะทำมากกว่านั้นก็ได้ แล้วแต่ประสบการณ์และความพร้อมของแต่ละพื้นที่ เช่น อสม.อาจช่วยตรวจสอบข่าว หรือสอ.อาจทำการสอบสวนโรคด้วยตัวเองในกรณีที่เคยทำอยู่แล้ว สำหรับอำเภอไม่ได้เขียนเครื่องมือไว้ในนี้ (เกณฑ์การสอบสวนโรคของระดับอำเภอ ที่ทางสำนักระบาดฯ แจ้งไปก่อนหน้านั้นแล้ว) เนื่องจากในเนื้อหาของการอบรมนี้จะไม่ครอบคลุมในรายละเอียดการทำงานของระดับอำเภอ * เครือข่าย หมายถึง อบต. เทศบาล สื่อมวลชน ครู ผู้นำ เจ้าหน้าที่กู้ภัยประจำตำบล ประชาชนในพื้นที่ 15

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดตรัง ปี 2555 งานควบคุมโรคติดต่อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google