งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mating System Asst.Dr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science Faculty of Agriculture, KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mating System Asst.Dr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science Faculty of Agriculture, KKU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mating System Asst.Dr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science Faculty of Agriculture, KKU

2 Mating System Mating system หรือ ระบบการผสมพันธุ์สัตว์ หมายถึง :: กระบวนการหรือวิธีการเลือกคู่ผสมพันธุ์ของสัตว์โดยมีการตัด สินใจที่ชัดเจน สินใจที่ชัดเจน :: วัตถุประสงค์ของการวางระบบการผสมพันธุ์สัตว์ คือ 1.) เพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม (uniform, wild animal) 1.) เพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม (uniform, wild animal) 2.) เพื่อสร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ (New Animal, ล่อ liger) 2.) เพื่อสร้างสัตว์สายพันธุ์ใหม่ (New Animal, ล่อ liger) 3.) เพื่อรักษาความเป็นพันธุ์แท้ (Pure breed, native animal) 3.) เพื่อรักษาความเป็นพันธุ์แท้ (Pure breed, native animal) 4.) เพื่อเพิ่มระดับเลือดของพันธุ์ (Up grading) 4.) เพื่อเพิ่มระดับเลือดของพันธุ์ (Up grading) 5.) เพื่อหลีกเลี่ยงเลือดชิด (Avoidable Inbreeding) 5.) เพื่อหลีกเลี่ยงเลือดชิด (Avoidable Inbreeding) 6.) เพื่อต้องการความดีเด่นเหนือพ่อแม่ (Heterosis) 6.) เพื่อต้องการความดีเด่นเหนือพ่อแม่ (Heterosis)

3 Mating System Non-randommatingRandommating InbreedingOutbreeding SelfingSiblingSire-offspringLinebreeding OutcrossingLinecrossing Crossbreeding Grading Up Species crossing 2-Breedcrossing3-Breedcrossing Backcross Sequencecrossing Syntheticcrossing 2-Breed Rotational crossing 3-Breed

4 Random mating vs Non-random mating คือ การผสมพันธุ์ที่สัตว์ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีโอกาส ผสมพันธุ์กับสัตว์ตัวใดก็ได้ โดยเป็นไปอย่างสุ่ม ผสมพันธุ์กับสัตว์ตัวใดก็ได้ โดยเป็นไปอย่างสุ่ม Random mating Non - random mating คือ การผสมพันธุ์ที่สัตว์ทั้งตัวผู้และตัวเมียไม่มีโอกาส ผสมพันธุ์กับสัตว์ตัวใดก็ได้ อาจเกิดจากหลาย ผสมพันธุ์กับสัตว์ตัวใดก็ได้ อาจเกิดจากหลาย สาเหตุ เช่น สาเหตุ เช่น

5 Non - random mating มีคนเข้าไปจัดการ เช่น การผสมเทียม การ คัดเลือก โรค ระบาด

6 Non - random mating Non – random mating สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คือ Inbreeding Outbreeding

7 Inbreeding Inbreeding คือ การผสมพันธุ์สัตว์ที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ข้อดี  เพิ่มความเหมือนทางพันธุกรรม (homozygous) ข้อเสีย  เกิดความเสื่อมของลักษณะ (Inbreeding depression) หมายถึง เพิ่มโอกาสของการแสดงลักษณะด้อยที่ควบคุมด้วย หมายถึง เพิ่มโอกาสของการแสดงลักษณะด้อยที่ควบคุมด้วย ยีนมรณะหรือ ยีนที่ผิดปกติต่างๆ ยีนมรณะหรือ ยีนที่ผิดปกติต่างๆ

8 Inbreeding Selfing หรือ Self-fertilization CloningSibling Sire – offspring Linebreeding Inbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ อะมีบา Human cloning Dolly sheep Fullsib Halfsib

9 Inbreeding Sire – offspring Linebreeding Inbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ Dam Daughter GrandDaughter Great-GrandDaughter Sire-daughter mating (frozen semen) Line1Line2

10 Outbreeding Outbreeding คือ การผสมพันธุ์สัตว์ที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด ไม่เป็นเครือญาติกัน ไม่มีบรรพบุรุษร่วมกัน ไม่เป็นเครือญาติกัน ไม่มีบรรพบุรุษร่วมกันข้อดี  เพิ่มความแตกต่างทางพันธุกรรม (heterozygous)  สร้างสัตว์ที่มีลักษณะดีเด่นเหนือกว่าพ่อแม่ (heterosis or hybrid vigor) ข้อเสีย  พันธุกรรมดั้งเดิมสูญหายไป ( genetic loss; AA, aa )

11 Outbreeding OutcrossingCrossbreeding**Linecrossing Grading up Species cross (hybridization) Outbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ Seedstock breeders or Pure breed Unknown > 4 ancestor

12 Outbreeding OutcrossingCrossbreedingLinecrossing Grading up Species cross (hybridization) Outbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมพันธุ์แบบเพิ่มเลือดชิดภายในสาย จากนั้นจะนำแต่ละสายมาผสมพันธุ์กันเพื่อเป็นการ เพิ่ม heterosis เป็นระบบที่ดัดแปลงมาจากการผสมพันธุ์ข้าวโพด ใช้หลักการของ G = A + D + I เข้ามาเกี่ยวข้อง InBreedLine1InBreedLine2

13 Outbreeding OutcrossingCrossbreedingLinecrossing Grading up Species cross (hybridization) Outbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมพันธุ์เพื่อเพิ่มระดับสายเลือด สัตว์ลูกผสมจะมีระดับเลือดเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นพันธุ์แท้ได้ ใช้พ่อพันธุ์เข้าผสมเลือด 100% ในแต่ละชั่วรุ่น A: Sire 100% B: Dam 100% A: Sire 100% A: 50%B: 50% A: Sire 100% A: 75%B: 25%

14 Outbreeding OutcrossingCrossbreedingLinecrossing Grading up Species cross (hybridization) Outbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมพันธุ์สัตว์ต่าง species กัน จะได้สัตว์ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ แต่จะเป็นหมันไม่สามารถสืบพันธุ์ต่อได้ สัตว์แต่ละ species จะผสมพันธุ์กันได้ต้องมีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน มีสรีรวิทยาใกล้เคียงกัน horse mule ass

15 Outbreeding OutcrossingCrossbreeding**Linecrossing Grading up Species cross (hybridization) Outbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมพันธุ์ที่นิยมมากระบบหนึ่ง เป็นระบบที่เหมาะสำหรับสร้างสัตว์ที่มีความดีเด่นกว่าพ่อแม่ เป็นระบบที่ต้องมีสัตว์อย่างน้อย 2 สายพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้อง หากต้องการพันธุกรรมของสัตว์พันธุ์ใดมากที่สุด ในลูกรุ่นสุดท้าย ควรจัดสัตว์พันธุ์นั้นเป็นสายพ่อพันธุ์ ควรพิจารณาถึง maternal effect และใช้เพศผู้เป็นน้ำเชื้อดีกว่า เพราะจัดการง่าย

16 Outbreeding 2-way crossing or 2-breed crossing 3-way crossing or 3-breed crossing Backcross Criss crossing or 2-breed rotational crossing 3-breed rotational crossing Crossbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมพันธุ์ที่ใช้สัตว์ 2 สายพันธุ์มาผสมกัน เป็นระบบการผสมพันธุ์สำหรับใช้ผลิตสัตว์ที่มีความดีเด่นเหนือพ่อแม่

17 Outbreeding 2-way crossing or 2-breed crossing 3-way crossing or 3-breed crossing Backcross Criss crossing or 2-breed rotational crossing 3-breed rotational crossing Crossbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมพันธุ์ที่ใช้สัตว์ 3 สายพันธุ์มาผสมกัน เป็นระบบการผสมพันธุ์สำหรับใช้ผลิตสัตว์ที่มีความดีเด่นเหนือพ่อแม่ AB ABC ABC

18 Outbreeding 2-way crossing or 2-breed crossing 3-way crossing or 3-breed crossing Backcross Criss crossing or 2-breed rotational crossing 3-breed rotational crossing Crossbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมพันธุ์ที่ใช้ลูกผสมชั่วแรกเพศเมียผสมกลับไปยังพ่อพันธุ์ตัวเดิม ใช้ผลิตสัตว์เพื่อขุนขายเป็นการค้า AB ABA ¾ A ½ B

19 Outbreeding 2-way crossing or 2-breed crossing 3-way crossing or 3-breed crossing Backcross Criss crossing or 2-breed rotational crossing 3-breed rotational crossing Crossbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมข้ามสลับระหว่างสัตว์ 2 สายพันธุ์ สลับพ่อพันธุ์ทั้ง 2 สายพันธุ์ AB ½ A ½ B A ¾ A ½ B B 3/8 A 5/8 B

20 Outbreeding 2-way crossing or 2-breed crossing 3-way crossing or 3-breed crossing Backcross Criss crossing or 2-breed rotational crossing 3-breed rotational crossing Crossbreeding สามารถแบ่งเป็นระบบการผสมพันธุ์ย่อยได้ดังนี้ เป็นระบบการผสมข้ามสลับระหว่างสัตว์ 3 สายพันธุ์ สลับพ่อพันธุ์ทั้ง 3 สายพันธุ์ AB ½ A ½ B C ¼A¼B½C A ABC

21 Heterosis Crossbreeding system 1.Merit of components ต้องการความดีเด่นอะไร จากสัตว์พันธุ์อะไร 2.Heterosis ระดับ heterosis ที่จะได้มากน้อยแค่ไหน 3.Breed complementary ผสมพันธุ์สัตว์เพื่อเสริมความดีเด่นซึ่งกันและกันหรือไม่ 4.Replacement การหาสัตว์ทดแทนฝูงยากหรือง่าย 5.Accuracy ความแม่นยำในการคัดเลือก

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Mating System Asst.Dr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science Faculty of Agriculture, KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google