งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หากมนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิง และมีบรรพบุรุษร่วมสายพันธุ์ เดียวกัน ทำไมมนุษย์ในปัจจุบัน จึงมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน อย่างมาก คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หากมนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิง และมีบรรพบุรุษร่วมสายพันธุ์ เดียวกัน ทำไมมนุษย์ในปัจจุบัน จึงมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน อย่างมาก คำถาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หากมนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิง และมีบรรพบุรุษร่วมสายพันธุ์ เดียวกัน ทำไมมนุษย์ในปัจจุบัน จึงมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน อย่างมาก คำถาม

3

4

5 Catastrophism ภัยพิบัติทำลายสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าไป สร้างขึ้นใหม่เรื่อยๆ คำตอบ Creationism ถูกสร้างมาให้ต่าง แต่แรก ไม่เปลี่ยนอีก รูป Transformation (Evolution) มี กระบวนการเปลี่ยนแปลง อย่างช้าๆ และต่อเนื่องตลอดเวลา หลักฐานจากฟอสซิล และ DNA

6

7 ความหลากหลายของ มนุษย์ในปัจจุบัน 1) การคัดสรรพันธุ์ตามธรรมชาติ (Natural Selection) 2) การผ่าเหล่า (Mutation) 3) Genetic Drift 4) Population mixture ต่างกันตามวิวัฒนาการทาง พันธุกรรม เกิดจาก กระบวนการหลัก คือ

8 1) การคัดสรรพันธุ์ตามธรรมชาติ (Natural Selection) แนวคิดวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของ Charles Darwin ตัวอย่าง การเกิดโรคในคนเฉพาะกลุ่ม การปรับสภาพร่างกายเข้ากับ สภาพแวดล้อม รูป

9 แนวคิดวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตของ Charles Darwin

10

11 Allen’s Rule: อุณหภูมิกับรูปร่าง อธิบายความสูง และแขนขา Thomson’s nose rule: อุณหภูมิ กับจมูก อธิบายขนาด จมูก ลักษณะทางกายภาพอันเนื่องมาจากการปรับตัว เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ รูป Gloger’s Rule: อธิบายสีผิวที่ต่างกัน Bergman’s Rule: อุณหภูมิกับน้ำหนัก อธิบายขนาดตัว

12

13

14

15

16

17 2) การผ่าเหล่า (Mutation) หากลักษณะที่ผ่าเหล่าเหมาะกับ สภาพแวดล้อม จะถ่ายทอดต่อไป เป็นกระบวนการสำคัญที่สุด กระบวนการหนึ่งที่ทำ ให้เกิดความแตกต่างได้มาก ส่วนใหญ่ลักษณะที่ผ่าเหล่าจะไม่ มีผลดีแก่มนุษย์ และมักถูกกำจัดทิ้ง

18 Sickle-cell anemia ในกลุ่ม ประชากรชาวอัฟริกา ตัวอย่าง

19

20 3) Genetic Drift พบลักษณะยีนเฉพาะอย่าง (Gene frequency) มาก หรือน้อยกว่าประชากรทั่วไป เพราะมาจาก gene pool เดียวกัน มีได้ทั้งผลดีและผลเสีย พบมากในกลุ่มประชากรขนาดเล็ก ( ลักษณะของ สังคมดั้งเดิม )

21

22

23

24 4) Population mixture การผสมพันธุ์ระหว่างกลุ่มประชากร ต่างกัน Population mixture หรือ Gene flow พบ ลักษณะยีนหลากหลาย

25

26

27

28 เชื้อชาติกับ วัฒนธรรม 2) ความหมายของนัก สังคมศาสตร์ : ต่างจากกลุ่มอื่น เนื่องจากมีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ต่างกัน เช่น ภาษา ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ถิ่นกำเนิด 1) ความหมายตามความเข้าใจ ทั่วไป : ต่างจากกลุ่มอื่นเนื่องจากมี พื้นฐานทางชีววิทยา ( พันธุกรรม ) ต่างกัน เช่น มีรูปร่างหน้าตา สีผิว เหมือนกัน

29 เชื้อชาติเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมมากกว่าความแตกต่าง ทางชีววิทยา เชื้อชาติกับพฤติกรรม : ลักษณะประจำกลุ่ม การเหยียดผิว เชื้อชาติกับความสามารถ : ความฉลาด ความสามารถทางกีฬา


ดาวน์โหลด ppt หากมนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิง และมีบรรพบุรุษร่วมสายพันธุ์ เดียวกัน ทำไมมนุษย์ในปัจจุบัน จึงมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน อย่างมาก คำถาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google