งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์
บทที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์

2 Artificial Insemination (AI)
การผสมเทียม Semen Collection Fresh Semen น้ำเชื้อสด Natural Mating Freezing Insemination Frozen Semen น้ำเชื้อแช่แข็ง Insemination เก็บน้ำเชื้อจากเพศผู้จากนั้นนำน้ำเชื้อสดหรือน้ำเชื้อแช่แข็ง นำมามาผสมให้กับสัตว์เพศเมียในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมีการปฏิสนธิระหว่างเซลสืบพันธุ์

3 Estrus Synchronization
Jan 20 Jan 30 Feb 10 Feb 20 การจัดการด้านฮอร์โมนกับกลุ่มของสัตว์เพศเมีย เพื่อให้สัตว์เพศเมียเหล่านั้นแสดงอาการเป็นสัดหรือมีความพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์พร้อมๆ กัน หรือในเวลาใกล้เคียงกัน

4 Superovulation n eggs/ 1 cycle
1 egg / 1 cycle normal ovulation superovulation Hormones n eggs/ 1 cycle การจัดการด้านฮอร์โมนกับสัตว์เพศเมีย เพื่อให้สัตว์เพศเมียเหล่านั้นผลิตไข่ที่สมบูรณ์และตกไข่ออกมามากกว่าปกติ

5 In Vitro Fertilization (IVF)
Laboratory Egg Egg Collection Elite Cow Fertilization Zygote Blastocyst Sperm Semen Collection Embryo Development Elite Bull การเก็บไข่ของสัตว์เพศเมียมาเพาะเลี้ยงและทำให้เกิดการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้ที่คัดเลือกในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง

6 Multiple Ovulation and Embryo Transfer (MOET)
Superovulation Artificial Insemination Embryo Collection Recipient Female Egg Collection In Vitro Fertilization Fresh Embryo Donor Female Frozen Embryo Freezing ตัวเมียผู้ให้ ตัวเมียผู้รับ

7 Cloning เทคนิคในการผลิตสัตว์ที่มีพันธุกรรมเหมือนกัน (genetically identical individuals) Unfertilized egg Scottish Blackhead ewe Finn Dorset ewe Organic cells Fusion Embryo Development Transfer

8 Marker Assisted Selection
การคัดเลือกอัลลีลที่เฉพาะเจาะจงในมาใช้เป็น genetic marker m M M (marker) locus b B B locus Genetic marker ยีนที่สามารถตรวจสอบได้หรือชิ้นส่วนของ DNA ที่ใช้เป็นตัวแทนของอัลลีลนั้น ๆ โดยจะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมติดกันอยู่

9 Gene Transfer Techniques
Fertilized Egg Pronuclear Microinjection of Engineered DNA DNA Transfer to Embryonic Stem Cells Blastocyst Retroviral Infection of Engineered DNA Embryo DNA Transfer to Primodial Germ Cells Transgenic Animal เป็นการปลูกถ่ายยีนที่เฉพาะเจาจงจากสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่ง

10 เทคโนโลยีในการประมาณค่าทางพันธุกรรม
Genetic Evaluation Technology เทคโนโลยีในการประมาณค่าทางพันธุกรรม การประมาณองค์ประกอบความแปรปรวน วิธีการในการประมาณค่าทางพันธุกรรม แบบหุ่นในการประมาณค่าทางพันธุกรรม เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

11 Breeding Objective  Supplying ability?
Animal Breeding and Related areas Current Generation Selection Mating Next Generation Evaluation Breeding Objective  Supplying ability? Genetics Mathematics Statistics Computer Science Physiology Biology Biochemistry Veterinary Economics Marketing Administration Animal Husbandry


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google