งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพกับการ ปรับปรุงพันธุ์. Artificial Insemination (AI) การผสมเทียม Semen Collection Frozen Semen น้ำเชื้อแช่แข็ง Fresh Semen น้ำเชื้อสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพกับการ ปรับปรุงพันธุ์. Artificial Insemination (AI) การผสมเทียม Semen Collection Frozen Semen น้ำเชื้อแช่แข็ง Fresh Semen น้ำเชื้อสด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพกับการ ปรับปรุงพันธุ์

2 Artificial Insemination (AI) การผสมเทียม Semen Collection Frozen Semen น้ำเชื้อแช่แข็ง Fresh Semen น้ำเชื้อสด Insemination Freezing เก็บน้ำเชื้อจากเพศผู้จากนั้นนำน้ำเชื้อสดหรือน้ำเชื้อ แช่แข็ง นำมามาผสมให้กับสัตว์เพศเมียในระยะเวลาที่ เหมาะสมเพื่อให้เกิดมีการปฏิสนธิระหว่างเซลสืบพันธุ์ Natural Mating

3 Estrus Synchronization การจัดการด้านฮอร์โมนกับกลุ่มของสัตว์ เพศเมีย เพื่อให้สัตว์เพศเมียเหล่านั้นแสดง อาการเป็นสัดหรือมีความพร้อมสำหรับการ ผสมพันธุ์พร้อมๆ กัน หรือในเวลาใกล้เคียงกัน Jan 20Jan 30Feb 10 Feb 20

4 Superovulation การจัดการด้านฮอร์โมนกับ สัตว์เพศเมีย เพื่อให้สัตว์เพศเมีย เหล่านั้นผลิตไข่ที่สมบูรณ์และตก ไข่ออกมามากกว่าปกติ 1 egg / 1 cycle normal ovulation superovulation Hormones n eggs/ 1 cycle

5 In Vitro Fertilization (IVF) การเก็บไข่ของสัตว์เพศเมียมาเพาะเลี้ยงและทำ ให้เกิดการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เพศผู้ที่ คัดเลือกในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง Egg Collection Elite Cow Laboratory Elite Bull Semen Collection Egg Sperm Fertilization ZygoteBlastocyst Embryo Development

6 Multiple Ovulation and Embryo Transfer (MOET) Superovulation Artificial Insemination Embryo Collection Recipient Female Egg Collection In Vitro Fertilization Fresh Embryo Donor Female Frozen Embryo Freezing ตัวเมีย ผู้ให้ ตัวเมีย ผู้รับ

7 Cloning เทคนิคในการผลิตสัตว์ที่มีพันธุกรรม เหมือนกัน (genetically identical individuals ) Unfertilized egg Scottish Blackhead ewe Finn Dorset ewe Organic cells Fusion Embryo Development Transfer

8 Marker Assisted Selection M (marker) locus B locus M B b m การคัดเลือกอัลลีลที่เฉพาะเจาะจงในมา ใช้เป็น genetic marker Genetic marker ยีนที่สามารถตรวจสอบได้ หรือชิ้นส่วนของ DNA ที่ใช้เป็นตัวแทนของอัล ลีลนั้น ๆ โดยจะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมติดกันอยู่

9 Gene Transfer Techniques DNA Transfer to Embryonic Stem Cells DNA Transfer to Primodial Germ Cells Retroviral Infection of Engineered DNA Pronuclear Microinjection of Engineered DNA Fertilized Egg Blastocyst Embryo Transgenic Animal เป็นการปลูกถ่ายยีนที่เฉพาะเจาจงจากสิ่งมีชีวิตตัว หนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกตัวหนึ่ง

10 Genetic Evaluation Technology เทคโนโลยีในการประมาณค่าทางพันธุกรรม v การประมาณองค์ประกอบความ แปรปรวน v วิธีการในการประมาณค่าทาง พันธุกรรม v แบบหุ่นในการประมาณค่าทาง พันธุกรรม v เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

11 Animal Breeding and Related areas Current GenerationSelectionMating Next Generation Evaluation Breeding Objective  Supplying ability? Physiology Biology Biochemistry Veterinary Genetics Mathematics Statistics Computer Science Economics Marketing Administration Animal Husbandry


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพกับการ ปรับปรุงพันธุ์. Artificial Insemination (AI) การผสมเทียม Semen Collection Frozen Semen น้ำเชื้อแช่แข็ง Fresh Semen น้ำเชื้อสด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google