งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้สึกว่าตนเองมีพรรคพวก มีความรู้สึกว่าได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้สึกว่าตนเองมีพรรคพวก มีความรู้สึกว่าได้รับการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้สึกว่าตนเองมีพรรคพวก มีความรู้สึกว่าได้รับการ ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ทำให้เกิดความเชื่อมั่นใน ตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ยัง ช่วยทำให้วัยรุ่นลดความเห็นแก่ตัว นึกถึงตัวเองน้อยลง รู้จักรับฟังความคิดเห็นของ ผู้อื่นรู้จักคล้อยตามผู้อื่นและที่สำคัญคือได้มีโอกาส ปรับปรุงนิสัยและบุคลิกของตนเอง ให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ

2 เพื่อนจะช่วยเพื่อนทำงานบางอย่างที่เราไม่สามารถทำ ให้เสร็จได้ด้วยตนเอง และบางครั้งการที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนในส่วนที่ตัวเองจะ ไปเพิ่มความภาคภูมิใจและมั่นใจ กับตนเอง จึงจะเห็นได้ชัดว่าเด็กวัยนี้พยายามทำหลายสิ่ง หลายอย่างให้เป็นที่ยอมรับจาก เพื่อนโดยการทำตามเพื่อน ส่วนการแสดงออกในเรื่องของแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า ทรง ผม ดนตรี รองเท้า ความคิด การใช้ภาษา และอื่นๆ ซึ่งมักจะแตกต่างออกไปตามยุกของ สังคม วัฒนธรรมและปรัชญา

3 ในขณะนั้นสิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการแสดงออกที่สำคัญของ วัยรุ่นคือ โทรศัพท์ ดนตรี การเต้นรำจังหวะแปลกๆ การเขียนโคลงกลอนหรือบันทึก เรื่องราวในไดอารี่ และอื่นๆ เป๋ลักษณะเฉพาะที่วัยรุ่นแสดงออกเกี่ยวกับความรัก ความรู้สึกต่างๆ ซึ่งการแสดงออก ของวัยรุ่นจะแปรเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่เรา สามารถแบ่งความสำคัญ ของการคบเพื่อน ชีวิตสังคมของวัยรุ่น วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากเป็นอิสระเป็น ผู้ใหญ่ ดังนั้นสังคมของ วัยรุ่นจึงขยายวงกว้างออกไปในแนวของการเป็นผู้ใหญ่มาก ขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็เป็น การเรียนรู้ของเด็กไปด้วย

4 วัยนี้จะเริ่มห่างพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ ไปสนิทสนมกลุ่มเพื่อน และใช้เวลากลับเพื่อนมาก เพื่อเอกลักษณ์ตนเอง แสวงหาการยอมนับจากผู้อื่น ฝึก ทักษะสังคมและสนุกสนานกับ สังคมเพื่อน วัยรุ่นอาจมองพ่อแม่ไม่ดี เหมือนตอนเมื่อเขายังเด็ก อาจ พูดถึงความบกพร่องของ พ่อแม่หรือครูอาจารย์ และแสดงออกอย่างไม่สุภาพเรียบร้อย วัยรุ่นจะเรียนรู้พฤติกรรมจากเพื่อนๆอย่างมาก เกิดเป็น ค่านิยม ทัศนคติ แนวปฏิบัติ จนเกิดเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมใหม่ๆขึ้นได้มากมาย

5 พัฒนาการทางเพศ จะแสดงออกเป็น เอกลักษณ์ทางเพศ และความสนใจทางเพศ ซึ่งเกิดอารมณ์เพศ ในวัยนี้บางคนจะมีมากและควบคุมได้น้อย เกิดปัญหาทางเพศขึ้นได้ ปัญหาทางเพศในวัยรุ่น ในปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นเกิดปัญหาทางเพศขึ้นมาก เนื่องจากสาพสังคมสิ่งแวดล้อม มีการกระตุ้นยั่วยุในเรื่องเพศอย่างมาก วันรุ่นส่วนใหญ่จะได้ ข้อมูลจากสื่อที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่เป็นปัญหาดังนี้

6 1. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 2. การมีเพื่อนต่างเพศอย่างไม่เหมาะสมในวัยเรียน 3. การมีเพศสัมพันธ์กันในวัยรุ่น 4. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 5. การทำแท้ง 6. การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการทางเพศ 7. การเกิดโรคติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ 8. การแต่งงานในวัยรุ่น 9. การมีบุตรในวัยรุ่น 10. การมีปัญหาทางครอบครัวในวัยรุ่น

7 การเรียนรู้ในวัยรุ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและ ครอบครัว วัยรุ่นเป็นวัยที่เหมาะสมในการเรียนรู้เรื่องเพศและ ครอบครัว เนื่องจากมีความพร้อม ทางจิตใจมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้ มีความพร้อมทาง ร่างกายเนื่องจากเขาได้เห็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองและมีความพร้อมทาง สังคม เนื่องจากเขาได้มีโอกาส พบปะมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามตามปกติอยู่แล้ว การ เรียนรู้เรื่องเพศและครอบครัว มีเนื้อหาที่วันรุ่นควรเรียนรู้ ดังนี้

8 1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย และจิตใจสังคมในวัยรุ่น 2. การคบเพื่อนต่างเพศ 3. การเลือกคบแฟน 4. การเลือกคุ่ครอง 5. การแต่งการและชีวิตครอบครัว 6. เพศสัมพันธ์และปฏิกิริยาตอบสนองทางเพศ 7. การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด

9 8. การตั้งครรภ์ 9. การแท้งบุตร 10. การคลอดบุตร 11. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 12. ความผิดปกติทางเพศที่พบได้บ่อย 13. รักร่วมเพศ 14. การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง 15. การป้องกันปัญหาทางเพศในวัยรุ่นสำหรับตนเอง


ดาวน์โหลด ppt ในช่วงของวัยรุ่น การคบเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น อย่างยิ่งสำหรับชีวิต เพราะ การมีเพื่อนจะช่วยให้วัยรุ่นมีความรู้สึกว่าตนเองมีพรรคพวก มีความรู้สึกว่าได้รับการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google