งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มัธยมศึกษาตอนต้น.  Biology = Bios ( สิ่งชีวิต ) + Logos ( การมีเหตุผลหรือความคิดหรือ วิทยาศาสตร์ )  ชีววิทยา (Biology) = การศึกษา ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มัธยมศึกษาตอนต้น.  Biology = Bios ( สิ่งชีวิต ) + Logos ( การมีเหตุผลหรือความคิดหรือ วิทยาศาสตร์ )  ชีววิทยา (Biology) = การศึกษา ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มัธยมศึกษาตอนต้น

2  Biology = Bios ( สิ่งชีวิต ) + Logos ( การมีเหตุผลหรือความคิดหรือ วิทยาศาสตร์ )  ชีววิทยา (Biology) = การศึกษา ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

3 1. มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง - เข้าใจถิ่นที่อยู่มนุษย์ในสิ่งแวดล้อมโลก การ อยู่ร่วมกันของมนุษย์กับพวกจุลชีพต่างๆ และ ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆใน โลกนี้ 2. มนุษย์เลือกวิถีการดำรงชีวิตและดูแลสุขภาพ ของตน - เข้าใจกลไกพื้นฐานและผลของการกิน การ นอน การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ และ กิจกรรมทั่วไป เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด มาใช้ในการดำรงชีวิตของตนเอง

4 3. มนุษย์มีอาการเจ็บป่วย - บอกสภาพปกติและสภาพเจ็บป่วยของ ร่างกาย - เข้าใจกลไกในร่างกายในภาวะที่มี สุขภาพดีและภาวะเจ็บป่วย สามารถ ตัดสินใจเข้ารับการรักษา 4. ยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี ความซับซ้อนมาก - เข้าใจเกี่ยวกับการคัดยีน การตัดต่อยีน ว่ามีโทษหรือประโยชน์อย่างไร หาก นำมาใช้

5 5. ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมนุษย์เป็นผู้ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง - ช่วยให้สามารถติดตามข่าวสารจาก สื่อต่างๆรวมทั้งสามารถช่วยสิ่งมีชีวิต อื่นๆได้ด้วย 6. สามารถเลือกอาชีพได้

6 สมบัติของสิ่งมีชีวิตใช้ในการดำรงชีพในแต่ ละวัน 1. ความมีระเบียบแบบแผน (order) - สมองที่มีการจัดระเบียบแบบแผนที่ แน่นอนทำให้มนุษย์สามารถอ่าน เขียน และ เข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนได้ 2. การปรับตัว (adaptation) - เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อม ต่างๆได้อย่างเหมาะ

7 - เพื่อการเจริญ การสืบพันธ์เพื่อให้โอกาสมี ลูกหลานต่อไป - ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection) สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ใช้ดำรงชีวิตนั้นๆ มากขึ้นเรียกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นได้มี “ การ ปรับตัว ” ให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อม 3. เมแทบอลิซึม (metabolism) - กระบวนการสลายโมเลกุลของสารอาหาร เพื่อให้ได้พลังงานและหน่วยย่อยของชีว โมเลกุล รวมทั้งการสร้างสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ และการขับของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

8 4. ภาวะธำรงดุล (homeostasis) - กลไกการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายใน ร่างกายให้คงที่ 5. การเคลื่อนไหว (movement) - เพ่อการอยู่รอด 6. การตอบสนองต่อสิ่งเร้า (responsiveness) - เพื่อสามารถดำรงชีวิตรอดได้ อาจเกิด ทันทีทันใด หรือค่อยเป็นค่อยไป และ เปลี่ยนไปตามฤดูกาล - ตอบสนองได้ทั้งสิ่งเร้าภายนอกและภายใน ร่างกาย

9 สมบัติของสิ่งมีชีวิตเพื่อการดำรงพันธุ์ 7. การสืบพันธุ์ (reproduction) - เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ มี 2 แบบ คือ การสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ และ กรสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 8. การเจริญ (development) - กระบวนการที่มีทั้งการเติบโตและการ เปลี่ยนแปลงของเซลล์ 9. การสืบทอดทางพันธุกรรม (heritability) - ผ่านทางหน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่า “ ยีน ” (gene) ซึงประกอบด้วยสารพันธุกรรมที่เรียกว่า DNA อยู่ภายใน chromosome

10

11

12 10. วิวัฒนาการ (evolution) - กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน ประชากรของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นบรรพบุรุษ ที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะ เวลานานและคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวัน สิ้นสุด - กระบวนการที่สภาพแวดล้อมทาง ธรรมชาติทำหน้าที่คัดเลือกสิ่งมีชีวิตมี ลักษณะเหมาะสมให้ดำรงคงอยู่ได้ เรียกว่า “ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ” โดย ชาร์ล ดาร์วิน (charles Darwin) “ บิดาแห่งวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ”

13

14

15 - ศึกษาความจริงและปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นใน สิ่งมีชีวิตโดยใช้หลักวิธีการศึกษาทาง วิทยาศาสตร์ มี 2 แบบ คือ 1) วิทยาศาสตร์การค้นพบ (discovery science) - เป็นการค้นหาความจริงจากการสังเกต ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่าง ละเอียดรอบคอบแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อหาความ จริงของปรากฎการณ์นั้นๆ จากข้อมูลที่สังเกต ได้ ทำให้ได้ข้อสรุปที่เป็นความจริงได้

16 2) วิทยาศาสตร์การตั้งสมมติฐาน (hypothetical deductive science) - scientific method เป็นวิธีการที่มี การตั้งสมมติฐานที่น่าจะเป็นคำอธิบาย ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดำเนินการพิ สูจณ์สมมติฐานที่ตั้งไว้ตามลำดับ ประกอบด้วย 1) กำหนดขอบเขตของคำถาม (question) หรือกำหนดปัญหา (problem) ที่สนใจ 2) ตั้งสมมติฐาน (hypothesis) ทำนาย ผล (prediction)

17 3) วางแผนการทดลอง (experimental design) 4) วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) เพื่อหาข้อสรุป (conclusion) ถ้าผล การทดลองที่ได้ไม่เป็นไปตาม สมมติฐาน ต้องตั้งสมมติฐานใหม่และ ทำการทดลองใหม่

18

19 - เทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ 1) สิ่งมีชีวิต 2) กระบวนการผลิต 3) ผลิตภัณฑ์

20 1. สมบัติของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการดำรงชีวิต ประจำวันมีอะไรบ้าง 2. สมบัติของสิ่งมีชีวิตในการดำรงเผ่าพันธุ์มี อะไรบ้าง 3. ปัจจัยหลักที่เป็นสาเหตุในการเกิดวิวัฒนาการ คืออะไร 4. อธิบายความหมายของการศึกษาชีววิทยาทั้ง 2 แบบ


ดาวน์โหลด ppt มัธยมศึกษาตอนต้น.  Biology = Bios ( สิ่งชีวิต ) + Logos ( การมีเหตุผลหรือความคิดหรือ วิทยาศาสตร์ )  ชีววิทยา (Biology) = การศึกษา ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google