งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธุศาสตร์ปริมาณ (quantitative genetics) จุดประสงค์ 1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ 2. เข้าใจความหมายและสามารถคำนวณหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธุศาสตร์ปริมาณ (quantitative genetics) จุดประสงค์ 1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ 2. เข้าใจความหมายและสามารถคำนวณหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธุศาสตร์ปริมาณ (quantitative genetics) จุดประสงค์ 1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ 2. เข้าใจความหมายและสามารถคำนวณหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้ได้ ค่าเฉลี่ยของประชากร ค่า Genotypic value ค่าอิทธิพลเฉลี่ยของยีน ค่าการผสมพันธุ์ (BV) ค่าเบี่ยงเบนจากค่ากึ่งกลาง (dominance deviation) ค่าความแปรปรวน

2 ลักษณะปริมาณ (quantitative traits) ตัวบ่งชี้ลักษณะคุณภาพลักษณะปริมาณ จำนวน loci ที่ เกี่ยวข้อง 1 หรือ 2 loci > 2 loci อิทธิพลจาก สวล. ไม่มี - มีน้อยมีน้อย – มาก Variation of phenotypes ไม่ต่อเนื่อง (discontinuou s) ต่อเนื่อง (continuous) คุณลักษณะของ phenotypes จัดเป็นกลุ่มได้ชั่ง ตวง วัด Mathematical toolsProbability theory สัดส่วน, ความถี่, % Probability + Variational statistics ตัวอย่างการมีสีขน การมีเขา ลักษณะมรณะ ปริมาณนม น้ำหนัก ความสูง ADG, FCR Litter size ปริมาณไข่

3 ค่าเฉลี่ยประชากร (population mean,  )  = p 2 (G AA ) + 2pq(G Aa ) + q 2 (G aa )..1 = a(p – q) + 2pqd..2 กรณีหลาย loci =  a(p – q) + 2  pqd..3 ค่าจริง ค่าที่แสดงในรูปความห่างจาก จุดกึ่งกลาง

4 ตัวอย่าง 1. Genotype aa Aa AA Genotypic value ( น้ำนม )2 7 8 ถ้า q=0.2 จงหา  ว่ามีค่าจริงเท่าใด ? และอยู่ห่างจาก mid-point เท่าใด ? และ  ที่ได้อยู่ห่างจาก aa, Aa เท่าใด ?

5 ค่าอิทธิพลเฉลี่ยของยีน (Average effect) คือค่าเฉลี่ยอิทธิพลของยีนใดๆ (A, a) ที่มีต่อ phenotype แสดงได้ใน 2 รูปแบบ  ค่าที่แสดงว่าอยู่ห่างจากจุด กึ่งกลาง  ค่าที่บอกว่าอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ย ของประชากร (  ) มากน้อยเพียงใด

6 ค่าที่แสดงว่าอยู่ห่างจากจุด กึ่งกลาง Average effect of A = pa + qd Average effect of a = - qa+pd ค่าที่แสดงในรูปของค่าที่ห่าง จาก  (  1 ) Average effect of gene A (  1 ):  1 = q[a+d(q-p)]..4 และ Average effect of gene a (  2 ):  2 = -p[a+d(q-p)]..5

7 Average effect of gene substitution (  ) :  1 -  2 =  จะได้  = a+d(q-p)..6 และสามารถแสดง  1 ในรูป  ได้ดังนี้ เมื่อ  1 = q[a+d(q- p)] = q ..7 และ  2 = -p ..8

8 Type of gamet e Values and Freq. Average effect of gene ห่างจุด กึ่งกลาง Populatio n mean Average effect of gene ห่าง  AA Aa aa a d -a Ap qpa+qda(p- q)+2pqd q[a+d(q-p)] =  1 a p q -qa+pda(p- q)+2pqd -p[a+d(q- p)] =  2

9 ค่าการผสมพันธุ์ (Breeding value; BV)/Additive value BV ของสัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง หมายถึงผลรวมของ ค่าเฉลี่ยอิทธิพลของยีนของสัตว์ ตัวนั้น Genotype BV AA2  1 = 2q  Aa  1 +  2 = (q-p)  aa2  2 = - 2p  กรณี 1 locus ที่มี 2 alleles; A, a

10 อาจจะแสดงในรูปค่าเป็นหน่วยของ มันโดยตรง (absolute value) ก็ ได้ แต่ส่วนใหญ่จะแสดงในรูปของ ค่าที่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยประชากร ดังนั้นเมื่อกล่าวถึง BV ของสัตว์ตัว หนึ่ง ต้องระบุค่าเฉลี่ยของประชากร ด้วยเสมอ เมื่อ BV บ่งบอกคุณค่าพันธุกรรม ที่ถูกถ่ายทอดจากพ่อ - แม่สู่ลูก ดังนั้น ค่า expected BV ของสัตว์ ตัวใดๆ = ค่าเฉลี่ย BV พ่อและแม่ BV o = ½ (BV s + BV d )

11

12

13

14 Dominance deviation จาก G = A + D  D= G – A Genotypic value ของ AA ในรูปที่ ห่างจากจุด mid-point คือ +a แต่ถ้าจะให้อยู่ในรูปว่าเบี่ยงเบน ออกจาก population mean เท่าไร จะได้...

15 จะได้ = a – pop. mean = a – [a(p- q)+2pqd] = a(1-p+q) – 2pqd = 2qa – 2pqd Genotypic value AA; G AA = 2q(a – pd) หรืออาจแสดงในรูปค่า  เช่นเดียวกับค่า BV ได้ โดยการ แทนค่า +a ด้วย  เมื่อ  = a + d(q-p) a=  - d(q-p)

16 แทนค่า a ในสมการ G AA  G AA = 2q[  -d(q-p) –pd] = 2q[  -dq+dp –pd] = 2q(  -dq)  Dominance dev. ของ AA จาก  คือ D AA = G AA – BV AA = 2q(  -dq) – 2q  = 2q  -2q 2 d- 2q  = -2q 2 d

17 และทำนองเดียวกัน Dominance deviation ของ Aa; D Aa = 2pqd Dominance deviation ของ aa; D aa = -2p 2 d จะเห็นว่า dominance deviation เกี่ยวข้องกับ d, ถ้า d = 0 แล้ว dominance deviation ของทุก genotype = 0 = pop mean = mid-point

18 Genotype AAAaaa Frequenc y p2p2 2pqq2q2 Values+ad-a แสดงในรูปที่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย ของประชากร : Genotypi c value 2q(a- pd) 2q(  - qd) a(q- p)+d(1- 2pq) (q- p)  +2pq d - 2p(a+q d) - 2p(  +p d) Breeding value 2q  (q-p)  -2p  Dominan ce deviation -2q 2 d2pqd-2p 2 d

19 Ex3: จาก Ex.1 จงคำนวณหา Population mean (  ), Genotypic value (G), Breeding value (A) และ Dominance deviation (D) เมื่อ q = 0.2 q=0.2:  =? AA Aa aa Freq Genotypic value (G) Breeding value (A) Dominance dev.(D)

20  = a(p – q) + 2pqd = 2.44 G AA = 2q(a-pd)= G Aa = a(q-p)+d(1-2pq)= G aa = -2p(a+qd) = BV AA = 2q  = D AA = -2q2d=

21 Interaction deviation (epistatic deviation) G = A+D+I ค่าเฉลี่ยของการเบี่ยงเบนของทุก genotypes = 0 เมื่อแสดงค่าในรูปของ deviation จาก pop mean Interaction deviation ขึ้นอยู่กับ gene freq ใน ประชากร เช่นเดียวกับ G, A และ D

22 ความแปรปรวน (Variance) P = G + E  2 P =  2 G +  2 E  2 =  (X i - µ) 2 N Variance component ค่าที่มา ของ variance Phenotypic;  2 P Phenotypic value Genotypic;  2 G Genotypic value Additive;  2 A Breeding value Dominance;  2 D Dominance deviation Interaction;  2 I Interaction deviation Environmental;  2 E Environmental deviation

23  2 P =  2 G +  2 E ถ้าใช้สัตว์ที่ genotype เหมือนกัน : variance ที่เกิดขึ้น คือ  2 E ถ้าเลี้ยงสัตว์ที่ genotype หลากหลาย : variance ที่ เกิดขึ้นคือ  2 G +  2 E  ความแตกต่างของสองกลุ่มนี้คือ  2 G

24 Ex: ไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำฝูง หนึ่งรวบรวมมาจากหลายจังหวัด (mixed genotype), อีกฝูงเป็น F1 ที่ เกิดจากผสมข้ามของฝูงเลือดชิด 3 สาย ( สมมติ  2 E ของทุก genotype มี ค่าเท่ากัน ) Populationcomponents observed variance ฝูง mixed genotype=  2 G +  2 E = 0.37 ฝูง uniform =  2 E = 0.19 ผลต่าง =  2 G = 0.18   2 G /  2 P = 0.18/0.37 = 49%  49% ของ  2 P เกิดจากอิทธิพลของ genetic

25 Genetic components of variance  2 G =  2 A +  2 D +  2 I สาเหตุหลักที่ทำให้ญาติพี่น้องคล้ายคลึง กันหรือลูกๆ คล้ายพ่อแม่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ และนิยมแยก  2 A ออกจาก non- additive variance (  2 D +  2 I )  2 A /  2 P = heritability (h 2 ) หรือ อัตราพันธุกรรม

26 Additive & Dominance variance mean of BV & Dominance dev = 0 = pop mean  Variance = value 2  2 A =  (BV 2 x freq ของแต่ละ genotype) = 4p 2 q 2  2 + 2pq(q-p) 2  2 +4p 2 q 2  2 = 2pq  2 (2pq+q 2 - 2pq+p 2 +2pq) = 2pq  2 (p 2 +2pq+q 2 ) = 2pq  2 = 2pq[a+d(q-p)] 2 d = 0; = 2pqa 2 d = a; = 8pq 3 a 2

27 และในทำนองเดียวกัน  2 D = d 2 (4q 4 p 2 + 8p 3 q 3 + 4p 4 q 2 ) = 4p 2 q 2 d 2 (q 2 +2pq+p 2 ) = (2pqd) 2 และไม่ว่า degree of dominance จะเท่าใด ก็ตาม ถ้า p=q=0.5 ซึ่ง อาจเกิดได้ในประชากรที่ผสมข้ามระหว่าง สายพันธุ์ที่มีเลือดชิดสูง  2 A = ½ a 2  2 D = ¼ d 2  Total genetic variance;  2 G =  2 A +  2 D = 2pq[a+d(q-p)] 2 + [2pqd] 2

28 Ex: จากตัวอย่างเดิม q=0.2, a=3, d=2 และถ้า q = 0.5 และ 0.8 จะได้  2 G ?  2 G = 2pq[a+d(q-p)] 2 + [2pqd] 2 = 2*0.8*0.2(1.8) 2 +(2*0.8*0.2*2) 2 = 1.0368 + 0.4096 q=0.2q=0.5 q=0.8  2 G 1.4464  2 A 1.0368  2 D 0.4096

29  2 A ไม่ได้เกิดจากยีนที่แสดงอิทธิพลแบบ additive เท่านั้น แต่รวมถึง dominance & epistasis ด้วย เพียงแต่ว่า ถ้าพบว่า  2 G =  2 A เราจึงสรุปได้ว่ายีนนั้นไม่ได้แสดง แบบ dominance หรือ epistasis เมื่อมีหลาย loci เข้ามาเกี่ยวข้อง  2 A ได้ จากการบวกกันของ  2 A ในแต่ละ locus เช่นเดียวกับ  2 D และเมื่อมีมากกว่า 1 locus เข้ามาเกี่ยวข้อง จะเกิด  2 I ขึ้น

30 Interaction variance (  2 I )  2 I =  2 AA +  2 AD +  2 DD + … additive x additive variance dominance x dominance variance additive x dominance variance ในทางปฏิบัติ  2 I ได้ถูกรวมเข้ากับ  2 D และเรียกรวมว่า non-additive genetic variance

31 Environment variance (  2 E ) ความแปรปรวนทุกอย่างที่เป็น non- genetic variance ขนาด  2 E ขึ้นอยู่กับชนิดของ trait และ species ของสัตว์ ถือว่าเป็นแหล่งของความผิดพลาดในการ ประเมินหา  2 G  เราจึงต้องพยายามลดลงให้มากที่สุด อาหารและสภาพอากาศคือแหล่ง  2 E ดังนั้น ในการศษ. หา  2 E ต้องจัดการให้สัตว์ทุกตัวได้รับ เหมือนกัน อิทธิพลจากแม่ (maternal effect) ก็เป็น อีกแหล่งหนึ่งของ  2 E


ดาวน์โหลด ppt พันธุศาสตร์ปริมาณ (quantitative genetics) จุดประสงค์ 1. เข้าใจความแตกต่างระหว่างลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ 2. เข้าใจความหมายและสามารถคำนวณหาค่าต่างๆ ต่อไปนี้ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google