งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

015221 Animal Science and Technology ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ พรรณวดี โสพรรณรัตน์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "015221 Animal Science and Technology ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ พรรณวดี โสพรรณรัตน์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 015221 Animal Science and Technology ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ พรรณวดี โสพรรณรัตน์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Email: agrpds@ku.ac.thagrpds@ku.ac.th Homepage http://pirun.ku.ac.th/~agrpds/ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding) หลักวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

2 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สมชัย จันทร์สว่าง Understanding Animal Breeding. R.M. Bourdon Animal Science and Industry. Merle Cunningham and Duane Acker. Modern Livestock & Poultry Production. James R. Gillespie. หนังสืออ่านประกอบ

3 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุง พันธุ์สัตว์ บทที่ 2 การถ่ายทอดทาง พันธุกรรม บทที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์ บทที่ 3 การคัดเลือกและระบบ การผสมพันธุ์

4 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Introduction to Animal Breeding)

5 แนวโน้มของความต้องการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ของประชากรโลก แนวโน้มของความต้องการบริโภค ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ของประชากรโลก ประชากรมนุษย์ ( จำนวน และ ความมั่งมี ) ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ( เนื้อ, นม, ไข่, ขน, หนัง, เขา, ไขมัน, กีฬา, ฯลฯ ) การผลิตสัตว์ ( โค, สุกร, แพะ, แกะ, สัตว์ปีก, ม้า, ฯลฯ ) ความต้องการตามธรรมชาติ ความปรารถนา

6 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ (Manager) ผู้ประกอบการ (Manager) ทรัพยากร (Resources) ทรัพยากร (Resources) สัตว์ (Animals) สัตว์ (Animals) นโยบายรัฐบาล ชุมชน / สังคม ระบบเศรษฐกิจ การจัดการ

7 พันธุกรรม อาหาร การจัดการ ลดต้นทุนการประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

8 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เป็นการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุง พันธุกรรมของตัวสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ สัตว์ Animal Breeding พันธุศาสตร์เบื้องต้น พันธุศาสตร์ประชากร Simple (Mendelian) Genetics & Population Genetics พันธุศาสตร์ปริมาณ Quantitative Genetics พันธุศาสตร์โมเลกุล Molecular Genetics

9 เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของ ตัวสัตว์ เพื่อให้ได้สัตว์รุ่นลูก ( โดยเฉลี่ย ) มี ลักษณะที่พึงประสงค์ “ ดีกว่า ” ค่าเฉลี่ยของ สัตว์รุ่นพ่อ - แม่ แม่ พ่อ ลูกตัวเมีย ทดแทนฝูง

10 ข้อควรพิจารณาในการพัฒนาพันธุกรรมของสัตว์ ต้องการสัตว์ที่มีลักษณะอย่างไร ? “No best animal for all situations.” ลักษณะนั้น ๆ มีความสำคัญอย่างไร ? ลักษณะนั้น ๆ วัดค่าได้หรือไม่ อย่างไร ? การแสดงออกของลักษณะนั้น ๆ สัมพันธ์กับ การแสดงออก ของลักษณะอื่น ๆ หรือไม่ อย่างไร ? การแสดงออกชองลักษณะนั้น ๆ เป็นผลมา จากอิทธิพล ทางพันธุกรรมเพียงไร ?

11 การ คัดเลือก วางแผนการ ปรับปรุงพันธุ์ ผสม พันธุ์ ประเมินค่าทาง พันธุกรรม วัตถุประสงค์ของการ ปรับปรุงพันธุ์ ขั้นตอนในการปรับปรุง พันธุ์สัตว์

12 Trait ลักษณะที่สังเกตได้ Phenotype ( ลักษณะปรากฏ ) ประเภทหรือระดับการแสดงออก ลักษณะใดๆ ของสัตว์ ศัพท์เบื้องต้นทางการปรับปรุงพันธุ์ที่ควรทราบ Genotype รูปแบบของยีนหรือ รูปแบบทางพันธุกรรม Environmental effects อิทธิพลจาก ปัจจัยภายนอกอื่นที่ ไม่ใช่พันธุกรรมที่มีต่อสมรรถภาพในการ แสดงออกซึ่งลักษณะใดๆ ของสัตว์แต่ละตัว สีขน น้ำหนักแรก เกิด ขาว ดำ น้ำตาล 25, 30, 32 กก.

13 P = G + E Phenotype = Genotype + Environmental Effects ลักษณะปรากฎ = รูปแบบทางพันธุกรรม + อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม P = G + E + G x E Phenotype = Genotype + Environmental Effects + Genotype by environment interactions ( ปฏิกิริยาร่วมระหว่างยีนกับ สิ่งแวดล้อม )

14

15

16 Breeding Objectives and Industry Structure Elite Breeders Multipliers End Users (commercial producers) Germ Plasm seedstock

17 จะปรับปรุงประชากรสัตว์ได้อย่างไร การคัดเลือกตามธรรมชาติ (Natural selection)- การคัดเลือกโดยมนุษย์ (Artificial selection) การคัดเลือก (Selection): กระบวนการใน การกำหนดให้สัตว์ตัวไหนที่จะมี โอกาสได้ขยายพันธุ์ ( เป็นพ่อหรือ แม่ ) จะให้ลูกจำนวนกี่ตัว และ กำหนดระยะเวลาที่จะอยู่เป็นพ่อ หรือแม่พันธุ์ ลักษณะปรากฏ ความสามารถทาง พันธุกรรม

18 ระบบการผสมพันธุ์ (Mating systems) Close breeding (mating relative) Outbreeding (mating non-relative) Inbreeding Line breeding Crossbreeding Outcrossing Backcrossing Topcrossing Grading up

19 เครื่องมือพื้นฐานที่สำคัญสำหรับนัก ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง พันธุกรรมคือ การคัดเลือก การผสมพันธุ์


ดาวน์โหลด ppt 015221 Animal Science and Technology ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ พรรณวดี โสพรรณรัตน์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google