งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา

2 ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุม โดยกรดนิวคลีอิกชนิด DNA หรือ RNA ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง ไปยังรุ่นต่อๆ ไป โดยอาศัยเซลล์ สืบพันธุ์หรือเซลล์ชนิดอื่นๆ เป็น สื่อกลางในการถ่ายทอด

3 1. ลักษณะที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous variation) เป็นลักษณะ พันธุกรรมที่ 2. ลักษณะที่มีความแปรผันต่อเนื่อง (Continuous variation) เป็นลักษณะทาง พันธุกรรมที่

4 - แยกความแตกต่างกันได้อย่าง เด่นชัด - มักถูกควบคุมด้วยยีนน้อยคู่ - มักเกี่ยวข้องกับทางด้านคุณภาพ (Qualitative trait)

5 - ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ อย่างเด่นชัด - มักถูกควบคุมด้วยยีนหลายคู่ (Polygenes or Multiple genes) - มักเกี่ยวข้องกับทางด้านปริมาณ (Qrantitative trait)

6 เกิดในปี ค. ศ.1822 เป็นบาทหลวง ชาวออสเตรีย และใน ขณะเดียวกันเขาก็เป็นอาจารย์ สอนหนังสือให้แก่นักเรียน เมน เดลมีความสนใจศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ ด้าน พันธุศาสตร์ เขาได้ใช้สถานที่ ภายในบริเวณวัดเพื่อทำการ ทดลองการรวบรวมต้นถั่ว หลายๆพันธุ์นำมาผสมกัน หลายๆวิธี

7  1. เมนเดล ผสมต้นถั่วลันเตาจนได้ พันธุ์บริสุทธิ์ทั้ง พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์  2. เมนเดล นำต้นถั่วพันธุ์สูงเป็นพ่อ พันธุ์ หรือแม่พันธุ์ มาผสมกับต้น ถั่วพันธุ์เตี้ยซึ่งเป็นแม่พันธุ์หรือพ่อ พันธุ์ เป็นการผสมข้ามต้นต่าง ลักษณะ  3. เมนเดล นำต้นถั่วรุ่นที่สอง (F2) มาผสมพันธุ์กันเอง

8

9  1. ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมความสูง ของต้นถั่วมีลักษณะเด่น คือ ลักษณะลำต้น สูงกับลักษณะด้อย คือ ลักษณะลำต้นเตี้ย ลักษณะทางพันธุกรรมของพ่อจะอยู่ใน ละอองเกสรตัวผู้ ของแม่จะอยู่ในรังไข่ ลักษณะพันธุกรรมจึงถ่ายทอดถึงลูกหลานได้  2. ลักษณะเด่นจะข่มลักษณะด้อยในรุ่นลูก (F1) จึงพบรุ่นลูกมีลักษณะเด่นหมด ทั้งนี้ ภายในข้อจำกัดพ่อและแม่ ต้องเป็นพันธุ์เด่น แท้และด้อยแท้  3. ในชั่วรุ่นหลาน (F2) โดยปล่อยให้รุ่นลูก (F1) ผสมพันธุ์กันเองจะได้ลักษณะเด่นต่อ ลักษณะด้อยในอัตราส่วน 3 : 1

10  กฎข้อที่ 1 กฎแห่งการแยกตัว ( law of segregation) กล่าวว่า สิ่งที่ควบคุม ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมี อยู่เป็นคู่ๆ แต่ ละคู่แยกจากกันในระหว่าง การสร้าง เซลล์พืชสืบพันธุ์  กฎข้อที่ 2 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่าง อิสระ กล่าวว่า ในเซลล์สืบพันธุ์จะมีการ รวมกลุ่มของหน่วยพันธุกรรมของ ลักษณะต่าง ๆ การรวมกลุ่มเหล่านี้ เป็นไปอย่างอิสระ จึงทำให้เราสามารถ ทำนายผลที่เกิดขึ้นในรุ่นลูก และรุ่น หลานได้

11  เมื่อพิจารณาการถ่ายทอดลักษณะของ ถั่วลันเตาทีละลักษณะ เช่น ลักษณะสี ของเมล็ด เมนเดลให้สัญลักษณ์ Y แทน ลักษณะเมล็ดสีเหลือง และ y แทน ลักษณะเมล็ดสีเขียว

12  เมื่อพิจารณาการ ถ่ายทอดลักษณะ ของถั่วลันเตาทีละ ลักษณะ 2 ลักษณะขึ้นไป เช่น ลักษณะสีของ เมล็ด และลักษณะ รูปร่างของเมล็ด เมนเดลให้ สัญลักษณ์ของ ลักษณะรูปร่าง เมล็ดกลม R และ ลักษณะรูปร่าง เมล็ดขรุขระ r

13 1. เซลล์สืบพันธุ์ (Gamete or Sex cell) หมายถึง ไข่ (Egg) หรือ สเปิร์ม ( Sperm) 2. ลักษณะเด่น (Dominance) หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏ ออกมาในรุ่นลูกหรือรุ่นต่อ ๆ ไปเสมอ 3. ลักษณะด้อย (Recessive) หมายถึง ลักษณะที่ไม่มี โอกาสปรากฏในรุ่นต่อไป

14 4. ยีน (Gene) หมายถึง หน่วยควบคุม ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเป็น สารเคมีจำพวก กรดนิวคลีอิก โดยเฉพาะ ชนิด DNA จะพบ มากที่สุด ชนิด RNA 5. โฮโมโลกัสยีน (Homologous gene) หมายถึง ยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน เช่น TT, tt, AA, bb 6. เฮเทอโรไซกัสยีน (Heterozygous gene) หมายถึง ยีนที่ต่างกันอยู่ด้วยกัน เช่น Tt, Aa, Bb

15 7. จีโนไทป์ (Genotype) หมายถึง ลักษณะ หรือแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะ 8. ฟีโนไทป์ (Phenotype) หมายถึง ลักษณะ ของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏออกมาเนื่องจากการ แสดงออกของยีนและอิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม

16 9. โฮโมโลกัสโครโมโซม (Homologous chromosome) หมายถึง โครโมโซมที่เป็นคู่กัน มีขนาดและรูปร่างภายนอกเหมือนกัน 10. โฮโมไซกัสโครโมโซม (Homozygous chromosome) หมายถึง โครโมโซมที่เป็นโฮ โมโลกัสกัน และมียีนที่เป็นโฮโมไซกัสกัน อย่าง น้อย 1 คู่


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google