งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการถ่ายทอดลูกหลานของแมลง Brood Producing Behaviors in Insects

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการถ่ายทอดลูกหลานของแมลง Brood Producing Behaviors in Insects"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการถ่ายทอดลูกหลานของแมลง Brood Producing Behaviors in Insects

2 การสืบพันธุ์ การเพิ่มจำนวนลูกหลานที่มีลักษณะเหมือนเดิมโดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ล้มหายตายจากไป ทำให้สิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่ในโลกได้โดยไม่สูญพันธุ์ไป Brood Producing Behaviors in Insects

3 การสืบพันธุ์มี 2 วิธี Asexual reproduction Sexual reproduction
ภาพที่1 แสดง sexual ใน Graphocephala coccinea ที่มา : นิรนาม (2549) ภาพที่2 แสดง asexual ใน aphid ที่มา : Peter and Bryant (ม.ป.ป.) Brood Producing Behaviors in Insects

4 Sexual reproduction เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเพศโดยที่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียแล้วผสมกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ซึ่งมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ Egg + Sperm Zygote Brood Producing Behaviors in Insects

5 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ ภาพที่ 1 แสดงการสร้างเซลสืบพันธุ์เพศผู้ ที่มา : นิรนาม(ม.ป.ป) Brood Producing Behaviors in Insects

6 ภาพที่ 2 แสดงการสร้างเซลล์ไข่
การสร้างเซลล์สืบพันธุ์(ต่อ) การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ภาพที่ 2 แสดงการสร้างเซลล์ไข่ ที่มา : นิรนาม (ม.ป.ป.) Brood Producing Behaviors in Insects

7 Fertilization กระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียผสมกันเกิดเป็นไซโกต Egg Sperm Zygote 3 ภาพที่ 3 แสดงการปฏิสนธิระหว่างไข่และอสุจิ ที่มา : นิรนาม (ม.ป.ป.) Brood Producing Behaviors in Insects

8 Asexual reproduction การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่มีการผสมกันระหว่างเชื้อตัวผู้กับไข่ของเพศเมีย Sperm Egg zygote ( not fertilization) Brood Producing Behaviors in Insects

9 Atypical mode of reproduction
Parthenogenesis Hermaphroditism Polyembryony Reproductive effect of endosymbiont Brood Producing Behaviors in Insects

10 ที่มา : Peter and Bryant (ม.ป.ป.)
Parthenogenesis เป็นการสืบพันธุ์ที่เพศเมียสามารถให้กำเนิดลูกหลานได้โดยไข่ไม่ต้องได้รับการผสมกับอสุจิ ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการสืบพันธุ์ของเพลี้ยอ่อน ที่มา : Peter and Bryant (ม.ป.ป.) ภาพที่ 5 แสดง life cycle ใน aphids ที่มา : นิรนาม ( ม.ป.ป.) Brood Producing Behaviors in Insects

11 Parthenogenesis (ต่อ)
Thelytoky parthenogenesis ไข่ที่สามารถเจริญเติบโตเป็นเพศ เมียเพียงอย่างเดียว Arrhenotokous parthenogenesis ไข่ที่สามารถเจริญเติบโตเป็น เพศผู้เพียงอย่างเดียว Amphitokous parthenogenesis ไข่ที่สามารถเจริญเติบโตเป็นได้ ทั้ง 2 แบบ คือ แมลงที่มี 2 เพศในตัวเดียวหรือเพศกะเทย Brood Producing Behaviors in Insects

12 Paedogenesis Larval paedogenesis แมลงสามารถกำเนิดลูกหลานได้ทั้งที่ยังอยู่ในระยะ larval Papal paedogenesis แมลงสามารถให้กำเนิดลูกหลานได้ทั้งที่ยังอยู่ในระยะ papal Neoteny แมลงไม่มีระยะกลางของการเจริญเติบโต Brood Producing Behaviors in Insects

13 Hermaphroditism เป็นแมลงที่มี2เพศในตัวเดียวกัน หรือที่เรียกว่า เพศกะเทย ภาพที่ 5 แสดงการสืบพันธ์แบบ Hermaphroditism in Icerya purchasi ที่มา : นิรนาม (ม.ป.ป.) Brood Producing Behaviors in Insects

14 ภาพที่ 6 แสดงการเบียน tobacco hornworm caterpillar จากตัวต่อ
Polyembryony เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ที่ไข่1ใบ สามารถผลิต embryo ได้หลายๆ embryo ภาพที่ 6 แสดงการเบียน tobacco hornworm caterpillar จากตัวต่อ ที่มา : นิรนาม (ม.ป.ป.) Brood Producing Behaviors in Insects

15 Reproductive effect of endosymbiont
Cytoplasmic Parthenogenesis Feminization Brood Producing Behaviors in Insects

16 ภาพที่ 7 แสดงการแมลงที่ได้รับการเข้าทำลายจากเชื้อปฏิปักษ์
Cytoplasmic ภาพที่ 7 แสดงการแมลงที่ได้รับการเข้าทำลายจากเชื้อปฏิปักษ์ ที่มา : Anonymous (2549) Brood Producing Behaviors in Insects

17 Feminization เป็นการเปลี่ยนรหัสพันธุกรรมภายในเพศผู้ให้เป็นเพศเมีย บางครั้งเพศเมียจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของยีนในเพศผู้เพื่อให้เพศผู้เจริญเติบโตไปเป็นเพศเมียในอนาคต

18 ความแตกต่างระหว่างการสืบพันธุ์แบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
Sexual ต้องกำเนิดจากพ่อและแม่ เพศผู้และเพศเมียต้องมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่สมบูรณ์ ตัวอ่อนเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่ของเพศเมียกับอสุจิของเพศผู้ ลูกจะมีการปรับตัวในการผสมพันธุ์เพื่อให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ได้ต่อไป การผสมกันต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือฤดูกาลผสมพันธุ์ สามารถปรับตัวในสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า Asexual กำเนิดจากแม่เพียงตัวเดียว ไม่จำเป็นต้องมีเพศผู้ ไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น ลูกไม่มีความผิดเพี้ยนไปจากแม่ สามารถให้กำเนิดลูกได้หลายๆตัวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จะได้รับการดำรงชีวิตจากแม่จะปรับตัวในสิ่งแวดล้อมได้น้อย Brood Producing Behaviors in Insects

19 สรุป การสืบพันธุ์ทั้ง 2 แบบนั้นจะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การแลกเปลี่ยนแก๊ส อาหาร เป็นต้น รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของผู้ให้อาศัย (Hosts) Brood Producing Behaviors in Insects

20 อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา
โดย... นางสาว นัยนา เปลี่ยนดี รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา รศ.ดร. สุรไกร เพิ่มคำ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการถ่ายทอดลูกหลานของแมลง Brood Producing Behaviors in Insects

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google