งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการถ่ายทอด ลูกหลานของแมลง Brood Producing Behaviors in Insects.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการถ่ายทอด ลูกหลานของแมลง Brood Producing Behaviors in Insects."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการถ่ายทอด ลูกหลานของแมลง Brood Producing Behaviors in Insects

2 การสืบพันธุ์ การเพิ่มจำนวนลูกหลานที่มีลักษณะ เหมือนเดิมโดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่ เกิดขึ้นนี้จะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ ล้มหายตายจากไป ทำให้สิ่งมีชีวิต เหลือรอดอยู่ในโลกได้โดยไม่สูญพันธุ์ ไป Brood Producing Behaviors in Insects

3 การสืบพันธุ์มี 2 วิธี Sexual reproductio n Brood Producing Behaviors in Insects ภาพที่ 1 แสดง sexual ใน Graphocephala coccinea ที่มา : นิรนาม (2549) Asexual reproduction ภาพที่ 2 แสดง asexual ใน aphid ที่มา : Peter and Bryant ( ม. ป. ป.)

4 Sexual reproduction เป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเพศโดยที่มีการ สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศ เมียแล้วผสมกันเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตหน่วยใหม่ซึ่งมี ลักษณะเหมือนพ่อแม่ Egg + Sperm Zygote Brood Producing Behaviors in Insects

5 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ Brood Producing Behaviors in Insects ภาพที่ 1 แสดงการสร้างเซล สืบพันธุ์เพศผู้ ที่มา : นิรนาม ( ม. ป. ป )

6 การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย ภาพที่ 2 แสดงการสร้าง เซลล์ไข่ ที่มา : นิรนาม ( ม. ป. ป.) Brood Producing Behaviors in Insects การสร้างเซลล์ สืบพันธุ์ ( ต่อ )

7 กระบวนการที่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และ เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียผสมกันเกิดเป็นไซ โกต Egg + Sperm Zygote Brood Producing Behaviors in Insects ภาพที่ 3 แสดงการปฏิสนธิ ระหว่างไข่และอสุจิ ที่มา : นิรนาม ( ม. ป. ป.) Fertiliz ation 3

8 Asexual reproduction การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เป็นการ สืบพันธุ์แบบไม่มีการผสมกันระหว่างเชื้อ ตัวผู้กับไข่ของเพศเมีย Brood Producing Behaviors in Insects Sperm Egg zygote ( not fertilization)

9 Atypical mode of reproduction Parthenogenesis Hermaphroditism Polyembryony Reproductive effect of endosymbiont Brood Producing Behaviors in Insects

10 Parthenogenesis เป็นการสืบพันธุ์ที่เพศเมียสามารถ ให้กำเนิดลูกหลานได้โดยไข่ไม่ต้อง ได้รับการผสมกับอสุจิ Brood Producing Behaviors in Insects ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบการ สืบพันธุ์ของเพลี้ยอ่อน ที่มา : Peter and Bryant ( ม. ป. ป.) ภาพที่ 5 แสดง life cycle ใน aphids ที่มา : นิรนาม ( ม. ป. ป.)

11 Parthenogenesis ( ต่อ ) Thelytoky parthenogenesis ไข่ ที่สามารถเจริญเติบโตเป็นเพศ เมียเพียงอย่างเดียว Arrhenotokous parthenogenesis ไข่ที่สามารถ เจริญเติบโตเป็น เพศผู้เพียงอย่างเดียว Amphitokous parthenogenesis ไข่ที่สามารถเจริญเติบโตเป็นได้ ทั้ง 2 แบบ คือ แมลงที่มี 2 เพศในตัวเดียว หรือเพศกะเทย Brood Producing Behaviors in Insects

12 Paedogenesis Larval paedogenesis แมลง สามารถกำเนิดลูกหลานได้ทั้งที่ยังอยู่ในระยะ larval Papal paedogenesis แมลงสามารถ ให้กำเนิดลูกหลานได้ทั้งที่ยังอยู่ในระยะ papal Neoteny แมลงไม่มีระยะกลางของการ เจริญเติบโต Brood Producing Behaviors in Insects

13 Hermaphroditism เป็นแมลงที่มี 2 เพศในตัวเดียวกัน หรือ ที่เรียกว่า เพศกะเทย Brood Producing Behaviors in Insects ภาพที่ 5 แสดงการสืบพันธ์แบบ Hermaphroditism in Icerya purchasi ที่มา : นิรนาม ( ม. ป. ป.)

14 Polyembryony เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ที่ไข่ 1 ใบ สามารถผลิต embryo ได้หลายๆ embryo ภาพที่ 6 แสดงการเบียน tobacco hornworm caterpillar จากตัวต่อ ที่มา : นิรนาม ( ม. ป. ป.) Brood Producing Behaviors in Insects

15 Reproductive effect of endosymbiont Cytoplasmic Parthenogenes is Feminization Brood Producing Behaviors in Insects

16 Cytoplasmic ภาพที่ 7 แสดงการแมลงที่ได้รับการเข้า ทำลายจากเชื้อปฏิปักษ์ ที่มา : Anonymous (2549) Brood Producing Behaviors in Insects

17 Feminization เป็นการเปลี่ยนรหัสพันธุกรรม ภายในเพศผู้ให้เป็นเพศเมีย บางครั้ง เพศเมียจะเข้าไปขัดขวางการทำงาน ของยีนในเพศผู้เพื่อให้เพศผู้ เจริญเติบโตไปเป็นเพศเมียในอนาคต

18 ความแตกต่างระหว่างการสืบพันธุ์แบ อาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ Sexual ต้องกำเนิดจากพ่อ และแม่ เพศผู้และเพศเมีย ต้องมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ สมบูรณ์ ตัวอ่อนเกิดจากการ ปฏิสนธิระหว่างไข่ของ เพศเมียกับอสุจิของ เพศผู้ ลูกจะมีการปรับตัวใน การผสมพันธุ์เพื่อให้ สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ ได้ต่อไป การผสมกันต้อง ขึ้นอยู่กับระยะเวลา หรือฤดูกาลผสมพันธุ์ สามารถปรับตัวใน สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่า Asexual กำเนิดจากแม่เพียงตัว เดียว ไม่จำเป็นต้องมีเพศผู้ ไม่มีการปฏิสนธิ เกิดขึ้น ลูกไม่มีความผิดเพี้ยน ไปจากแม่ สามารถให้กำเนิดลูก ได้หลายๆตัวในช่วง ระยะเวลาสั้นๆ จะได้รับการดำรงชีวิต จากแม่จะปรับตัวใน สิ่งแวดล้อมได้น้อย Brood Producing Behaviors in Insects

19 สรุป การสืบพันธุ์ทั้ง 2 แบบนั้นจะเป็นไป ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย ต่างๆเหล่านี้ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น การ แลกเปลี่ยนแก๊ส อาหาร เป็นต้น รวมถึง ความอุดมสมบูรณ์ของผู้ให้อาศัย (Hosts) Brood Producing Behaviors in Insects

20 โดย... นางสาว นัยนา เปลี่ยนดี รหัส 4740108 อาจารย์ที่ปรึกษา สัมมนา รศ. ดร. สุรไกร เพิ่มคำ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการถ่ายทอด ลูกหลานของแมลง Brood Producing Behaviors in Insects.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google